Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Akcje firmy w upadłości likwidacyjnej

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2019-06-10 • Aktualizacja: 2021-03-25

Posiadam akcje spółki w upadłości likwidacyjnej, kończy się właśnie obrót akcjami, gdyż mija 6 miesięcy od ogłoszenia wyroku. Zgłosiłam roszczenie z tytułu ok. 25 000 zł straty przy posiadaniu 160 000 akcji. Czy jeśli sprzedam akcje po 1 groszu (przy bardzo niskim kapitale spółki mogę nie otrzymać żadnej należności), moje zgłoszenie wierzytelności będzie uwzględnione, zważywszy na poniesioną stratę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Akcje firmy w upadłości likwidacyjnej

Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki po ogłoszeniu upadłości

W związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego akcje tej spółki już za kilka dni. Stosownie bowiem do przepisów art. 91 ust. 9 zdanie pierwsze i ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, następuje wycofanie akcji danej spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Spółka notowana jest na giełdzie, a więc zastosowanie do niej ma także ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Stosownie do tej ustawy w razie ogłoszenia upadłości takiej spółki po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, obejmującej likwidację jej majątku, lub postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie takiej upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, z mocy ustawy dochodzi do zniesienia dematerializacji akcji.

Zniesienie dematerializacji akcji spółki

Spółka traci wtedy status spółki publicznej i następuje wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym w terminie, o którym mowa wyżej. Dochodzi do zniesienia dematerializacji akcji. Powstaje stan zawieszenia w sferze obrotu akcjami, który utrzymuje się aż do czasu wydania dokumentu akcji akcjonariuszom. Akcjonariusz może wtedy zbyć akcje poprzez przelew połączony z wydaniem dokumentu.

Stosownie do Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki osobiście. Ale z konstrukcji spółki akcyjnej (tak jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) wynika, że akcjonariusz odpowiada za zobowiązania spółki posiadanymi akcjami. Akcjonariusz jest posiadaczem papierów wartościowych mających określoną wartość ustalaną w ramach obrotu na giełdzie lub poza nią.

Z tytułu wzrostu wartości akcji nie staje się dłużnikiem spółki; a z tytułu spadku wartości akcji nie staje się wierzycielem spółki. Z faktu posiadania akcji nie wynika, że do kwoty wartości akcji akcjonariusz jest wierzycielem spółki akcyjnej. Akcja oznacza prawo akcjonariusza do udziału w dochodach spółki akcyjnej oraz w majątku, jaki w toku likwidacji spółki pozostanie po zaspokojeniu długów.

Pozycja akcjonariusza jest znacznie słabsza w porównaniu z wierzycielami. Akcjonariusz nie jest wierzycielem spółki z tytułu posiadanych w niej akcji. Tym bardziej nie jest wierzyciele z tytułu zmniejszenia się wartości akcji. Nabywając akcje, akcjonariusz liczy się z tym, że cena akcji wzrośnie. Ale nie może wykluczyć tego, że cena akcji spadnie. W takim przypadku nie ponosi szkody w rozumieniu prawa upadłościowego ani nie jest z tego tytułu wierzycielem spółki.

Postępowanie likwidacyjne spółki a prawa akcjonariuszy

Nie ma możliwości wypłaty jakichkolwiek kwot akcjonariuszom spółki z tytułu posiadania akcji w trakcie postępowania upadłościowego mających jako punkt odniesienia wartość akcji. Jeżeli po zakończeniu postępowania upadłościowego pozostanie w spółce majątek, wtedy ulega on podziałowi między akcjonariuszy, chyba że statut określa inne zasady podziału majątku. W przypadku, gdy statut spółki stanowi o uprzywilejowaniu konkretnych akcji w przypadku podziału majątku, należy przede wszystkim spłacić akcje uprzywilejowane w granicach sum wpłaconych na każdą z nich, a następnie spłacić w ten sam sposób akcje zwykłe.

Majątek pozostały po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy zgodnie z art. 474 § 2 i § 3 Kodeksu.

Reasumując:

  1. w razie sprzedaży akcji po 1 groszu przestanie Pan być akcjonariuszem spółki,

  2. tym samym utraci Pan prawo do udziału w majątku spółki jaki pozostanie po zakończeniu postępowania upadłościowego,

  3. jako że posiadanie akcji nie stanowi tytułu do żądania od spółki w upadłości zapłaty ich ceny z dnia ogłoszenia upadłości (lub innego dnia), Pana działanie w postaci zgłoszenia wierzytelności nie spowoduje uznania tak zgłoszonej i uzasadnionej „wierzytelności”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »