Złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji prokurenta spółki z o.o.

• Data: 2024-06-12 • Autor: Tomasz Krupiński

Proszę mi wskazać, gdzie mogę złożyć oświadczenie o rezygnacji z funkcji prokurenta spółki z o.o. (nie jestem członkiem zarządu). Zarząd jest jednoosobowy. Prezes zmarł, a ja w spółce nie pracuję od 11 lat, ale nikt mnie nie odwołał z funkcji prokurenta. Wysłałam pismo z rezygnacją do przewodniczącego zarządu, ale nikt nie odebrał tego pisma mimo dwukrotnego awizo. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji prokurenta spółki z o.o.

Odwołanie prokury w spółce z o.o.

Z Pani relacji wynika, że obecnie nadal formalnie jest Pani prokurentem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo że nie pracuje już Pani w spółce od 11 lat. Do tej pory nikt nie odwołał Pani z funkcji prokurenta.

Zgodnie z art. 1097 Kodeksu cywilnego prokura może być w każdym czasie odwołana. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, przekształcenia przedsiębiorcy oraz ze śmiercią prokurenta.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odwołać prokurę może każdy członek zarządu. Przepisy nie przewidują jednak odwołania prokury przez samego prokurenta.

Zatem, na pierwszy rzut oka, prokurent nie może sam zrezygnować z bycia prokurentem spółki z o.o. Stanowisko to nie uwzględnia jednak przepisów stanowiących de facto podstawę prawną prokury.

Zobacz też: Rezygnacja z prokury

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czym jest prokura?

Zgodnie z treścią art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Skoro zatem prokura jest szczególnego rodzaju pełnomocnictwem, to – w zakresie nieuregulowanym w przepisach o prokurze – stosujemy przepisy o pełnomocnictwie, a tam mamy wyraźnie przewidzianą możliwość zrzeczenia się pełnomocnictwa przez pełnomocnika. Za M. Pazdanem (komentarz do art. 101 K.c. [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44910, tom 1, C.H. Beck, 2011 r.) stwierdzić należy, iż pełnomocnictwo nieoparte na stosunku podstawowym wygasa wskutek zrzeczenia się umocowania przez pełnomocnika (por. M. Piekarski, [w:] Komentarz, 1972, t. 1, s. 244; Radwański 1999, s. 289). Pełnomocnik może więc w ten sposób zapobiec uwikłaniu go przez mocodawcę w interesy mocodawcy.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Jak zrzec się prokury spółki z o.o. ?

Zrzeczenie się umocowania jest jednostronną czynnością prawną pełnomocnika. Następuje przez oświadczenie woli złożone mocodawcy.

Zatem musi Pani złożyć zrzeczenie się prokury na ręce zarządu spółki z zobowiązaniem do wykreślenia prokury z KRS pod rygorem wystąpienia do sądu z wnioskiem o nałożenie grzywny na zarząd nierealizujący obowiązków określonych w ustawie o KRS.

Powyższe rozważania nie posiadają jednak kluczowego znaczenia na płaszczyźnie praktycznej. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Mając zatem na uwadze, iż adresatem oświadczenia o zrzeczeniu się funkcji prokurenta jest spółka, złożenie oświadczenia w tym przedmiocie wywoła natychmiastowy skutek w chwili, gdy będzie ona mogła – niezależnie od tego, kto ma biernie działać w jej imieniu – zapoznać się z jego treścią.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Złożenie oświadczenia o rezygnacji z prokury

W konsekwencji całkowicie wystarczające będzie moim zdaniem np. złożenie oświadczenia o rezygnacji w biurze podawczym spółki (np. wraz z uzyskaniem stosownej prezentaty), przesłanie jej e-mailem na ogólny adres spółki, faksem bądź też wysłanie drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż z chwilą odnotowania wpływu przesyłki do spółki mogła ona – a tym samym właściwe do tego osoby (niezależnie od ustalenia ich funkcji) – zapoznać się z treścią oświadczenia „rezygnującego”. W takim przypadku nie jest konieczne dokładne wskazanie funkcji odbiorców oświadczenia o rezygnacji członka zarządu; całkowicie wystarczające jest bowiem określenie adresata w ten sposób, że zostaną wskazane dane spółki.

Proszę więc o wysłanie pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W razie dwukrotnego awizowania proszę złożyć pismo do sądu rejestrowego z wnioskiem o ukaranie członków zarządu i ewentualnie wykreślenie Pani z tej funkcji, przedkładając pismo skierowane do spółki oraz dowody nadania.

Moim zdaniem to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zgłoszenia zarówno udzielenia, jak i wygaśnięcia prokury do KRS. Jednakże zgłoszenie to ma jedynie charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że prokura wygasa już w momencie zrzeczenia się, a nie w momencie zgłoszenia tego faktu do KRS (w tym zakresie ciągle istnieją spory w doktrynie prawa).

Przykłady

 

Problemy z rezygnacją z prokury po śmierci prezesa

Janina Nowak została prokurentem spółki XYZ 15 lat temu, kiedy jeszcze była aktywnym pracownikiem firmy. Od 11 lat nie ma jednak związku ze spółką, a formalnie wciąż jest wpisana jako prokurent. Niedawno dowiedziała się, że prezes zarządu, jedyna osoba uprawniona do odwołania jej z funkcji, zmarł. Janina wysłała listem poleconym oświadczenie o rezygnacji, ale przesyłka wróciła z powodu dwukrotnego awizowania. W tej sytuacji powinna ona skierować swoje pismo do sądu rejestrowego, załączając dowody nadania i żądając wykreślenia z funkcji oraz nałożenia grzywny na zarząd za niewykonanie obowiązków.

 
Rezygnacja z funkcji prokurenta przez e-mail

Marek Kowalski, który pełnił funkcję prokurenta w spółce ABC, postanowił zrezygnować z tej roli z powodu zmiany miejsca zamieszkania i podjęcia pracy w innym kraju. Wiedział, że zarząd spółki jest jednoosobowy, a prezes często bywał nieobecny. Aby uniknąć problemów z dostarczeniem rezygnacji, Marek wysłał swoje oświadczenie e-mailem na ogólny adres spółki, uzyskując potwierdzenie odczytania wiadomości. Zgodnie z przepisami, z chwilą zapoznania się spółki z treścią jego rezygnacji, Marek przestał być prokurentem.

 
Złożenie rezygnacji w biurze podawczym spółki

Anna Wiśniewska, prokurent spółki DEF, z powodu zmiany planów zawodowych postanowiła zrezygnować ze swojej funkcji. Wiedząc, że prezes zarządu jest często w delegacjach, złożyła swoje oświadczenie o rezygnacji bezpośrednio w biurze podawczym spółki, uzyskując stosowne potwierdzenie przyjęcia dokumentu. Dzięki temu miała pewność, że jej rezygnacja dotarła do spółki i mogła zostać zapoznana z jej treścią przez uprawnione osoby, co skutkowało natychmiastowym wygaśnięciem prokury

Podsumowanie

 

Złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji prokurenta spółki z o.o. wymaga dostarczenia go do zarządu spółki, co można uczynić osobiście, e-mailem lub pocztą za potwierdzeniem odbioru. W przypadku problemów z doręczeniem, warto skierować sprawę do sądu rejestrowego. Ważne jest, aby formalnie poinformować spółkę o rezygnacji, co skutkuje natychmiastowym wygaśnięciem prokury.

Oferta porad prawnych

 

Zapewniamy profesjonalne porady prawne online oraz przygotowanie niezbędnych pism, aby skutecznie rozwiązać wszelkie kwestie związane z rezygnacją z funkcji prokurenta spółki z o.o. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szybkie i fachowe wsparcie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »