Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kapitał zapasowy a sprzedaż spółki

Kinga Karaś • Opublikowane: 2019-06-05

Zamierzam sprzedać spółkę z o.o. Czy kapitał zapasowy, który tworzył się przez wiele lat, muszę „zostawić” w firmie, czy mam prawo do wypłaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z możliwością wypłaty środków zgromadzonych na kapitale zapasowym w sp. z o.o. Zgodnie z art. 192 Kodeksu spółek handlowych kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

„Art. 193

§ 1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

§ 2. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

§ 3. Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 § 1.

§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd”.

Aby wypłacić część sumy z kapitału zapasowego, należy w pierwszej kolejności wziąć kwotę zysku za ostatni rok obrotowy, powiększyć ją o niepodzielne zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitału zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone do podziały następnie należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz kwoty które z zgodnie z umową spółki powinny być przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy. Tak wyliczona suma stanowi limit możliwy do wypłacenia. Ponadto, wypłata zysków w kapitale rezerwowym z lat ubiegłych możliwa jest tylko w sytuacji, gdy spółka osiągnęła zysk za ostatni rok obrachunkowy. Jeżeli określony kapitał utworzony został postanowieniem umowy spółki, konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich postanowień do umów spółki, natomiast jeżeli kapitał utworzony został postanowieniem umowy spółki, konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich postanowień do umów spółki. Dodatkowo, sama umowa spółki powinna przewidywać, iż kwoty pochodząc z zysku mogą być przeznaczone na wypłaty dywidendy dlatego warto rozważyć ew. jej zmianę o ten przepis.

W świetle art. 189:

„§ 1. W czasie trwania spółki nie wolno zwracać wspólnikom wniesionych wkładów tak w całości, jak i w części, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej.

§ 2. Wspólnicy nie mogą otrzymywać z jakiegokolwiek tytułu wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego”.

Kapitał pochodzący ze zlikwidowanego funduszu celowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, może być przeznaczony uchwałą wspólników do podziału jako zysk, tylko wówczas, gdy ten zysk wynika z bilansu za rok, w którym likwidacja nastąpiła (art. 191 § 1) (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 grudnia 1996 r., sygn. akt II CKU 38/96).

Podsumowując, istnieje możliwość wypłaty środków stanowiących zysk z kapitału rezerwowego po spełnieniu wymogów wskazanych powyżej. Decyzja w przedmiotowej sprawie powinna zostać podjęta w drodze uchwały przez zgromadzenie wspólników.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »