Reklamowanie sponsora przez stowarzyszenie

• Autor: Wioletta Dyl

Czy reklamowanie sponsora na organizowanej przez stowarzyszenie imprezie wykracza poza działalność stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej? Chodzi o na przykład publikację logo, organizację stoiska wystawienniczego itp. Czy środki pozyskane w ten sposób mogą być przychodem na cele statutowe stowarzyszenia oraz czy stowarzyszenie może wystawić rachunek za reklamę na organizowanym przez siebie wydarzeniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Reklamowanie sponsora przez stowarzyszenie

Źródła dochodu stowarzyszenia

Wyróżnia się zasadniczo dwa rodzaje stowarzyszeń: 1) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mające osobowość prawną, 2) zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej.

Źródłami przychodów stowarzyszeń – zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) mogą być:

  • składki członkowskie;
  • darowizny;
  • spadki i zapisy;
  • dochody z majątku stowarzyszenia,
  • ofiarność publiczna oraz
  • przychody z działalności gospodarczej, przy czym dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia – jak przewiduje to art. 34 ww. ustawy – służy realizacji celów statutowych.

Zobacz też: Jak zamknąć stowarzyszenie

Środki finansowe w zamian za reklamę sponsora

W przedstawionym zagadnieniu pozyskane kwoty pieniężne – w zamian za reklamę sponsora – należy uznać za przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez to stowarzyszenie. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.):

„1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art.14, są w szczególności:

1) otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; (…).”

Przychody te pozyskane są z umowy sponsoringu. Umowa sponsoringu jest umową dwustronnie zobowiązującą, zawartą pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami. Zatem obie strony zobowiązują się do wykonania jakiegoś świadczenia, które zobowiązane są w treści umowy wycenić. Ponadto obie strony winny dysponować dokumentami spełniającymi wymogi zawarte w przepisach art. 20 i 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), tj. rachunkiem (fakturą) dokumentującą np. świadczenie usług reklamowych czy promocyjnych objętych treścią umowy. Co niestety jest niczym innym tylko prowadzeniem działalności gospodarczej. W myśl bowiem art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – przez „działalność gospodarczą” należy rozumieć każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Darowizna dla stowarzyszenia jako świadczenie jednostronne

Zatem nie prowadząc działalności gospodarczej stowarzyszenie może przyjąć środki finansowe, ale wyłącznie jako darowiznę. W myśl art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku, tymczasem w niniejszej sprawie w zamian za przekazanie przez sponsora uzgodnionej kwoty, otrzymuje on prawo do reklamy, i znaku stowarzyszenia). Nie można niestety, nie prowadząc działalności gospodarczej zobowiązać się w umowie, że w zamian za środki wyświadcza się sponsorowi ustalone usługi np. reklamowe.

Zatem w opisanej sytuacji albo powinno się dokonać zmian statutu pod kątem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i dla rejestracji w KRS lub też dokonywać weryfikacji umów, które stowarzyszenie chce zawrzeć z podmiotami zainteresowanymi jego wsparciem, tj. zamiast umów sponsoringu zawierać umowę darowizny.

Proszę pamiętać, że organ nadzorujący, zgodnie z art. 28 Prawa o stowarzyszeniach w związku z art. 25, w razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 i 3 i art. 10b, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpić do sądu na podstawie art. 29. Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może natomiast udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia, uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia lub rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.

Niemniej spotyka się i takie stanowisko, że eksponowanie logo firmy w zamian za opłatę nie jest traktowane jako działalność odpłatna, a więc nie byłoby też tu pojęcia usługi. Zatem tylko w sytuacji, gdyby chcieć opierać budżet stowarzyszenia wyłącznie na środkach ze sponsoringu, należy rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług reklamowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »