Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa użyczenia samochodu dla prezesa spółki z o.o.

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-10-29

Czy spółka z o.o. może użyczyć samochód na podstawie umowy użyczenia swojemu prezesowi, który nie posiada samochodu, aby mógł z niego korzystać zarówno do celów służbowych jak i prywatnych? Czy spółka może wtedy wypłacić delegacje prezesowi za podróże służbowe i odliczyć je jako koszty przychodu spółki?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Spółka jak każdy podmiot gospodarczy ma prawo posiadać samochód jako swój majątek. Jest to samochód firmy i może być wykorzystywany w każdy dopuszczalny prawem sposób. Jednym z takich sposobów jest udostępnienie samochodu prezesowi spółki. Takie udostępnienie może mieć na celu wykorzystywanie samochodu tylko dla celów służbowych lub dla celów służbowych i prywatnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wiele zależy od formy zatrudnienia prezesa (o ile jest zatrudniony). Podróże służbowe związane są z wykonywaniem obowiązków służbowych niezależnie od formy zatrudnienia. Jeżeli jest to umowa o pracę – to prezes korzysta z samochodu służbowego dla odbycia takiej podróży i koszty związane z jego użyciem są kosztami uzyskania przychodu przez spółkę. Gdy prezes ma kontrakt cywilny powinno w nim być przewidziane korzystanie z samochodu oraz zasady tego korzystania dla celów służbowych. Wtedy koszty użycia samochodu są kosztami uzyskania przychodu. Jeżeli prezes nie ma umowy o pracę ani kontraktu – należałoby uchwalić zasady korzystania z samochodu dla celów służbowych.

Proszę pamiętać, że wydatki na podróże służbowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że są one związane z prowadzoną działalnością i mają na celu osiągnięcie przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP). Jeżeli podróż prezesa odbywa się w związku z działalnością spółki, to koszty z nią związane są kosztami uzyskania przychodu (w tym zwrot takich wydatków prezesowi). Przepisy nie określają, jakie wydatki związane z podróżą służbową prezesa, który nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę należy mu zwracać. Stąd też konieczność zawarcia odrębnej umowy, by możliwe stało się zaliczenie tych wydatków do kosztów spółki. Jeżeli jednak prezes jest jednocześnie udziałowcem spółki, to zwrot kosztów podroży dla prezesa jako wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów. Podróż prezesa powinna więc zostać należycie udokumentowana. Dokumenty powinny wskazywać m.in. w jakim celu podróż się odbyła, gdzie, z kim doszło do spotkania oraz jakie przyniosła efekty. Chodzi o to, by wykazać, że realizowany był cel firmy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 stycznia 2011 r., nr ILPB3/423-838/10-2/JG:

„(…) przepisy art. 16 ust. 1 pkt 38 i pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą miały zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem Prezes Zarządu nie jest udziałowcem, a ponadto nie dochodzi do jednostronności świadczeń, gdyż funkcja Prezesa Zarządu jest bezspornie związana z wykonywaniem określonych czynności na rzecz Spółki. Ponadto, Zarząd nie jest organem stanowiącym, gdyż w myśl art. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (…), zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. W świetle doktryny i orzecznictwa oznacza to, iż zarząd jest organem wykonawczym spółki. W świetle powyższego, wydatki będące przedmiotem wniosku stanowią koszty uzyskania przychodów po spełnieniu unormowania zawartego w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (…) dla potwierdzenia prawa uznania przedmiotowych wydatków za koszty podatkowe, Wnioskodawca będzie musiał, w szczególności, przedstawić odpowiednie dowody potwierdzające fakt poniesienia i wysokość kosztów przejazdów oraz noclegów, a także wykazać cel każdej z podróży odbywanych przez Prezesa Zarządu (…)”.

Gdy prezes jest pracownikiem spółki – to dla odbycia podroży służbowej powinna być wystawiona delegacja i rozliczona stosownie do zasad przyjętych w spółce. Kwoty przekazane tytułem rozliczenia delegacji prezesowi (pracownikowi) są wtedy kosztami dla spółki.

W przypadku prezesa spółki (niebędącego pracownikiem), należności z tytułu podróży służbowej odbytej w celu osiągnięcia przychodów, powinny być dokumentowane w odpowiedni sposób. Możliwe jest wypłacanie świadczenia na takich zasadach, jak przy podróżach służbowych pracowników, ale powinno to wynikać z regulacji wewnętrznych spółki lub umowy z prezesem.

Dla celów prywatnych

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze, a także innych nieodpłatnych świadczeń. Przytoczony przepis statuuje zasadę powszechności opodatkowania i znajduje zastosowanie również w odniesieniu do używania samochodu służbowego spółki przez jej prezesa w celach prywatnych.

Przepisy podatkowe nie przewidują określonej metody ustalania przychodu dla prezesów korzystających z samochodów służbowych dla celów prywatnych.

W praktyce spotyka się umowy pomiędzy prezesem i spółką regulujące te kwestie szczegółowo. Np.:

  • Ewidencja liczby kilometrów przejechanych samochodem służbowym w celach prywatnych. Pracownik prowadzi i przekazuje ewidencję spółce za każdy miesiąc. Na jej podstawie oraz stawki kilometrówki ustalany jest przychód prezesa.
  • Określanie przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego dla celów prywatnych na podstawie cen stosowanych przez firmy profesjonalnie zajmujące się wynajmem aut. Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy PDOP wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku.

Tyle w tym zakresie.

Koszty używania samochodu firmowego dla celów służbowych mogą stanowić koszty spółki. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania oraz dokumentowania. Używanie samochodu firmowego dla celów prywatnych stanowi źródło przychodów prezesa. Spółka jako koszty księguje ewentualnie wydatki związane z ubezpieczeniem, codzienną obsługą, myciem, przeglądami, itp.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}