Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Amortyzacja jednorazowa na ciągnik siodłowy i naczepę

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-09-16

Mam firmę transportową od 11 lat. W sierpniu 2019 r. kupuję ciągnik siodłowy i naczepę za 170 tys. zł. Problem dotyczy amortyzacji jednorazowej. Nie mogę jednorazowo amortyzować tego zakup,u bo wykorzystałam pomoc de minimis na rok 2019. Co mogę zrobić, aby amortyzować jednorazowo w roku przyszłym 2020? Czy jest wyjście z tej sytuacji? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności odnieśmy się do przepisów regulujących kwestię jednorazowej amortyzacji. Zakładam, że firma ma status małego podatnika i nie mówimy w tym przypadku o fabrycznie nowym środku trwałym.

Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy PIT „podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych”.

W myśl art. 22k ust. 8 ustawy „podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady określone w art. 22h ust. 4. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 22i; suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych”.

Jak widać z powyższych regulacji, jednorazowa amortyzacji dotyczy tego roku, w którym środki zostały wprowadzone do ewidencji ŚT, i jednocześnie jednorazowa amortyzacja nie może zostać dokonana wcześniej niż w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. W rezultacie należy zastanowić się, jakie są zasady ujmowania środka trwałego w ewidencji.

Jak wskazuje art. 22n ust. 4 ustawy PIT, zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.

Warto także sięgnąć do definicji środka trwałego zawartej w art. 22a ust. 1 ustawy PIT, gdzie możemy przeczytać, że są to stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

maszyny, urządzenia i środki transportu,

inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.

W świetle powyższego wpisanie środka trwałego do ewidencji ŚT ma miejsce w chwili oddania go do używania. Jeżeli zatem zakupi Pani środek trwały jeszcze w tym roku, to aby skorzystać z jednorazowej amortyzacji w roku 2020, środek ten nie może być wykorzystywany w firmie do końca 2019 r. Taki środek trwały należy oddać do używania w styczniu 2020 r. i wtedy dokonać wpisania go do ewidencji środków trwałych co pozwoli skorzystać z jednorazowej amortyzacji w roku 2020. To rozwiązanie zostało potwierdzone na infolinii KIS.

Teoretycznie mogłoby się wydawać, że można skorzystać z możliwości obniżenia stawki amortyzacyjnej do 0% w tym roku i dokonać jednorazowego odpisu w roku następnym. Potencjalnie takie rozwiązanie daje możliwość korzystania ze środka trwałego już od tego roku. Niestety, ale taka opcja wykluczy możliwość jednorazowej amortyzacji w roku przyszłym.

Zgodnie z art. 22i ust. 5 ustawy PIT podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. W myśl art. 22i ust. 1 ustawy odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j–22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Natomiast art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy PIT podaje, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Inaczej ujmując wybór obniżonej stawki amortyzacyjnej (nawet do 0%) stanowi automatycznie odrzucenie możliwości jednorazowej amortyzacji zgodnie z art. 22k ustawy PIT.

Podsumowując, aby środek trwały zakupiony w tym roku mógł zostać jednorazowo zamortyzowany w roku przyszłym, należy go oddać do używania i jednocześnie wpisać do ewidencji ŚT w roku 2020.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jednoosobowa działalność prezesa spółki z o.o.

Czy prowadząc jednoosobową spółkę z o.o., będąc prezesem, mogę otworzyć działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej...

 

Współpraca z chińską firmą

Nawiązałem współpracę z osobą mieszkającą na stałe w Chinach, posiadającą obywatelstwo chińskie, z którą zamierzam współpracować na...

 

Rejestracja siedziby działalności w kupionym domu

Zamierzam zakupić dom bliźniak. Wypis z rejestru gruntów mówi o tym, że jest to grunt rolny zabudowany klasa Br-RIIIa, pow. 0,045 ha. Brak planu...

 

Faktura bez VAT-u i dane na niej umieszczane

Moje pytanie dotyczy wystawiania faktury (bez VAT-u) i danych na niej umieszczanych. Wystawiam oferty na portalu Allegro, moim dochodem z tej...

 

Czy można wyłączyć nieruchomość z działalności gospodarczej, aby była ona moją własnością?

Czy można wyłączyć nieruchomość z działalności gospodarczej, aby była ona moją własnością?

Obecnie jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2010 roku na podstawie aktu...

Najem prywatny kilku mieszkań

Najem prywatny kilku mieszkań

Wynajmuję 11 lokali jako osoba prywatna, nie są to typowe mieszkania; 10 typu condohotel oraz 1 lokal użytkowy. Najem zgłoszony do US, podatek zryczałtowany,...

Działalność gospodarcza polegająca na handlu w internecie banknotami i monetami kolekcjonerskimi

Działalność gospodarcza polegająca na handlu w internecie banknotami i monetami kolekcjonerskimi

Jestem osobą czynną zawodowo i dodatkowo chciałabym założyć działalność gospodarczą polegającą na handlu w internecie banknotami...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »