Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Korepetycje, działalność wykonywana osobiście czy działalność gospodarcza?

Wioleta Biel • Opublikowane: 2018-08-24

Jestem studentem, nie ukończyłem jeszcze 25 lat. Jaka forma opodatkowania byłaby dla mnie najkorzystniejsza w przypadku udzielania korepetycji codziennie po kilka godzin? Załóżmy, że byłoby to 25 godzin tygodniowo, przychód z jednej godzinnej lekcji wyniósłby 50 zł. Czy jako korepetytor muszę założyć działalność gospodarczą? Czy w przypadku sprzedaży własnoręcznie opracowanych rozwiązań zadań lub notatek np. na Allegro powinienem założyć działalność? Na jakie ulgi ZUS mogę liczyć jako osoba studiująca?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak stanowi art. 5a ust. 6 ustawy o PIT – działalność gospodarcza i pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Przy czym nie ma znaczenia, czy działalność ta przynosi podatnikowi zyski, czy też straty. Na koniec roku i tak wykonywaną działalność podatnik musi rozliczyć na właściwym formularzu PIT. Natomiast działalność wykonywana osobiście to działalność zarobkowa, która nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, a jedynie ma charakter incydentalny. Jak sama nazwa wskazuje, musi być wykonywana samodzielnie przez osobę fizyczną, która nie zatrudnia dodatkowo osób trzecich.

 

W praktyce istnieją spory, do jakiego źródła przychodów zakwalifikować korepetycje w rozliczeniach PIT. Sądy administracyjne (patrz np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi [sygn. akt I SA/Łd 1273/11] z dnia 26 stycznia 2012 r.) stanęły na stanowisku, że korepetytor sam powinien podjąć decyzję, jak zakwalifikować przychody ze świadczenia swoich usług. Możemy zatem pokusić się o stwierdzenie, że korepetytor może swobodnie wybrać spośród dwóch opcji: działalności wykonywanej osobiście lub działalności gospodarczej.

 

Jeśli nie chciałby Pan rejestrować działalności gospodarczej, w ślad za art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mógłby Pan potraktować korepetycje jako działalność wykonywaną osobiście, jako działalność oświatową. Na ten paragraf powołują się sądy administracyjne w swoich postanowieniach. Dotyczy to korepetycji udzielanych samodzielnie, bez zatrudniania pracowników do udzielania korepetycji i gdy przychodów z korepetycji nie zaliczyliśmy do innych źródeł, np. działalności gospodarczej.

 

Przy wyborze takiej działalności nie mamy niestety wyboru zasady opodatkowania. W tym przypadku podatnik ma jedną możliwość rozliczania się – na zasadach ogólnych. Obowiązują tutaj standardowe progi podatkowe 18 i 32% oraz ustawowa kwota wolna od podatku. Podatnik rozliczający swoje przychody jako przychody z działalności wykonywanej osobiście zobowiązany jest wpłacać zaliczki miesięczne w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany. Obowiązkowe także jest odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne (z wyłączeniem sytuacji, w której korepetytor jest na umowie o pracę – w takim przypadku składki płaci za niego pracodawca). Forma działalności wykonywanej osobiście zasługuje dodatkowo na uwagę ze względu na fakt możliwości pomniejszenia podstawy wyliczenia podatku dochodowego o 20% (tzw. koszty uzyskania przychodów). Podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście zobowiązani są do składania zeznań rocznych o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym na formularzu PIT-36, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego. W naszej opinii będzie to dla Pana najkorzystniejsze rozwiązanie.

 

Sprzedaż własnych produktów (opracowanych rozwiązań zadań lub notatek), jeżeli jest to działalność przeprowadzona w sposób ciągły i zorganizowany oraz nastawiona na zysk, wymaga założenia działalności gospodarczej. Sprzedaż jest wykonywana w sposób zorganizowany, jeśli w jej celu sprzedawca podjął określone czynności, aby ją zorganizować, np. zamówił i kupił towar, określił sposób dostawy, nawiązał kontakty handlowe lub też założył stronę internetową, przy pomocy której promuje swój sklep.

 

Natomiast o prowadzeniu sprzedaży w sposób ciągły mówimy wówczas, gdy sprzedaż się powtarza – podatnik sprzedaje sporadycznie (np. sezonowo) lub zawiesza działalność na kilka miesięcy, ale po tym czasie znów rozpoczyna prowadzenie sprzedaży.

Jeżeli Pana działalność będzie spełniać powyższe przesłanki, należy zarejestrować działalność gospodarczą.

Odpowiadając na Pańskie ostatnie pytanie, informuje, że uczeń gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub student do ukończenia 26 lat nie podlega ubezpieczeniom społecznym w ZUS. Stanowi o tym art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten zwalnia z obowiązku ubezpieczenia do ukończenia wskazanego wyżej wieku osoby (uczniów, studentów), które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Reguła ta ma także zastosowanie do składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Przedstawione wyjaśnienia nie mają więc zastosowania do sytuacji przedstawionej w pytaniu. Oznacza to, że z tytułu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej student będzie podlegał obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dobrowolny charakter będzie dla niego miało ubezpieczenie chorobowe, do którego będzie mógł przystąpić na swój wniosek.

Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki określone w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, to może skorzystać z ulgi dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Wtedy przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »