Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rejestracja działalności gospodarczej w domu

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-04-20

Syn mojego męża z jego poprzedniego związku zarejestrował rok temu w naszym (tj. moim i męża) domu swoją działalność gospodarczą. Nic o tym nie wiedziałam, nie pytali mnie o zgodę, sami to ustalili. Mam kiepskie stosunki z pasierbem, dlatego chciałabym zapytać, czy taka rejestracja była zgodna z prawem. Czy mogę ją jakoś teraz „odkręcić” i czy z w tej sytuacji coś mi i mężowi grozi – np. odpowiedzialność za długi jego syna?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Rozumiem Pani zdenerwowanie na całą sytuację, niestety sprawa nie jest prosta.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak sama Pani słusznie zauważyła, orany administracyjne nie mają obowiązku ani nawet prawa sprawdzać, czy osoba rejestrująca działalność pod wskazanym adresem jest właścicielem danej posesji (lokalu) lub ewentualnie czy ma zgodę jej właściciela. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności „wpisowi do CEIDG podlegają:

1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

1a) data urodzenia przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;

5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;

7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;

11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG;

12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;

13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;

14) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;

15) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;

15a) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;

16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;

17) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;

18) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;

19) informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG. Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi”.

Jest to jedyna czynność podejmowana przez organ, ustawodawca nie przewidział dla niego możliwości kontroli czy też nadzoru nad treścią wpisu.

Niestety nie ma także możliwości, by Państwo jako właściciele nieruchomości mogli złożyć wniosek o wykreślenie Państwa adresu z ewidencji działalności gospodarczej pasierba.

Okoliczność, iż pasierb kilka lat temu dokonał rejestracji działalności na Państwa nieruchomości, w żaden sposób nie zmienia stanu własności nieruchomości. To nadal Pani i mąż jesteście właścicielami nieruchomości, z co za tym idzie – także domu. Na fakt własności nie ma wpływu to, czy na nieruchomości tej prowadzona jest jakakolwiek forma działalności gospodarczej. Tak długo jak nie dokonali Państwo przeniesienia własności nieruchomości na pasierba, np. poprzez sprzedaż nieruchomości lub darowiznę, to Państwo są jej wyłącznymi właścicielami.

Zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego każdy właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy, a także rozporządzać tą rzeczą. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. W związku z tym mąż mógł zezwolić synowi na zarejestrowanie firmy na Państwa posesji. Oczywiście ponieważ są Państwo współwłaścicielami, mąż winien był zapytać Panią o zgodę.

Co do kwestii zgodności takiej sytuacji z prawem, to ani prawo podatkowe, ani sam Kodeks cywilny nie wymagają, by osoba prowadząca działalność gospodarczą była właścicielem nieruchomości, na której działalność ta jest zarejestrowana.

W takim stanie sprawy istotny jest więc jedynie ustalenie, czy ponoszą Państwo odpowiedzialność za zobowiązania, a zwłaszcza powstałe długi pasierba związane z jego działalnością. Zgodnie z podstawową zasadą prawa cywilnego to dłużnik odpowiada za wszystkie swoje zobowiązania i to od niego wierzyciel może dochodzić zapłaty lub wykonania zobowiązania niepieniężnego (art. 353 Kodeksu cywilnego: „zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”). Wyjątki od tej sytuacji są nieliczne. I tak odpowiedzialność za dług dorosłego dziecka (czy też innego członka rodziny) mogą ponosić inne osoby tylko gdy:

  • jest o to odpowiedzialność z tytułu czynszu najmu – pod warunkiem jednak, iż osoby te zamieszkiwały w lokalu z dłużnikiem;
  • gdyby poręczyli Państwo kredyt/pożyczkę w banku – bank w przypadku niewypłacalności pasierba może zwrócić się do Państwa;
  • jeżeli zgodzili się Państwo na swojej nieruchomości ustanowić hipotekę zabezpieczająca zobowiązania pasierba, a ten nie spłaca tych długów;
  • i ostatnia najczęstsza opcja, to przyjęcie przez Państwa, a dokładnie przez męża, spadku po śmierci syna, w którego skład wchodzić będą wszystkie jego zobowiązania; jednak gdyby doszło do śmierci pasierba, to wystarczy, by mąż odrzucił spadek i w ten sposób uwolni się od obowiązku spłaty długów syna.

Aktualnie grozi Państwu jedynie wizyta w domu komornika, gdyby okazało się, iż przeciwko pasierbowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Komornik może bowiem poszukiwać majątku, który należy do syna, i w tym celu sprawdzi z pewnością nieruchomość, na której jest zarejestrowana jest działalność. W takiej jednak sytuacji wystarczy komornikowi okazać akt własności nieruchomości lub kopię księgi wieczystej, by zaniechał dalszych czynności i niepokojenia Państwa.

Podsumowując – nie muszą się Państwo obawiać, iż z tego powodu, że pasierb zarejestrował działalność pod Państwa adresem, będzie Państwu grozić jakakolwiek odpowiedzialność z tego tytułu lub utracą Państwo własność domu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}