Upadłość spółki nieposiadającej majątku

• Autor: Adam Dąbrowski

Spółka jest zawieszona od 1 września 2019 roku, nie zatrudnia nikogo, nie ma majątku, nie zalega w urzędzie skarbowym. Jedynym wierzycielem jest ZUS, gdzie zaległość spółki wynosi 2 tysiące złotych. Spółka wystosowała pismo do ZUS-u z prośbą o umorzenie zaległości z uwagi na brak majątku własnego i brak szans na ponowne podjęcie działalności spółki po okresie zawieszenia ze względu na pandemię i brak szansy na zdobycie nowych zleceń. Czekamy na odpowiedź ZUS-u. Aktualnie zarząd jest jednoosobowy po rezygnacji wiceprezesa z funkcji członka zarządu, co stało się już w czasie zawieszenie spółki.
Działając jako jednoosobowy zarząd (prezes zarządu), powinienem teraz złożyć wniosek o upadłość spółki. Jak się domyślam, sąd odrzuci taki wniosek z uwagi na brak majątku spółki. Czy sąd w takim przypadku poleci wykreślić podmiot (spółką) z KRS? A jeśli sąd tylko odrzuci wniosek o upadłość bez wykreślenia spółki z KRS, to jakie kroki powinien podjąć zarząd, a może w takim przypadku decyzję powinno podjąć zgromadzenie wspólników? Jak przeprowadzić zamknięcie, gdy spółka nie ma majątku? Jak powinna wyglądać w tej sytuacji sekwencja decyzji i działań?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Upadłość spółki nieposiadającej majątku

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Jak się zapewne orientuje, według ustawy o KRS:

„Art. 25a. 1. Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy:

 1. oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
 2. oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Art. 25d. 1. W przypadku ustalenia przez sąd rejestrowy w postępowaniu o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, że podmiot ten nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządza jego wykreślenie z Rejestru.

2. Istnienie niezaspokojonych zobowiązań ciążących na podmiocie wpisanym do Rejestru lub nieściągalnych wierzytelności nie wyłącza możliwości orzeczenia o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

3. Sąd rejestrowy umarza postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w przypadku ustalenia, że podmiot ten posiada zbywalny majątek lub faktycznie prowadzi działalność, albo w przypadku gdy poweźmie wiadomość, iż zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności uzasadnione interesem wierzyciela.

4. Sąd rejestrowy ogłasza o rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu podmiotu wpisanego wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

W istocie powinien Pan złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Do sądu upadłościowego a nie sądu rejestrowego. Los wniosku, jaki Pan zgłosi, zdecyduje o dalszym istnieniu spółki.

Zobacz też: Co się dzieje z akcjami po ogłoszeniu upadłości

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Działanie sądu upadłościowego

Sąd upadłościowy może:

 • oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości stwierdzić, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
 • umorzyć postępowanie upadłościowe, stwierdzić, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
 • oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzyć postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Taka decyzja sądu upadłościowego byłaby dla sądu rejestrowego powodem do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie wykreślenia spółki z urzędu z rejestru przedsiębiorców KRS.

Sąd upadłościowy „nie poleci wykreślenia spółki”. Zawiadomi o swojej decyzji sąd rejestrowy.

Dla pewności we wniosku o ogłoszenie upadłości należałby zawnioskować o poinformowanie sądu rejestrowego o ewentualnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Sąd rejestrowy wszczyna postępowanie po powzięciu wiadomości o powyższych stanach faktycznych.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego sąd rejestrowy:

 • umarza postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w przypadku ustalenia, że podmiot ten posiada zbywalny majątek lub faktycznie prowadzi działalność, albo w przypadku gdy poweźmie wiadomość, iż zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności uzasadnione interesem wierzyciela lub
 • orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządza jego wykreślenie z Rejestru i ogłasza o rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu podmiotu wpisanego wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wykreślenie spółki z urzędu

Przy negatywnej dla spółki decyzji sądu rejestrowego, zasadniczo nie pozostanie nic innego jak jej rozwiązanie i likwidacja.

Przeciwny biegun – to nie robienie niczego (poza sprawozdaniami i obowiązkami fiskalnymi). Po dwóch latach zawieszenia sąd wykreśli spółkę z KRS z urzędu.

Według ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej trwa nie dłużej niż do dnia poprzedzającego dzień automatycznego wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500, 1655 i 1798, oraz z 2020 r., poz. 288).

A w przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następuje w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez automatyczne zamieszczenie jej w rejestrze przedsiębiorców.

Spółka wraca formalnie do życia gospodarczego i fiskalnego. I nie pozostanie jej nic innego jak rozwiązanie oraz likwidacja.

Likwidacja spółki

Likwidacja to:

 • ZW wspólników u notariusza i uchwała o rozwiązaniu spółki oraz powołaniu likwidatora,
 • zgłoszenie do KRS otwarcia likwidacji,
 • sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji, zatwierdzenie, zgłoszenie do KRS i US,
 • ogłoszenie wezwania wierzycieli w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • przeprowadzenie czynności likwidacyjnych,
 • sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego, zatwierdzenie i zgłoszenie do KRS oraz US,
 • sporządzenie sprawozdania wg ustawy o rachunkowości,
 • wniosek o wykreślenie wraz z załącznikami i oświadczeniami.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Adam Dąbrowski

O autorze: Adam Dąbrowski

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »