Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłacanie pensji z konta firmowego na prywatne w spółce cywilnej

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-03-23

Czy prowadząc spółkę cywilna dwuosobową w podziale 50/50, legalne jest wypłacanie pensji co miesiąc za pomocą przelewów bankowych? Pensja nie jest w żaden sposób ewidencjonowana – jest to po prostu przelew z konta firmowego na prywatne 2 wspólników. Nie wiemy na razie, czy w skali roku będziemy mieć zysk, czy stratę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie dotyczące wypłaty zysku w spółce cywilnej regulowane są przez Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 860 § 1 przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.

Jak precyzuje art. 863 § 1, wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Zgodnie zaś z brzmieniem § 2 tego artykułu w czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.

Przepis art. 867 § 1 precyzuje, że każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.

Art. 868 § 1 i 2 stanowi, że wspólnik co do zasady może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki, jednakże jeśli spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego. Możliwe są również wypłaty zaliczek na poczet zysku w ciągu roku.

Tak więc powołane przepisy pozwalają wspólnikom na żądanie wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego, jak i w ciągu roku w postaci zaliczek na poczet zysku. Jest to działanie zgodne z przepisami prawa.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali.

Spółka cywilna  jest transparentna w podatku dochodowym. Podatnikami podatku dochodowego od dochodu osiągniętego w ramach spółki osobowej są bezpośrednio poszczególni wspólnicy tej spółki (w proporcji do udziału w zysku spółki).

Dochody wspólników (część należnego im zysku) są opodatkowane podatkiem dochodowym nie w chwili wypłaty tego zysku, tylko już w chwili osiągnięcia dochodu przez spółkę. Sama późniejsza wypłata pieniędzy wspólnikom jest neutralna podatkowo – nie jest to dla nich zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego.

W rezultacie wypłata zysku nie będzie rodziła żadnych skutków w podatku dochodowym dla tych wspólników, którzy je faktycznie otrzymają. Zyski te były przedmiotem opodatkowania u wspólników spółki cywilnej w toku ich osiągnięcia. W związku z powyższym – wypłata tych zysków nie będzie rodziła żadnych skutków w podatku dochodowym dla tych wspólników, którzy je faktycznie otrzymają. Opodatkowanie takich wypłat prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tego samego źródła przychodów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Czy udział i zysk w spółce cywilnej zalicza się do majątku wspólnego małżonków?

Prowadzę działalność od 1991 r. z jednym wspólnikiem – najpierw była to spółka cywilna, a następnie przekształciliśmy się...

 

Odliczenie straty z działalności po wniesieniu jej aportem do spółki cywilnej

Interesuje mnie zagadnienie wniesienia aportem jednoosobowej działalności do spółki cywilnej, a konkretnie: 1) czy niewykorzystana strata z lat...

 

Śmierć jednego wspólnika spółki cywilnej

Zmarł wspólnik dwuosobowej spółki cywilnej działającej na podstawie umowy od 1990 roku. W aneksie sprzed ponad roku wspólnicy postanowili, że...

 

Dopisanie wspólnika do spółki cywilnej

Chcemy dopisać wspólnika do spółki cywilnej. Na razie spółka cywilna ma 2 wspólników. Jak wygląda sprawa majątku spółki, np. pieniędzy na koncie...

 

Likwidacja spółki cywilnej a sprzedaż alkoholu

Z 3-osobowej spółki cywilnej chcą zrezygnować 2 osoby. Jedna chce dalej prowadzić firmę, czyli działalność w postaci sklepu z alkoholami....

 

Zakup działek przez spółkę cywilną i późniejsza sprzedaż

Spółka cywilna nabyła trzy działki. Dwie od osób prywatnych bez podatku VAT, trzecią od urzędu miasta z podatkiem VAT. Ze względu na kształt tych...

 

Rozwiązanie spółki cywilnej i rozliczenie między wspólnikami

Noszę się z zamiarem wystąpienia ze spółki cywilnej, dwuosobowej, ponieważ otrzymałem emeryturę. Problem dotyczy jednak podziału środków trwałych,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »