Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji prokurenta spółki z o.o.

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2014-09-30

Proszę mi wskazać, gdzie mogę złożyć oświadczenie o rezygnacji z funkcji prokurenta spółki z o.o. (nie jestem członkiem zarządu). Zarząd jest jednoosobowy. Prezes zmarł, a ja w spółce nie pracuję od 11 lat, ale nikt mnie nie odwołał z funkcji prokurenta. Wysłałam pismo z rezygnacją do przewodniczącego zarządu, ale nikt nie odebrał tego pisma mimo dwukrotnego awizo. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani relacji wynika, że obecnie nadal formalnie jest Pani prokurentem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo że nie pracuje już Pani w spółce od 11 lat. Do tej pory nikt nie odwołał Pani z funkcji prokurenta.

Zgodnie z art. 1097 Kodeksu cywilnego prokura może być w każdym czasie odwołana. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, przekształcenia przedsiębiorcy oraz ze śmiercią prokurenta.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odwołać prokurę może każdy członek zarządu. Przepisy nie przewidują jednak odwołania prokury przez samego prokurenta.

Zatem, na pierwszy rzut oka, prokurent nie może sam zrezygnować z bycia prokurentem spółki z o.o. Stanowisko to nie uwzględnia jednak przepisów stanowiących de facto podstawę prawną prokury.

Zgodnie z treścią art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Skoro zatem prokura jest szczególnego rodzaju pełnomocnictwem, to – w zakresie nieuregulowanym w przepisach o prokurze – stosujemy przepisy o pełnomocnictwie, a tam mamy wyraźnie przewidzianą możliwość zrzeczenia się pełnomocnictwa przez pełnomocnika. Za M. Pazdanem (komentarz do art. 101 K.c. [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44910, tom 1, C.H. Beck, 2011 r.) stwierdzić należy, iż pełnomocnictwo nieoparte na stosunku podstawowym wygasa wskutek zrzeczenia się umocowania przez pełnomocnika (por. M. Piekarski, [w:] Komentarz, 1972, t. 1, s. 244; Radwański 1999, s. 289). Pełnomocnik może więc w ten sposób zapobiec uwikłaniu go przez mocodawcę w interesy mocodawcy.

Zrzeczenie się umocowania jest jednostronną czynnością prawną pełnomocnika. Następuje przez oświadczenie woli złożone mocodawcy.

Zatem musi Pani złożyć zrzeczenie się prokury na ręce zarządu spółki z zobowiązaniem do wykreślenia prokury z KRS pod rygorem wystąpienia do sądu z wnioskiem o nałożenie grzywny na zarząd nierealizujący obowiązków określonych w ustawie o KRS.

Powyższe rozważania nie posiadają jednak kluczowego znaczenia na płaszczyźnie praktycznej. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Mając zatem na uwadze, iż adresatem oświadczenia o zrzeczeniu się funkcji prokurenta jest spółka, złożenie oświadczenia w tym przedmiocie wywoła natychmiastowy skutek w chwili, gdy będzie ona mogła – niezależnie od tego, kto ma biernie działać w jej imieniu – zapoznać się z jego treścią.

W konsekwencji całkowicie wystarczające będzie moim zdaniem np. złożenie oświadczenia o rezygnacji w biurze podawczym spółki (np. wraz z uzyskaniem stosownej prezentaty), przesłanie jej e-mailem na ogólny adres spółki, faksem bądź też wysłanie drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż z chwilą odnotowania wpływu przesyłki do spółki mogła ona – a tym samym właściwe do tego osoby (niezależnie od ustalenia ich funkcji) – zapoznać się z treścią oświadczenia „rezygnującego”. W takim przypadku nie jest konieczne dokładne wskazanie funkcji odbiorców oświadczenia o rezygnacji członka zarządu; całkowicie wystarczające jest bowiem określenie adresata w ten sposób, że zostaną wskazane dane spółki.

Proszę więc o wysłanie pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W razie dwukrotnego awizowania proszę złożyć pismo do sądu rejestrowego z wnioskiem o ukaranie członków zarządu i ewentualnie wykreślenie Pani z tej funkcji, przedkładając pismo skierowane do spółki oraz dowody nadania.

Moim zdaniem to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zgłoszenia zarówno udzielenia, jak i wygaśnięcia prokury do KRS. Jednakże zgłoszenie to ma jedynie charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że prokura wygasa już w momencie zrzeczenia się, a nie w momencie zgłoszenia tego faktu do KRS (w tym zakresie ciągle istnieją spory w doktrynie prawa).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wypłata dywidendy wspólników spółki z o.o.

Czy wspólnicy spółki z o.o. mogą wypłacić sobie dywidendę w maju 2014 jednorazowo lub kilka razy dodatkowo, np. w październiku i grudniu...

 

Wpis w KRS po nadaniu numerów REGON i NIP dla spółki z o.o.

Czy jest obowiązek dokonania aktualizacji w KRS w przypadku nowej spółki z o.o. po otrzymaniu REGON-u i NIP-u, jeżeli za pośrednictwem KRS...

 

Umowa użyczenia samochodu dla prezesa spółki z o.o.

Czy spółka z o.o. może użyczyć samochód na podstawie umowy użyczenia swojemu prezesowi, który nie posiada samochodu, aby mógł z niego korzystać...

 

Sprzedaż spółki z o.o. jako zorganizowanego przedsiębiorstwa

Jakie czynności należy wykonać i jakie formularze złożyć w KRS, by wykreślić spółkę? Jakie czynności powinna wykonać spółka kupująca...

 

Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na kolejną kadencję

Jeden z członków zarządu spółki z o.o. został powołany do pełnienia funkcji członka zarządu w dniu 1 lutego 2011 roku. Zgodnie...

 

Samodzielne głosowanie na prezesa zarządu

Jestem wspólnikiem większościowym sp. z o.o. Wspólnik mniejszościowy będzie przeciwny powołaniu mnie na prezesa zarządu wieloosobowego. Czy mimo tego...

 

Obowiązek zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania w KRS przez członka spółki z o.o.

Posiadam udziały w spółce z o.o., ale nie jestem w zarządzie tej spółki. Ostatnio zmieniłam miejsce zamieszkania. Czy mam obowiązek...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »