Wypłacanie pensji z konta firmowego na prywatne w spółce cywilnej

• Autor: Marcin Sądej

Czy prowadząc spółkę cywilna dwuosobową w podziale 50/50, legalne jest wypłacanie pensji co miesiąc za pomocą przelewów bankowych? Pensja nie jest w żaden sposób ewidencjonowana – jest to po prostu przelew z konta firmowego na prywatne 2 wspólników. Nie wiemy na razie, czy w skali roku będziemy mieć zysk, czy stratę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypłacanie pensji z konta firmowego na prywatne w spółce cywilnej

Wypłata zysku w spółce cywilnej

Kwestie dotyczące wypłaty zysku w spółce cywilnej regulowane są przez Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 860 § 1 przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.

Jak precyzuje art. 863 § 1, wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Zgodnie zaś z brzmieniem § 2 tego artykułu w czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.

Przepis art. 867 § 1 precyzuje, że każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.

Zobacz też: Amortyzacja naczepy

Podział i wypłata zysków w spółce cywilnej

Art. 868 § 1 i 2 stanowi, że wspólnik co do zasady może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki, jednakże

jeśli spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego. Możliwe są również wypłaty zaliczek na poczet zysku w ciągu roku.

Tak więc powołane przepisy pozwalają wspólnikom na żądanie wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego, jak i w ciągu roku w postaci zaliczek na poczet zysku. Jest to działanie zgodne z przepisami prawa.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podatek dochodowy od dochodu osiągniętego w ramach spółki osobowej

Spółka cywilna jest transparentna w podatku dochodowym. Podatnikami podatku dochodowego od dochodu osiągniętego w ramach spółki osobowej są bezpośrednio poszczególni wspólnicy tej spółki (w proporcji do udziału w zysku spółki).

Dochody wspólników (część należnego im zysku) są opodatkowane podatkiem dochodowym nie w chwili wypłaty tego zysku, tylko już w chwili osiągnięcia dochodu przez spółkę. Sama późniejsza wypłata pieniędzy wspólnikom jest neutralna podatkowo – nie jest to dla nich zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego.

W rezultacie wypłata zysku nie będzie rodziła żadnych skutków w podatku dochodowym dla tych wspólników, którzy je faktycznie otrzymają. Zyski te były przedmiotem opodatkowania u wspólników spółki cywilnej w toku ich osiągnięcia. W związku z powyższym – wypłata tych zysków nie będzie rodziła żadnych skutków w podatku dochodowym dla tych wspólników, którzy je faktycznie otrzymają. Opodatkowanie takich wypłat prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tego samego źródła przychodów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »