Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja z majątku prezesa firmy

Marek Gola • Opublikowane: 2015-05-01

Czy komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne przeciwko osobie fizycznej, która jest prezesem spółki z o.o., a zarazem udziałowcem, który posiada 40% udziałów, może zając konto spółki, czyli osobowości prawnej, jeżeli egzekucja nie dotyczy spółki?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi ustawa Kodeks cywilny, zwany dalej K.c., Kodeks spółek handlowych – w skrócie K.s.h. oraz Kodeks postępowania cywilnego – skrótowo K.p.c.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego – art. 33 „osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną”. Nadto osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Jednym z organów spółki jest zarząd.

Taki przepisami szczególnymi, o jakich mowa wyżej, jest art. 12 K.s.h.L „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji”.

Do reprezentacji spółki zastosowanie znajdzie art. 201 K.s.h., który stanowi:

„§ 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

§ 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.

§ 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.

§ 4. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”.

Z powyższego zatem wynika, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną będącą odrębnym bytem prawnym tak samo jak osoba fizyczna. Fakt, iż – jak mniemam — jest Pani prezesem zarządu spółki, w żaden sposób nie powoduje, że spółka będzie odpowiadać za długi osoby wchodzącej w skład jej organów – zarządu.

Tym samym komornik sądowy nie może przeprowadzić egzekucji, dokonać zajęcia rachunku bankowego, którego posiadaczem jest spółka, tak samo jak komornik nie może zająć rachunku innej osoby w związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym, jak rozumiem, przeciwko Pani.

Natomiast komornik jako organ egzekucyjny w zakresie niejako prawa i świadczeń związanych funkcjonalnie ze spółką może dokonać zajęcia:

 1. Wynagrodzenia Prezesa otrzymywanego w związku ze świadczeniem pracy na rzecz spółki – art. 881 K.p.c.:

  „§ 1. Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie.

  § 2. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

  § 3. Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

  1) przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo
  2) przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.

  Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania.

  § 4. Stosownie do okoliczności komornik może wezwać pracodawcę do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio”.

 2. Przysługującej prezesowi wierzytelności w stosunku do spółki – art. 896 K.p.c.:

  „§ 1. Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik:

  1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem;
  2) wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego.

  § 2. Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wezwie jej dłużnika, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie:

  1) czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny;
  2) czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli”.

 3. Udziału wspólnika w spółce – art. 9113 K.p.c.: „zajmując udział wspólnika w spółce handlowej albo prawa wspólnika z tytułu udziału w takiej spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać, jak również prawa majątkowe akcjonariusza, komornik powiadomi o zajęciu spółkę oraz zgłosi ten fakt sądowi rejestrowemu”.

Powyżej zostało wskazane, jakie uprawnienia co do zasady przysługują komornikowi w sytuacji prowadzenia egzekucji w opisanej przez Panią sytuacji.

Natomiast proszę mieć również na uwadze, iż komornik może przeprowadzać czynności egzekucyjne poprzez zajęcie nieruchomości, ruchomości czy też innych praw majątkowych należących do dłużnika, natomiast w opisanym przez Panią stanie faktycznym nie ma podstaw do zajęcia rachunku bankowego spółki w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w stosunku do prezesa spółki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}