Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania w KRS przez członka spółki z o.o.

Małgorzata Zegarowicz • Opublikowane: 2018-07-06

Posiadam udziały w spółce z o.o., ale nie jestem w zarządzie tej spółki. Ostatnio zmieniłam miejsce zamieszkania. Czy mam obowiązek zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania w KRS? Jeśli tak, to na jakim druku?

Małgorzata Zegarowicz

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

O tym, czy zmiana adresu zamieszkania wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zgłoszenia do akt rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego rozstrzygają przepisy Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) w powiązaniu z regulacjami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 168 K.s.h. wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 166 § 1 i § 2 zarząd powinien zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania do rejestru lub ujawnienia w aktach rejestrowych.

Wymienione we wskazanym przepisie dane dotyczą:

1) firmy, siedziby i adresu spółki;

2) przedmiotu działalności spółki;

3) wysokości kapitału zakładowego;

4) określenia, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;

5) nazwisk, imion i adresów członków zarządu oraz sposobu reprezentowania spółki;

6) nazwisk i imion członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej;

7) jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenia tej okoliczności;

8) czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

9) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenia tego pisma, a także w przypadku spółki jednoosobowej – nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) i siedziby oraz adresu jedynego wspólnika, a także wzmianki, czy jest on jedynym wspólnikiem spółki.

Jak podkreśla się w nauce prawa, pomimo tego, że art. 168 K.s.h. odnosi się do art. 166 K.s.h, a są to dane wymagane przy zgłoszeniu spółki, to ujawnienie danych w aktach rejestrowych nie zawsze wynika z samego zgłoszenia. Dlatego też wszelkie zmiany danych w rejestrze należy wiązać z wszelkimi zmianami stanów faktycznych i prawnych, które muszą być odzwierciedlone w rejestrze lub ujawnione w aktach rejestrowych (tak A. Kidyba w Komentarzu do K.s.h.).

Dlatego też zgłoszeniu podlegają zmiany danych określonych też w art. 167 K.s.h. W przypadku wspólników spółki zgłoszenie będzie dotyczyło każdej zmiany w liście wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.

„§ 3. Adresy członków zarządu należy dołączyć do zgłoszenia spółki oraz zmian w jej składzie osobowym, a także w przypadku każdorazowej zmiany adresu. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu adres zgłoszony do rejestru jest adresem, na który dokonuje się doręczeń dla członka zarządu.”

Obowiązek zgłoszenia danych do rejestru wynika nie tylko z art. 168 K.s.h., ale także z przepisów ustawy o KRS. Na podstawie art. 47 ustawy podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i 2a-15, art. 39 i 40 oraz w art. 44, a także ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Obowiązek zgłoszenia zmiany danych wynika więc z samej przyczyny, że dane te podlegają już ujawnieniu w rejestrze. Ponadto A. Michnik wskazuje, że zgłoszenie adresu strony internetowej i poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe, chociaż jeżeli zostanie już raz dokonane, powstaje obowiązek zgłaszania ich zmiany (A. Michnik, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 333-334).

Wspólników dotyczy zapis art. 38 pkt 8 ustawy. Zgłoszeniu będą podlegały zmiany dotyczące:

a) wysokości kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów,

b) określenia, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów,

c) zgodnie z art. 35, oznaczenia wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilości posiadanych przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość,

d) jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika – wzmianki, że jest on jedynym wspólnikiem spółki,

e) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenia tego pisma,

f) o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, w której wkłady na pokrycie kapitału zakładowego nie zostały wniesione – wzmianki, że kapitał nie został pokryty,

g) wzmianki o prawie obligatariuszy do udziału w zysku.

Jak wynika z powyższego, zgłoszenie zmiany adresu zamieszkania w wypadku wspólników nie jest wymagane. Zmiana danych wspólnika (nowy wspólnik, odejście wspólnika, zmiana udziałów) będzie natomiast wymagana w przypadku wspólnika:

– w przypadku spółki jednoosobowej – nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) i siedziby oraz adresu jedynego wspólnika, a także wzmianki, czy jest on jedynym wspólnikiem spółki bądź oznaczenia wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego (zgodnie z art. 38 pkt 8 lit. c ustawy o KRS, tylko tacy wspólnicy podlegają ujawnieniu w rejestrze) oraz ilości posiadanych przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość.

W pozostałych przypadkach zgłaszanie zmiany adresu zamieszkania będzie, jeżeli już kiedyś Pani adres został zgłoszony do rejestru, w takim wypadku powstaje obowiązek jego aktualizacji poprzez zgłoszenie nowego adresu.

W przypadku spółki z o.o. podstawą zmiany wszelkich dotyczących jej danych w Krajowym Rejestrze Sądowym jest formularz KRS-Z3, do którego dołącza się odpowiednie załączniki zależnie od zakresu wprowadzanych zmian.

Wniosek należy złożyć do właściwego (ze względu na siedzibę spółki) sądu rejestrowego. Informację tę umieszcza się w polu nr 1 formularza KRS-W3 oraz jako załącznik KRS-ZE, odnoszący się do zmiany informacji o wspólnikach, którzy posiadają co najmniej 10% reprezentacji kapitałowej. Formularze te nie zawierają kolumny z oznaczeniem adres. W takim wypadku należałoby złożyć stosowny dokument z adresem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}