Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzupełnienie protokołu walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-04-29

Po zapoznaniu się z treścią protokołu walnego zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej stwierdziłam, że zawiera on błędy i nie zawiera treści istotnych dla mnie. Zgłosiłam pisemnie o dokonanie poprawek i uzupełnienie treści protokołu. Otrzymałam odpowiedź, że przepisy prawa nie przewidują takiej możliwości. Co mogę zrobić w tej kwestii? Nie zgadzam się z treścią protokołu, a jest to dla mnie ważne, ze względu na padające w trakcie walnego zgromadzenia kłamstwa i słowa mi ubliżające. Nadmieniam, że walne zgromadzenie odbywało się w częściach, a protokoły z tych części pisane były pod jeden wzorzec i nie zawierają ważnych wypowiedzi członków spółdzielni obecnych na walnym. Oficjalnie przebieg walnego nie był nagrywany.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poruszone przez Panią zagadnienie ma dużą doniosłość w praktyce funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych. Uregulowania prawne są nader skromne i nie wyczerpują tematyki. Podstawę prawna stanowią przepisy w znacznej części uchylonej już ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Zgodnie bowiem z treścią art. 41 § 1 ustawy:

„§ 1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w statucie.  
§ 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. 
§ 3. Z obrad walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz przez inne osoby wskazane w statucie.  
§ 4. Protokoły są jawne dla członków spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej. 

§ 5. Protokoły przechowuje zarząd spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego”.  

Ustawa nie precyzuje, co ma znajdować się treści protokołu, nie wnika także w kompozycję protokołu. Tego typu kwestie regulowane są przepisami wewnętrznymi spółdzielni, tj. w statucie i regulaminie.

Standardowo protokół obejmuje:

  1. otwarcie zebrania,

  2. wybór przewodniczącego zebrania,

  3. przedstawienie projektów uchwał,

  4. głosowanie,

  5. sprawy różne.

W toku obrad poszczególne punkty protokołu powinny być odczytywane, co w konsekwencji umożliwia zgłaszanie ewentualnych poprawek lub sprzeciwów. Oczywiście wskazane jest nagrywanie obrad zgromadzenia.

Ustawa nie przewiduje jednak możliwości uzupełnienia protokołu czy też jego prostowania. W § 4 art. 41 wprowadzono swoistą instytucję kontroli protokołu – treść protokołów jest jawna i każdy członek spółdzielni ma do nich dostęp.

Protokół podpisuje przewodniczący lub inne osoby wskazane w statucie. Fakt ten nie pozostaje obojętny z punktu widzenia prawa a raczej odpowiedzialności karnej. Już sama ustawa wprowadza sankcje karne za ogłoszenie nieprawdziwych danych. Zgodnie bowiem z treścią art. 267d:

„§ 1. Kto, będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem, ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. 


Podstawą odpowiedzialności jest ogłoszenie lub przedstawianie nieprawdziwych danych przez członków organu spółdzielni lub likwidatorów. Z uwagi na wskazanie osób, które mogą ponosić odpowiedzialność na mocy art. 267d, jest ono przestępstwem o charakterze indywidualnym. Ponadto jest to przestępstwo formalne, gdyż ustawa nie przewiduje wystąpienia konkretnego skutku. Może ono jednak być popełnione jedynie przez działanie. 


Przestępstwo popełniane umyślnie to takie, gdy sprawca jest świadomy, że czyn, którego ma zamiar dokonać, jest przestępstwem, jednak godzi się na jego popełnienie (zamiar bezpośredni), lub efektu swojego czynu sprawca nie jest pewien, ale działa w kierunku osiągnięcia zamierzonego celu, godzi się z ewentualnością popełnienia czynu zabronionego (zamiar ewentualny). Przestępstwo popełnione jest nieumyślnie, jeżeli sprawca, nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. Przestępstwo określone w art. 267d jest przestępstwem publicznoskargowym ściganym z urzędu.

Ubliżanie Pani publicznie stanowi przestępstwo zniesławienia, jak też może stanowić podstawę wszczęcia postępowania cywilnego naruszenie dóbr osobistych. Dowodem w sprawie może być ewentualne nagranie obrad walnego zgromadzenia a nawet (bardzo często w praktyce) zeznania świadków.

Reasumując, niestety brak jest środków do zmiany treści protokołu natomiast istnieją środki prawne przewidziane dla sytuacji przez Panią opisanych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wprowadzenie elektronicznego głosowania w stowarzyszeniu

Do naszego stowarzyszenia należą osoby, które często  pracują poza krajem, w związku z tym chcielibyśmy wprowadzić elektroniczny...

 

Umowa pożyczki spółki z Polski z podmiotem zagranicznym

Spółka polska z siedzibą w Polsce ma zamiar zawrzeć umowę pożyczki z podmiotem zagranicznym (holenderskim). Pożyczkobiorcą jest spółka...

 

Sprzedaż internetowa wina, czy to legalne?

Prowadzę działalność gospodarczą, posiadam zezwolenie na sprzedaż hurtową win. Chciałbym się dowiedzieć, czy obecnie w Polsce jest możliwość...

 

Zgoda na umowę przez telefon - czy mogę odstąpić od umowy?

Zadzwoniła do mnie pani reprezentująca firmę, która pomaga w zdobyciu dotacji unijnych dla małych przedsiębiorstw. Zgodziłem się, tylko...

 

Główne obowiązki sprzedawcy internetowego w zakresie RODO

Od 2 lat prowadzą działalność gospodarczą, nie jestem na VAT-owcem. Dodatkowo jestem zatrudniony w pewnej firmie, więc płacę mniejsze składki. Moja...

 

Kupno mieszkań na wynajem - lepiej prywatnie czy na firmę?

Osoba będąca współwłaścicielem spółki jawnej, prowadząca działalność, chce zakupić 4 mieszkania w kamienicy z zamiarem późniejszego...

 

Czy każdy przedsiębiorca musi wnosić opłaty za opakowania?

Czy każdy przedsiębiorca musi wnosić opłaty za opakowania?

Mam pytanie w sprawie opłaty opakowaniowej. Dotychczas byłam przekonana, że wnosi ją jedynie producent opakowań oraz importer spoza granic kraju. Jednak...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »