Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Hodowla i sprzedaż psów jako druga działalność gospodarcza

Marcin Sądej • Opublikowane: 2020-04-24 • Aktualizacja: 2021-02-27

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie sp. z o.o. w zakresie serwis, montaż, naprawa klimatyzacji i wentylacji PKD 43.22.Z. Prowadzimy pełna księgowość i z podatku dochodowego rozliczamy się poprzez CIT-8. W KRS mamy m.in. wpisany również PKD 01.49.Z – chów i hodowla pozostałych zwierząt. Chcielibyśmy kupić rasową sukę, założyć hodowlę i w ramach tego PKD rozliczać tę jakby „drugą” działalność jak działalność gospodarczą, czyli wydatki na zakup suki i inne związane z jej utrzymaniem, wystawy itd. w koszty, a przychód ze sprzedaży szczeniąt, pomniejszony o koszty do opodatkowania. Tylko nie wiemy czy też CIT-8? Czy dobrze sądzimy, że kosztów i przychodów obu tych działalności nie należy łączyć? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Hodowla i sprzedaż psów jako druga działalność gospodarcza

Hodowla psów – czy jest działalnością rolniczą?

W przedstawionym przypadku należy zastanowić się, czy mamy do czynienia z działalnością rolniczą, czy z działami specjalnymi produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W konsekwencji jeżeli przychody z hodowli będą zaliczone do działalności rolniczej, to w ogóle nie będą one podlegały opodatkowaniu CIT, jeśli natomiast będą stanowiły działy specjalnego produkcji rolnej, to przepisy CIT znajdą zastosowanie.

W myśl art. 2 ust. 2 ustawy CIT „działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc – w przypadku roślin,

2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,

3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia”.

Działy specjalne produkcji rolnej

Natomiast w myśl art. 2 ust. 3 ustawy CIT „działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym”.

Jak natomiast podaje art. 2 ust. 5 ustawy CIT, „nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2”.

W poz. 14 lit. k) załącznika nr 2 do ustawy CIT wymieniono: „Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym – hodowla psów rasowych – 1 sztuka stada podstawowego i powyżej”.

Przypomnijmy, że jeżeli działalność nie przekracza wskazanych w załączniku nr 2 wielkości, to przychody z takiej działalności – niezaliczanej do działów specjalnych produkcji rolnej – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W sytuacji jednak, gdy rozmiary prowadzonej działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wskazane w załączniku nr 2 wielkości, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

W przypadku hodowli zwierząt poza gospodarstwem rolnym za działy specjalne produkcji rolnej uważa się hodowlę 1 sztuki psa rasowego i powyżej. W konsekwencji już jeden pies kwalifikuje się jako dział specjalny produkcji. Nie jest to zatem działalność rolnicza, co oznacza, że wszelkie przychody z tytułu takiej hodowli podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT.

Zwróćmy uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

Ustawa CIT a hodowla psów

Jak zatem widać, ustawa CIT (inaczej niż ustawa PIT) nie wyodrębnia osobnego źródła przychodu, jakim są przychody z działów specjalnych produkcji rolnej. W ustawie CIT mamy jedynie dwie grupy: zyski kapitałowe oraz inne źródła. Art. 7b ustawy CIT wymienia katalog zysków kapitałowych – naturalnie w tej grupie nie ma działów specjalnych produkcji rolnej. Należy zatem je zakwalifikować do innych zysków.

Podatki od dochodów z hodowli psów

W konsekwencji działy specjalne produkcji rolnej będą łączyć się z innymi dochodami spółki z o.o. (poza zyskami kapitałowymi). W tym zakresie stosujemy zatem typowe zasady rozliczeń jak przy prowadzeniu jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Podatnicy prowadzący działy specjalne zobowiązani są zatem do rozliczeń identycznych, jak ma to miejsce w przypadku prowadzenia działalności np. handlowej. Należy zatem uiszczać wspólne należne zaliczki, należny podatek czy też złożyć zeznanie roczne CIT–8 w łącznym zakresie dotyczącym działalności podstawowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Inaczej niż w przypadku podatku PIT nie ma tutaj szczególnej formy opodatkowania w formie norm szacunkowych.

Na konieczność stosowania tych samych zasad zarówno do działalności gospodarczej, jak i działów specjalnych produkcji rolnej wskazuje art. 12 ust. 3-3a ustawy CIT. Przepis podaje, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

„Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c–3g oraz 3j–3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności”.

Prowadzenie jednej ewidencji dla dwóch obszarów działalności

Żaden przepis nie wymaga, aby podatnik prowadził oddzielną ewidencję w przypadku działów specjalnych.

Powyższe informacje potwierdziłem na infolinii KIS, gdzie również wskazano, że hodowla psów prowadzona przez spółkę z o.o. stanowi dział specjalny produkcji rolnej, który należy rozliczać wspólnie z działalnością gospodarczą spółki. Osobne ewidencjonowanie znalazłoby zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdyby spółka prowadziła działalność rolniczą, która nie podlega w ogóle opodatkowaniu CIT.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »