Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozszerzenie działalności o usługi transportowe

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-05-15

Prowadzę firmę produkcyjną. Mam w leasingu 3 samochody ciężarowe. Czy mogę rozszerzyć działalność o usługi transportowe? Jakich zezwoleń potrzebuję? Czy mogę użyczyć moich aut innej firmie wraz z kierowcami?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 75 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do prowadzenia działalności w zakresie transportu potrzebne jest zezwolenie.

Ustawa o transporcie drogowym mówi w art. 5 i 5 a (poniżej je zacytuję) o konieczności posiadania zezwolenia tak na przewóz krajowy, jak i międzynarodowy.

„Art. 5. 1. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego, z zastrzeżeniem art. 5b ust. 1 i 2, wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE, zwanym dalej »rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009«.

2. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1) spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009;

2) w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

3. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

Art. 5a. 1. Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej, na zasadach określonych w:

1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, zwanym dalej »rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009«, lub

2) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006, zwanym dalej »rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009«.

2. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”.

Aby uzyskać licencję, poza innymi warunkami trzeba jednak przede wszystkim legitymować się certyfikatem kompetencji zawodowych. Obowiązek posiadania certyfikatu dotyczy osób zarządzających przedsiębiorstwem, ale możliwa jest także sytuacja, w której przedsiębiorca zatrudnia osobę legitymującą się certyfikatem kompetencji zawodowych lub z taką osobą współpracuje (na podstawie umowy cywilnoprawnej) i osoba ta zarządza u tego przedsiębiorcy transportem drogowym.

Obecnie w rozporządzeniu mówi się o certyfikacie tak:

„Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. d), właściwy organ może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transportem zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, pod warunkiem że:

  1. przedsiębiorca wyznaczy osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, spełniającą wymogi przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz uprawnioną na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu tego przedsiębiorcy;
  2. umowa wiążąca przedsiębiorcę z osobą, o której mowa w lit. a), precyzuje zadania, które ma ona wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły, oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem. Zadania, które należy sprecyzować, obejmują w szczególności utrzymanie i konserwację pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem;
  3. w charakterze zarządzającego transportem osoba, o której mowa w lit. a), może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o obniżeniu liczby przedsiębiorstw lub łącznej wielkości floty pojazdów, którymi może zarządzać ta osoba; oraz
  4. osoba, o której mowa w lit. a), wykonuje określone zadania wyłącznie w interesie przedsiębiorcy, a jej obowiązki są wykonywane niezależnie od przedsiębiorców, na rzecz których dany przedsiębiorca wykonuje przewozy”.

W zakresie drugiego z pytań, czyli użyczenia aut z kierowcami, to co do zasady art. art. 13 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym mówi, że zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią. Przepis ten dotyczy jednak sytuacji zbywania zezwolenia na rzecz podmiotów trzecich, trwałego ich przenoszenia na inne osoby itd. Potwierdza to teza wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2009 r., wydanego w sprawie o sygn. akt II GSK 173/09, w której myśl licencja na prowadzenie transportu drogowego jest uprawnieniem osobistym, które nie może być przedmiotem obrotu prawnego.

Tym niemniej do problematyki użyczania zezwoleń należy podchodzić dość ostrożnie, możliwa jest na pewno współpraca z innymi firmami polegając na udostępnieniu aut, ale należy pamiętać, że nie jest możliwe, aby ta firma „na Pana zezwoleniu” wykonywała transport we własnym interesie.

Znane są postępowania sądowe, w których zlecano wykonywanie usług podmiotom, które zezwoleń nie miały, i niestety kończyło się to karami finansowymi, na końcu załączam Panu pełną treść wyroku z takiej sprawy.

Natomiast uważam, że jeśli Pan będzie miał firmę transportową posiadającą wszystkie wymagane zezwolenia i certyfikaty, może Pan przyjąć zlecenie przewozowe od firmy transportowej, ale i odwrotnie, na zasadach zwykłej cywilnej współpracy, ustawa bowiem jedynie nie pozwala przenosić uprawnień, ale jak najbardziej pozwala te usługi świadczyć na rzecz innych podmiotów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Organ prowadzący przedszkole niepubliczne a pełnomocnik

Właścicielem niepublicznego przedszkola jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W statucie przedszkola należy podać, kto...

 

Biblioteka zakładowa dla pracowników

Ze swoich własnych zbiorów tworzę bibliotekę zakładową dla swoich pracowników. Chcę nieodpłatnie wypożyczać im książki i filmy. Czy wymaga to...

 

Zmiana formy prawnej apteki

Wraz z mężem prowadzimy aptekę w formie spółki cywilnej. Chcielibyśmy przekształcić ją w spółkę jawną. Czy taka zmiana uruchamia całą...

 

Dołączenie członków rodziny do firmy

Prowadzę działalność gospodarczą. Planuję dołączenie członków rodziny do firmy i przekształcenie jej w spółkę z o.o. Czy to dobry...

 

Praktyka lekarska a wpis do KRS

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w formie praktyki lekarskiej. W jednym z konkursów na świadczenia medyczne dla szpitali...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »