Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Import motocykli a podatki - wystawienie faktury przed sprowadzeniem pojazdu

Marcin Sądej • Opublikowane: 2020-05-04

Prowadzę działalność w zakresie importu motocykli. Czy jeżeli kupię np. motocykl za granicą na aukcji i mam na niego klienta w Polsce, to czy mogę wystawić fakturę sprzedaży przed sprowadzeniem pojazdu, przejechaniem polskiej granicy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Import motocykli a podatki - wystawienie faktury przed sprowadzeniem pojazdu

Chwila dokonania dostawy towarów

Przedstawiony problem jest związany z fakturą, więc należy przeprowadzić analizę na gruncie ustawy VAT. Czynnością opodatkowaną jest dostawa towarów, która zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy VAT jest rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Zasadniczo dla celów powstania obowiązku podatkowego dokonanie czynności następuje z chwilą jej faktycznego dokonania, za wyjątkiem przypadków, w których przepisy ustawy określają wprost ten moment. W konsekwencji postanowienia umów cywilnoprawnych o uznaniu dostawy towarów za dokonaną pozostają bez znaczenia dla celów powstania obowiązku podatkowego, mogą pełnić jedynie funkcję pomocniczą w przypadku zaistnienia wątpliwości.

Tym samym należy stwierdzić, że w przypadku dostawy towarów dokonanie dostawy następuje z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel.

W przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów. Obowiązek podatkowy u każdego dostawcy powstanie z chwilą dokonania dostawy na rzecz jego nabywcy, tj. z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Co do zasady będzie to miało miejsce z chwilą fizycznego wydania towaru. Jeżeli jednak przed fizycznym wydaniem towaru dojdzie do przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, wówczas obowiązek podatkowy powstanie z tą chwilą.

Terytorialny charakter podatku VAT

Trzeba pamiętać, że podatek VAT ma charakter terytorialny, co oznacza, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie te czynności, które są dokonane na terytorium Polski. Takie czynności należy udokumentować FV.

W opisanym przypadku miejsce opodatkowania określa art. 22 ust. 4 ustawy VAT. Przepis ten podaje, że w przypadku, gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów.

Motocykl zakupiony za granicą i jego transport do Polski

Jeżeli zatem importuje Pan towar do Polski we własnym imieniu, a następnie sprzedaje towar polskiemu nabywcy, to miejscem opodatkowania takiej transakcji jest Polska.

Drugą okolicznością, którą należy ustalić, jest określenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy VAT obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania dostawy towarów.

Jak czytamy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 03.11.2016 r., nr IBPP2/4512-549/16-3/IK:

„Strony umowy dokonując czynności sprzedaży winny wybrać taki sposób wydania i odebrania towaru, aby zapewnić jego całość i nienaruszalność. Dokonanie dostawy towarów następuje z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzenia nimi jak właściciel. Przykładowo, gdy towar jest wydawany bezpośrednio nabywcy lub osobie przez niego wskazanej - dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą jego wydania. Z wydaniem towaru przez dostawcę łączy się istotny skutek dokonania sprzedaży towarów, polegający m.in. na przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru jest, co do zasady, wydanie towaru.

Ponadto należy wyraźnie podkreślić, że dla celów powstania obowiązku podatkowego dokonanie czynności następuje z chwilą jej faktycznego dokonania, za wyjątkiem przypadków, w których przepisy ustawy określają wprost ten moment. W konsekwencji postanowienia umów cywilnoprawnych o uznaniu dostawy towarów za dokonaną pozostają bez znaczenia dla celów powstania obowiązku podatkowego, mogą pełnić jedynie funkcję pomocniczą w przypadku zaistnienia wątpliwości.

Tym samym należy stwierdzić, że w przypadku dostawy towarów dokonanie dostawy następuje z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel”.

W mojej ocenie jeżeli to Pan jest importerem towaru (motocykla z zagranicy), to w tym zakresie do momentu przekroczenia polskiej granicy prawo do rozporządzania towarem pozostaje po Pana stronie. W konsekwencji w mojej opinii w tym przypadku dostawa towaru następuje z dniem faktycznego wydania towaru.

Moment wystawienia faktury za motocykl z aukcji

Zgodnie z art. 106i ustawy VAT faktura ma być wystawiona do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy. Faktura może być również wystawiona 30 dni przed dokonaniem dostawy.

Ponadto w powyższej interpretacji organ wskazał:

„Mając więc na uwadze powyższe wskazania, należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy dla dostawy na rzecz ostatecznego odbiorcy w Polsce powstaje z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, jednakże nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że podatnicy mają możliwość kształtowania momentu dokonania dostawy poprzez zasadę swobody zawierania umów. Ustalone warunki dokonywania dostaw Incoterms mogą pełnić jedynie funkcję pomocniczą w przypadku zaistnienia wątpliwości, ale jako postanowienia umów cywilnoprawnych nie mogą decydować o uznaniu dostawy towarów za dokonaną i pozostają bez znaczenia dla celów powstania obowiązku podatkowego”.

W mojej ocenie w przypadku dokonania sprzedaży motocykla ostatecznemu nabywcy do powstania momentu obowiązku podatkowego dochodzi w chwili fizycznego wydania towaru. Jeżeli zatem jest Pan pewien, że do wydania towaru dojdzie, to może Pan wystawić fakturę do 30 dni przed określonym terminem.

Przykładowo rozpoczyna Pan import motocykla w dniu 2 stycznia. Towar ma przekroczyć Polską granicę w dniu 30 stycznia. Ma Pan kupca w Polsce, z którym podpisuje Pan umowę kupna w dniu 15 stycznia – i w tej umowie określa Pan, że dostawa towaru nastąpi w dniu 2 lutego. W takim przypadku może Pan wystawić fakturę 15 stycznia (w czasie, gdy motocykl wciąż jest w procedurze importu), ponieważ moment powstania obowiązku podatkowego powstaje w dniu 2 lutego, zatem FV można wystawić do 30 dni przed, czyli FV wystawiona 15 stycznia jest FV prawidłowa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »