Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Import z Chin i sprzedaż w polskich serwisach internetowych

Wioleta Biel • Opublikowane: 2016-06-20 • Aktualizacja: 2021-04-06

Planuję otworzyć małą firmę prowadzącą na niewielką skalę sprzedaż zabawek w polskich portalach internetowych. Zabawki będę kupować w serwisach chińskich. Chciałabym zamawiać niewielkie ilości. Konkretnie kupowałabym małe paczki do siebie i w momencie kupna wysyłałabym towar do klienta. Jak zorganizować taką działalność, aby być w zgodzie z prawem? Jaką formę opodatkowania wybrać? Czy mogę być na ryczałcie 3%? Na jakiej podstawie fiskalizować sprzedaż, przecież nie dostanę żadnych faktur?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Import z Chin i sprzedaż w polskich serwisach internetowych

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Kasa fiskalna

Zasadniczo na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania kasami fiskalnymi można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Ze znajdującego się w tym rozporządzeniu załącznika zawierającego czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących (fiskalnych) wynika m.in., że zwolnione z tego obowiązku są:

1) dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła (pkt 36 Załącznika).

W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

Sprzedaż towarów przez internet a podatek VAT

Podatek VAT

Osoba dokonująca sprzedaży przez internet nie od razu staje się czynnym podatnikiem VAT. Może bowiem korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim (i bieżącym) roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Przy czym, gdy osoba taka działalność rozpoczyna w trakcie roku, kwotę tę oblicza proporcjonalnie do okresu jej prowadzenia.

Możliwość opodatkowania przychodów w formie ryczałtu

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 2011 r., opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) i pkt 5 lit. b) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  • 8,5% – przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
  • 3,0% – przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

Przy czym, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 2011 r., „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu).

Sprzedaż zabawek sprowadzanych z Chin

Stosownie natomiast do treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy – działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy – towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż jeżeli w wyniku czynności podejmowanych przez Panią nie dojdzie do przetworzenia nabytych przez Panią rzeczy (towarów) w ww. rozumieniu, to rzeczy te (towary) przeznaczone do dalszej odsprzedaży nadal traktowane będą jako towary – odpowiadające definicji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z powyższym zastrzeżeniem przychody uzyskane przez Panią ze sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet, stanowić będą przychody z działalności usługowej w zakresie handlu i podlegać będą opodatkowaniu 3% stawką określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy.

Sprowadzanie towarów z Chin a Cło i podatek VAT

Cło i VAT

Proszę pamiętać, iż paczki o wartości około 50 dolarów są zwolnione z cła i podatku VAT.

Powyżej zaprezentowany sposób rozliczania się z podatków wydaje się najbardziej rozsądny i stosunkowo tani. Nie potrzebuje Pani w tym modelu rachunków z Chin, bowiem przy ryczałcie nie kalkuluje się kosztów podatkowych. Faktury z Chin też nie będą potrzebne, bo do kwoty 150 000 zł sprzedaży rocznie nie musi Pani rejestrować działalności na podatek VAT. Musi jedynie Pani pamiętać, aby opisy przelewów od klientów wskazywały dokładnie, o jaką transakcję zakupu chodzi – to jest bardzo ważne, by skorzystać ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »