Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niedopilnowanie zmian w KRS-ie

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-10-02

Z dniem 30.03 zrezygnowałem z funkcji prezesa zarządu w sp z o.o. i w związku sytuacją, która zmusiła mnie do wyjazdu, wziąłem roczny urlop bezpłatny. Rezygnację wysłałem jako skan dokumentu na skrzynki e-mailowe członków rady nadzorczej i do wiadomości prawnika i prokurenta spółki, a oryginał wręczyłem jednej z nich. Po powrocie okazało się, że w KRS-ie nie ma żadnych zmian. Prawnik firmy tłumaczy, że sąd oddalił wniosek z powodu braków formalnych i niewłaściwego składu Rady Nadzorczej i wobec tego wciąż jestem prezesem spółki, w której od 5 miesięcy nie bylem. Dostałem też do podpisu sprawozdanie finansowe, a ponoć oryginał dokumentu nie wpłynął do spółki. Co mam zrobić? Co mi grozi za niedopilnowanie zmian w KRS-ie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych jak najbardziej przewidują możliwość rezygnacji z funkcji prezesa spółki przed upływem kadencji, na jaką prezes i pozostali członkowie zarządu zostali powołani. Artykuł 202 § 4 stanowi wyraźnie, że mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu. Paragraf 5 natomiast stanowi, że do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

Rezygnacja z funkcji prezesa jest zatem jednostronnym oświadczeniem woli, które musi być rozpatrywane z punktu widzenia przepisów o składaniu oświadczeń woli. Kodeks spółek handlowych nie wymaga dla takiego oświadczenia specjalnej formy, jednak dla celów dowodowych warto, by oświadczenie to zostało złożone w formie pisemnej. Trudno bowiem w razie sporu udowadniać, że takie oświadczenie padło i to w dodatku wobec podmiotu właściwego.

To właśnie jest zarzewiem konfliktów – właściwy organ do przyjęcia rezygnacji  z funkcji członka zarządu. W tej kwestii do tej pory istniało rozbieżne orzecznictwo, były spory w doktrynie. Istniały trzy główne nurty w doktrynie w tej kwestii. Według pierwszego ustępujący członek zarządu składa oświadczenie jednemu członkowi zarządu lub prokurentowi spółki według zasad z art. 205 § 2. Według drugiego oświadczenie o rezygnacji składa radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi powołanemu w spółce z o.o. uchwałą zgromadzenia wspólników. Z kolei według trzeciego stanowiska oświadczenie należy złożyć organowi uprawnionemu do powoływania członków zarządu.

W tej kwestii na szczęście wypowiedział się Sąd Najwyższy. Podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, co czyni z niej wskazówkę do postępowania dla wszystkich sądów, wiążącą interpretację kłopotliwego przepisu. W uchwale z dnia 31 marca 2016 r. (sygn. akt III CZP 89/15) Sąd Najwyższy stwierdził, że „oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 KSH – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 KSH. Artykuł 205 par. 2 Ksh stanowi właśnie, że oświadczenie (w dowolnej formie – ustnie, pisemnie czy elektronicznie) należy złożyć członkowi zarządu lub prokurentowi”.

Wygaśnięcie mandatu następuje przez samo skuteczne złożenie spółce oświadczenia o rezygnacji z udziału w zarządzie spółki. Mandat wygasa z chwilą doręczenia spółce lub właściwym organom takiego oświadczenia, chyba że z jego treści wynika, iż rezygnacja następuje z nadejściem późniejszego terminu. Do uznania, że mandat wygasł, nie jest wymagane podjęcie uchwały o odwołaniu członka zarządu ( prezesa). Trudno zatem zgodzić się z twierdzeniem prawnika Państwa spółki, że nadal jest Pan jej prezesem. Fakt, że spółka nie była w stanie prawidłowo dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS-u, nie może Pana obciążać.

Skoro złożył Pan rezygnację na ręce i prokurenta i rady nadzorczej, to rezygnacja na pewno była skuteczna. Skoro  ustawa nie wymaga, by była ona złożona na piśmie, to nie można jej kwestionować, twierdząc, że nie dotarła w oryginale do spółki. Dobrze by jednak było, by był Pan w stanie udowodnić, w jakim terminie dotarła do właściwego organu czy podmiotu.

Po złożeniu takiej rezygnacji przestaje się pełnić funkcję prezesa. Wpis w KRS-ie lub jego brak o rezygnacji członka zarządu nie tworzy nowego stanu prawnego. Potwierdza on tylko fakt, że dana osoba przestała pełnić funkcję w zarządzie. Wspólnicy, osoby lub organy wskazane w umowie spółki powinny powołać nowych członków zarządu. Po złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego członka zarządu spółka ma obowiązek dokonać stosownych czynności zmierzających do wykreślenia składającego rezygnację z rejestru KRS. Zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa o KRS): „wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”. W razie stwierdzenia niewykonywania obowiązków rejestrowych sąd rejestrowy wszczyna stosowną procedurę uregulowaną w art. 24 ustawy o KRS.

Należy uznać, że członek zarządu, który złożył rezygnację, nie ma możliwości złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie swojej osoby z KRS, ponieważ po złożeniu rezygnacji nie reprezentuje już spółki. Może jednak zawiadomić sąd o swojej rezygnacji, co zabezpieczy go przed późniejszymi sytuacjami, jakie Pana niestety spotkały.

Reasumując, złożył Pan skuteczne oświadczenie prokurentowi spółki o rezygnacji ze swojej funkcji. Ten winien był właściwie zawiadomić spółkę a właściwy organ jedynie wybrać nowego prezesa. Niewłaściwy skład rady nadzorczej nie ma tu nic do rzeczy, skoro członek zarządu powoływany jest uchwałą wspólników. Trudno mi powiedzieć, co stało się w spółce i kto nie dopełnił obowiązków ale na Pana miejscu sprawdziłabym w sądzie, co dokładnie miało miejsce. Na pewno nie jest Pan zobowiązany do podpisania sprawozdania finansowego za okres, w którym nie był już Pan prezesem.

W mojej ocenie nie ma Pan żadnych podstaw, by obawiać się odpowiedzialności z tytułu rezygnacji z funkcji prezesa. Proszę zawiadomić sąd o rezygnacji i braku skutecznego powołania nowego prezesa (brak organu zarządzającego), chyba że zarząd był wieloosobowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wpis do RDN

Z datą 15.06 otrzymuję postanowienie o wykreśleniu mnie z RDN, a 16.06 zaświadczenie o wpisie do RDN – ta sama sygnatura sprawy,...

 

Syndyk korzystający z pomocy prawnika

Czy syndyk, który nie jest prawnikiem, prowadzący postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, może w tym postępowaniu...

 

Prawidłowe odwołanie i powołanie prezesa fundacji

Fundacja ma dwa organy: 2-osobową radę fundacji (organ nadzoru) oraz zarząd fundacji, również 2-osobowy, czyli organ zarządzający. Rok temu rezygnację...

 

Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki

Czy uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 210 Kodeksu spółek handlowych (tj....

 

Spowodowanie szkody majątkowej przez przekroczenie uprawnień

Występuję przed sądem (wydział karny) jako prezes oskarżony o spowodowanie szkody majątkowej poprzez przekroczenie uprawnień z art. 296 K.k. Czy na...

 

Usunięcie działalności i spółki z rejestru

Małżonkowie posiadający po własnej działalności tworzą spółkę. Żona zawiesiła swoją firmę, a później jej działalność i spółka...

 

Wprowadzenie elektronicznego głosowania w stowarzyszeniu

Do naszego stowarzyszenia należą osoby, które często  pracują poza krajem, w związku z tym chcielibyśmy wprowadzić elektroniczny...

 

Umowa między fundacją a gminą na użyczenie działki gminnej nieodpłatnie pod budowę obiektu sportowego

Fundacja dokonała zawarcia umowy użyczenia działki gminnej nieodpłatnie pod budowę obiektu sportowego, ale nie ma dostępu do działki żadną drogą gminną....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »