Kategoria: Prawo upadłościowe i naprawcze

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Akcje firmy w upadłości likwidacyjnej

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2019-06-10

Posiadam akcje spółki w upadłości likwidacyjnej, kończy się właśnie obrót akcjami, gdyż mija 6 miesięcy od ogłoszenia wyroku. Zgłosiłam roszczenie z tytułu ok. 25 000 zł straty przy posiadaniu 160 000 akcji. Czy jeśli sprzedam akcje po 1 groszu (przy bardzo niskim kapitale spółki mogę nie otrzymać żadnej należności), moje zgłoszenie wierzytelności będzie uwzględnione, zważywszy na poniesioną stratę?

Adam Dąbrowski

»Wybrane opinie klientów

Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek

W związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego akcje tej spółki już za kilka dni. Stosownie bowiem do przepisów art. 91 ust. 9 zdanie pierwsze i ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, następuje wycofanie akcji danej spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Spółka notowana jest na giełdzie, a więc zastosowanie do niej ma także ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Stosownie do tej ustawy w razie ogłoszenia upadłości takiej spółki po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, obejmującej likwidację jej majątku, lub postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie takiej upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, z mocy ustawy dochodzi do zniesienia dematerializacji akcji.

Spółka traci wtedy status spółki publicznej i następuje wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym w terminie, o którym mowa wyżej. Dochodzi do zniesienia dematerializacji akcji. Powstaje stan zawieszenia w sferze obrotu akcjami, który utrzymuje się aż do czasu wydania dokumentu akcji akcjonariuszom. Akcjonariusz może wtedy zbyć akcje poprzez przelew połączony z wydaniem dokumentu.

Stosownie do Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki osobiście. Ale z konstrukcji spółki akcyjnej (tak jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) wynika, że akcjonariusz odpowiada za zobowiązania spółki posiadanymi akcjami. Akcjonariusz jest posiadaczem papierów wartościowych mających określoną wartość ustalaną w ramach obrotu na giełdzie lub poza nią.

Z tytułu wzrostu wartości akcji nie staje się dłużnikiem spółki; a z tytułu spadku wartości akcji nie staje się wierzycielem spółki. Z faktu posiadania akcji nie wynika, że do kwoty wartości akcji akcjonariusz jest wierzycielem spółki akcyjnej. Akcja oznacza prawo akcjonariusza do udziału w dochodach spółki akcyjnej oraz w majątku, jaki w toku likwidacji spółki pozostanie po zaspokojeniu długów.

Pozycja akcjonariusza jest znacznie słabsza w porównaniu z wierzycielami. Akcjonariusz nie jest wierzycielem spółki z tytułu posiadanych w niej akcji. Tym bardziej nie jest wierzyciele z tytułu zmniejszenia się wartości akcji. Nabywając akcje, akcjonariusz liczy się z tym, że cena akcji wzrośnie. Ale nie może wykluczyć tego, że cena akcji spadnie. W takim przypadku nie ponosi szkody w rozumieniu prawa upadłościowego ani nie jest z tego tytułu wierzycielem spółki.

Nie ma możliwości wypłaty jakichkolwiek kwot akcjonariuszom spółki z tytułu posiadania akcji w trakcie postępowania upadłościowego mających jako punkt odniesienia wartość akcji. Jeżeli po zakończeniu postępowania upadłościowego pozostanie w spółce majątek, wtedy ulega on podziałowi między akcjonariuszy, chyba że statut określa inne zasady podziału majątku. W przypadku, gdy statut spółki stanowi o uprzywilejowaniu konkretnych akcji w przypadku podziału majątku, należy przede wszystkim spłacić akcje uprzywilejowane w granicach sum wpłaconych na każdą z nich, a następnie spłacić w ten sam sposób akcje zwykłe.

Majątek pozostały po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy zgodnie z art. 474 § 2 i § 3 Kodeksu.

Reasumując:

  1. w razie sprzedaży akcji po 1 groszu przestanie Pan być akcjonariuszem spółki,

  2. tym samym utraci Pan prawo do udziału w majątku spółki jaki pozostanie po zakończeniu postępowania upadłościowego,

  3. jako że posiadanie akcji nie stanowi tytułu do żądania od spółki w upadłości zapłaty ich ceny z dnia ogłoszenia upadłości (lub innego dnia), Pana działanie w postaci zgłoszenia wierzytelności nie spowoduje uznania tak zgłoszonej i uzasadnionej „wierzytelności”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}