Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej

• Data: 2023-09-22 • Autor: Tomasz Krupiński

Czy walne zgromadzenie musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej? Czy bez zatwierdzenia sprawozdania finansowego można podzielić zysk za lata, w których zgromadzenie nie zatwierdziło sprawozdania? Czy istnieje możliwość, że walne zgromadzenie nigdy nie zatwierdzi sprawozdania? Co w takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej

Kompetencje walnego zgromadzenia

Z mocy art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego do kompetencji walnego zgromadzenia należy rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał dotyczących wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach. Są to niezbywalne (wyłączne) kompetencje najwyższego organu spółdzielni. Dyspozycją powołanego przepisu objęte jest w pierwszej kolejności sprawozdanie rady nadzorczej, o którym mowa w art. 46 § 1 pkt 7 Prawa spółdzielczego, tj. sprawozdanie zawierające wyniki przeprowadzonej przez radę kontroli i ocenę sprawozdań finansowych (por. art. 88a § 1 zd. 2 Prawa spółdzielczego). Obowiązkiem walnego zgromadzenia jest rozpatrzenie przedmiotowego sprawozdania, przez co należy rozumieć dyskusję nad sprawozdaniem, która powinna być zainicjowana przedstawieniem głównych informacji zawartych w sprawozdaniu. Zaniechanie realizacji obowiązku przewidzianego w art. 46 § 1 pkt 7 Prawa spółdzielczego i nieprzedstawienie na walnym zgromadzeniu sprawozdania rady może stanowić podstawę wniosku o nieważności uchwały zatwierdzającej sprawozdanie roczne i sprawozdanie finansowe (por. art. 42 § 2 Prawa spółdzielczego).

Z mocy przepisów Prawa spółdzielczego walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdania roczne i sprawozdania finansowe, a sprawozdania rady jedynie rozpatruje.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Elementy sprawozdania finansowego

Dalszą kompetencją walnego zgromadzenia jest zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności spółdzielni i sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

1) bilansu,

2) rachunku zysków i strat,

3) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (por. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Do sprawozdania finansowego rocznego dołącza się sprawozdanie z działalności spółdzielni (por. art. 45 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Sprawozdanie to powinno zawierać istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej spółdzielni, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności spółdzielni powinny być sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 52 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości). Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Przed zatwierdzeniem sprawozdanie jest badane pod względem rzetelności i prawidłowości (por. art. 88a § 1 Prawa spółdzielczego). Uchwałę w tym zakresie podejmuje rada nadzorcza.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie

Uchwała walnego zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, które wbrew obowiązkowi statuowanemu w art. 88a Prawa spółdzielczego (lub art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości) nie zostało poddane badaniu, jest nieważna (art. 42 § 2 Prawa spółdzielczego). W art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego mowa jest o zatwierdzaniu sprawozdania z działalności spółdzielni i sprawozdania finansowego; literalne brzmienie powołanego przepisu nie wskazuje natomiast na kompetencję najwyższego organu spółdzielni w zakresie rozpatrywania przedmiotowych sprawozdań. Pomimo takiego ujęcia należy przyjąć, że niezbędne jest przedstawienie na walnym zgromadzeniu podstawowych informacji zawartych w sprawozdaniach. Taki wniosek można także wyprowadzić z ustawowej kompetencji walnego zgromadzenia polegającej na rozpatrywaniu sprawozdania rady zawierającego wyniki przeprowadzonej przez radę kontroli i ocenę sprawozdań finansowych. Nie da się bowiem rozpatrzyć sprawozdania rady bez elementarnej znajomości przedmiotu oceny dokonywanej przez ten organ. W praktyce realizacja kompetencji wymienionych w art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego wymaga – kolejno – przedstawienia głównych elementów sprawozdania z działalności spółdzielni i sprawozdania finansowego, rozpatrzenia sprawozdania rady, o którym mowa w art. 46 § 1 pkt 7 Prawa spółdzielczego, oraz ewentualnie podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia tego sprawozdania i wreszcie poddania pod głosowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółdzielni i sprawozdania finansowego. W trakcie obrad walnego zgromadzenia członkowie spółdzielni mogą zadawać pytania dotyczące kwestii zawartych w wymienionych sprawozdaniach, żądać udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi. Pozbawienie uczestników zgromadzenia możliwości wypowiedzenia się na temat sprawozdań czy uzyskania przez nich stosownych informacji może stanowić podstawę wniosku o nieważności uchwał podjętych przez walne zgromadzenie, o ile zaistniałe uchybienie miało lub mogło wywrzeć wpływ na treść tych uchwał.

Głosowanie przeciwko zatwierdzeniu sprawozdań, w tym zwłaszcza sprawozdania finansowego, powinno mieć merytoryczne uzasadnienie i wzgląd na możliwe skutki takiej uchwały. Zgodnie bowiem z art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały odmawiającej zatwierdzenia sprawozdania finansowego oznacza, że niedopuszczalne jest powzięcie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej lub o pokryciu straty.

Brak zatwierdzenia sprawozdania a podział zysku

Nie ma możliwości podziału zysku bez zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Mówi o tym art. 53 ust 4 ustawy o rachunkowości: „Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający”.

Zatem, gdy spółdzielnia znajduje się w likwidacji i nie ma możliwości zwołania walnego zgromadzenia zdolnego do podejmowania uchwał zgodnie z wymogami ustawy oraz statutu, spełnienie obowiązku wynikającego z ww. przepisów staje się niemożliwe. W tym przypadku ma zastosowanie art. 119 § 3 oraz 126 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze, który kompetencje te przyznaje związkowi rewizyjnemu zrzeszającemu spółdzielnię w likwidacji, a w stosunku do spółdzielni niezrzeszonych – Krajowej Radzie Spółdzielczej w związku z art. 259 § 3 tej ustawy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »