Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-09-04

Czy uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 210 Kodeksu spółek handlowych (tj. pełnomocnika do zawierania umów z członkiem zarządu spółki) może być podjęta w trybie art. 227 § 2 (tj. bez odbycia zgromadzenia wspólników)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Głosowanie nad powołaniem osoby pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu spółki stanowi bez wątpliwości głosowanie w sprawie osobowej. W takim przypadku mamy do czynienia z odstąpieniem od generalnej zasady jawności głosowania, wyrażonej w art. 247 § 1. Jak wynika bowiem z dyspozycji § 2 zdanie pierwsze omawianego przepisu, tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

Pogląd taki wyraził także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II CSK 441/15, LEX nr 2022543):

„Pojęcie spraw osobowych w kontekście art. 247 § 2 k.s.h. obejmuje wszystkie sprawy, które dotyczą osób, a jednocześnie nie stanowią wymienionych wprost w tym przepisie głosowań wyborczych, głosowań nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, jak też o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Sprawami osobowymi są sprawy osób związanych z organizacją i działalnością spółki, mających wpływ na jej funkcjonowanie. (…)Tajność głosowania ma w tym wypadku gwarantować możliwość swobodnego wyrażenia poglądu w poddanej pod głosowanie sprawie, bez narażania się na ewentualne szykany ze strony osób zainteresowanych wynikiem głosowania”.

W każdej sprawie dotyczącej osoby, bez względu na jej rodzaj, należy zatem przeprowadzić głosowanie tajne. Głosowanie takie będzie więc wymagane także w przypadku powołania pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu spółki. Taki stan rzeczy rodzi poważny problem. Otóż, nie jest możliwe przeprowadzenia głosowania tajnego w trybie o którym mowa w art. 227 § 2 . Pogląd taki wyraził także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 15 czerwca 2012 r. (sygn. akt II CSK 217/11), w analogicznym stanie faktycznym:

„Pełnomocnik do reprezentowania spółki w celu zawarcia umowy między spółką a członkiem zarządu może być powołany – jak stanowi art. 210 § 1 k.s.h. – uchwałą zgromadzenia wspólników. Oznacza to, że uchwała taka nie może być podjęta bez odbycia zgromadzenia w trybie pisemnego głosowania, a ponadto – zważywszy na treść art. 247 § 2 k.s.h. – zapada w głosowaniu tajnym, co również wyklucza powzięcie jej poza zgromadzeniem wspólników, gdyż pisemne sposoby głosowania, o których mowa w art. 227 § 2 k.s.h., nie zapewniają tajności”.

Mając na względzie przedstawioną wykładnię oraz przytoczone wyroki, należy zatem uznać, iż podjęcie uchwały, o której mowa w art. 210 § 1, nie jest możliwe w trybie określonym w art. 227 § 2.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Czy uchwały spółki wymagają zgody wszystkich wspólników?

W umowie spółki jest zapis, że uchwały zgromadzenia wspólników wymaga m.in. określenie wysokości i terminów uiszczenia dopłat oraz ich zwrotu;...

 

Syndyk korzystający z pomocy prawnika

Czy syndyk, który nie jest prawnikiem, prowadzący postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, może w tym postępowaniu...

 

Prawidłowe odwołanie i powołanie prezesa fundacji

Fundacja ma dwa organy: 2-osobową radę fundacji (organ nadzoru) oraz zarząd fundacji, również 2-osobowy, czyli organ zarządzający. Rok temu rezygnację...

 

Niedopilnowanie zmian w KRS-ie

Z dniem 30.03 zrezygnowałem z funkcji prezesa zarządu w sp z o.o. i w związku sytuacją, która zmusiła mnie do wyjazdu, wziąłem...

 

Spowodowanie szkody majątkowej przez przekroczenie uprawnień

Występuję przed sądem (wydział karny) jako prezes oskarżony o spowodowanie szkody majątkowej poprzez przekroczenie uprawnień z art. 296 K.k. Czy na...

 

Usunięcie działalności i spółki z rejestru

Małżonkowie posiadający po własnej działalności tworzą spółkę. Żona zawiesiła swoją firmę, a później jej działalność i spółka...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »