Co mi grozi za niedopilnowanie zmian w KRS-ie?

• Autor: Katarzyna Nosal

Z dniem 30.03 zrezygnowałem z funkcji prezesa zarządu w sp z o.o. i w związku sytuacją, która zmusiła mnie do wyjazdu, wziąłem roczny urlop bezpłatny. Rezygnację wysłałem jako skan dokumentu na skrzynki e-mailowe członków rady nadzorczej i do wiadomości prawnika i prokurenta spółki, a oryginał wręczyłem jednej z nich. Po powrocie okazało się, że w KRS-ie nie ma żadnych zmian. Prawnik firmy tłumaczy, że sąd oddalił wniosek z powodu braków formalnych i niewłaściwego składu Rady Nadzorczej i wobec tego wciąż jestem prezesem spółki, w której od 5 miesięcy nie bylem. Dostałem też do podpisu sprawozdanie finansowe, a ponoć oryginał dokumentu nie wpłynął do spółki. Co mam zrobić? Co mi grozi za niedopilnowanie zmian w KRS-ie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co mi grozi za niedopilnowanie zmian w KRS-ie?

Rezygnacja z funkcji prezesa spółki przed upływem kadencji

Przepisy Kodeksu spółek handlowych jak najbardziej przewidują możliwość rezygnacji z funkcji prezesa spółki przed upływem kadencji, na jaką prezes i pozostali członkowie zarządu zostali powołani. Artykuł 202 § 4 stanowi wyraźnie, że mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu. Paragraf 5 natomiast stanowi, że do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

Rezygnacja z funkcji prezesa jest zatem jednostronnym oświadczeniem woli, które musi być rozpatrywane z punktu widzenia przepisów o składaniu oświadczeń woli. Kodeks spółek handlowych nie wymaga dla takiego oświadczenia specjalnej formy, jednak dla celów dowodowych warto, by oświadczenie to zostało złożone w formie pisemnej. Trudno bowiem w razie sporu udowadniać, że takie oświadczenie padło i to w dodatku wobec podmiotu właściwego.

Zobacz też: Zmiana danych KRS

Złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji prezesa spółki

To właśnie jest zarzewiem konfliktów – właściwy organ do przyjęcia rezygnacji  z funkcji członka zarządu. W tej kwestii do tej pory istniało rozbieżne orzecznictwo, były spory w doktrynie. Istniały trzy główne nurty w doktrynie w tej kwestii. Według pierwszego ustępujący członek zarządu składa oświadczenie jednemu członkowi zarządu lub prokurentowi spółki według zasad z art. 205 § 2. Według drugiego oświadczenie o rezygnacji składa radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi powołanemu w spółce z o.o. uchwałą zgromadzenia wspólników. Z kolei według trzeciego stanowiska oświadczenie należy złożyć organowi uprawnionemu do powoływania członków zarządu.

W tej kwestii na szczęście wypowiedział się Sąd Najwyższy. Podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, co czyni z niej wskazówkę do postępowania dla wszystkich sądów, wiążącą interpretację kłopotliwego przepisu. W uchwale z dnia 31 marca 2016 r. (sygn. akt III CZP 89/15) Sąd Najwyższy stwierdził, że „oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 KSH – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 KSH. Artykuł 205 par. 2 Ksh stanowi właśnie, że oświadczenie (w dowolnej formie – ustnie, pisemnie czy elektronicznie) należy złożyć członkowi zarządu lub prokurentowi”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki

Wygaśnięcie mandatu następuje przez samo skuteczne złożenie spółce oświadczenia o rezygnacji z udziału w zarządzie spółki. Mandat wygasa z chwilą doręczenia spółce lub właściwym organom takiego oświadczenia, chyba że z jego treści wynika, iż rezygnacja następuje z nadejściem późniejszego terminu. Do uznania, że mandat wygasł, nie jest wymagane podjęcie uchwały o odwołaniu członka zarządu ( prezesa). Trudno zatem zgodzić się z twierdzeniem prawnika Państwa spółki, że nadal jest Pan jej prezesem. Fakt, że spółka nie była w stanie prawidłowo dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS-u, nie może Pana obciążać.

Skoro złożył Pan rezygnację na ręce i prokurenta i rady nadzorczej, to rezygnacja na pewno była skuteczna. Skoro  ustawa nie wymaga, by była ona złożona na piśmie, to nie można jej kwestionować, twierdząc, że nie dotarła w oryginale do spółki. Dobrze by jednak było, by był Pan w stanie udowodnić, w jakim terminie dotarła do właściwego organu czy podmiotu.

Brak wpisu w KRS o rezygnacji członka zarządu spółki

Po złożeniu takiej rezygnacji przestaje się pełnić funkcję prezesa. Wpis w KRS-ie lub jego brak o rezygnacji członka zarządu nie tworzy nowego stanu prawnego. Potwierdza on tylko fakt, że dana osoba przestała pełnić funkcję w zarządzie. Wspólnicy, osoby lub organy wskazane w umowie spółki powinny powołać nowych członków zarządu. Po złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego członka zarządu spółka ma obowiązek dokonać stosownych czynności zmierzających do wykreślenia składającego rezygnację z rejestru KRS. Zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa o KRS): „wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”. W razie stwierdzenia niewykonywania obowiązków rejestrowych sąd rejestrowy wszczyna stosowną procedurę uregulowaną w art. 24 ustawy o KRS.

Zawiadomienie sądu rejestrowego o rezygnacji z funkcji członka zarządu

Należy uznać, że członek zarządu, który złożył rezygnację, nie ma możliwości złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie swojej osoby z KRS, ponieważ po złożeniu rezygnacji nie reprezentuje już spółki. Może jednak zawiadomić sąd o swojej rezygnacji, co zabezpieczy go przed późniejszymi sytuacjami, jakie Pana niestety spotkały.

Reasumując, złożył Pan skuteczne oświadczenie prokurentowi spółki o rezygnacji ze swojej funkcji. Ten winien był właściwie zawiadomić spółkę a właściwy organ jedynie wybrać nowego prezesa. Niewłaściwy skład rady nadzorczej nie ma tu nic do rzeczy, skoro członek zarządu powoływany jest uchwałą wspólników. Trudno mi powiedzieć, co stało się w spółce i kto nie dopełnił obowiązków ale na Pana miejscu sprawdziłabym w sądzie, co dokładnie miało miejsce. Na pewno nie jest Pan zobowiązany do podpisania sprawozdania finansowego za okres, w którym nie był już Pan prezesem.

W mojej ocenie nie ma Pan żadnych podstaw, by obawiać się odpowiedzialności z tytułu rezygnacji z funkcji prezesa. Proszę zawiadomić sąd o rezygnacji i braku skutecznego powołania nowego prezesa (brak organu zarządzającego), chyba że zarząd był wieloosobowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »