Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja z majątku prezesa firmy

Marek Gola • Opublikowane: 2015-05-01

Czy komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne przeciwko osobie fizycznej, która jest prezesem spółki z o.o., a zarazem udziałowcem, który posiada 40% udziałów, może zając konto spółki, czyli osobowości prawnej, jeżeli egzekucja nie dotyczy spółki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi ustawa Kodeks cywilny, zwany dalej K.c., Kodeks spółek handlowych – w skrócie K.s.h. oraz Kodeks postępowania cywilnego – skrótowo K.p.c.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego – art. 33 „osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną”. Nadto osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Jednym z organów spółki jest zarząd.

Taki przepisami szczególnymi, o jakich mowa wyżej, jest art. 12 K.s.h.L „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji”.

Do reprezentacji spółki zastosowanie znajdzie art. 201 K.s.h., który stanowi:

„§ 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

§ 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.

§ 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.

§ 4. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”.

Z powyższego zatem wynika, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną będącą odrębnym bytem prawnym tak samo jak osoba fizyczna. Fakt, iż – jak mniemam — jest Pani prezesem zarządu spółki, w żaden sposób nie powoduje, że spółka będzie odpowiadać za długi osoby wchodzącej w skład jej organów – zarządu.

Tym samym komornik sądowy nie może przeprowadzić egzekucji, dokonać zajęcia rachunku bankowego, którego posiadaczem jest spółka, tak samo jak komornik nie może zająć rachunku innej osoby w związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym, jak rozumiem, przeciwko Pani.

Natomiast komornik jako organ egzekucyjny w zakresie niejako prawa i świadczeń związanych funkcjonalnie ze spółką może dokonać zajęcia:

 1. Wynagrodzenia Prezesa otrzymywanego w związku ze świadczeniem pracy na rzecz spółki – art. 881 K.p.c.:

  „§ 1. Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie.

  § 2. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

  § 3. Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

  1) przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo
  2) przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.

  Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania.

  § 4. Stosownie do okoliczności komornik może wezwać pracodawcę do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio”.

 2. Przysługującej prezesowi wierzytelności w stosunku do spółki – art. 896 K.p.c.:

  „§ 1. Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik:

  1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem;
  2) wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego.

  § 2. Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wezwie jej dłużnika, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie:

  1) czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny;
  2) czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli”.

 3. Udziału wspólnika w spółce – art. 9113 K.p.c.: „zajmując udział wspólnika w spółce handlowej albo prawa wspólnika z tytułu udziału w takiej spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać, jak również prawa majątkowe akcjonariusza, komornik powiadomi o zajęciu spółkę oraz zgłosi ten fakt sądowi rejestrowemu”.

Powyżej zostało wskazane, jakie uprawnienia co do zasady przysługują komornikowi w sytuacji prowadzenia egzekucji w opisanej przez Panią sytuacji.

Natomiast proszę mieć również na uwadze, iż komornik może przeprowadzać czynności egzekucyjne poprzez zajęcie nieruchomości, ruchomości czy też innych praw majątkowych należących do dłużnika, natomiast w opisanym przez Panią stanie faktycznym nie ma podstaw do zajęcia rachunku bankowego spółki w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w stosunku do prezesa spółki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »