Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie zespołu muzycznego

Wioleta Biel • Opublikowane: 2018-09-28

Chcę założyć zespół muzyczny, który będzie grał na różnych uroczystościach, ale głównie będą to wesela. Działalność będzie na mnie (ryczałt), a co z umowami z resztą członków zespołu? Umowa o dzieło? Jeśli tak to, jak ją napisać, aby była w świetle prawa legalna? Chcę wybrać sposób najbardziej korzystny dla mnie, a zarazem legalny.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, zarejestrował Pan działalność w celu prowadzenia zespołu muzycznego. Oprócz Pana w skład zespołu będą wchodziły inne osoby. Chciałby Pan dowiedzieć się, w jaki najkorzystniejszy sposób nawiązać współpracę z tymi osobami.

 

W przypadku takiego kształtu działalności należałoby zastanowić się nad formami współpracy z muzykami oraz obciążeniami finansowymi z tym związanymi. Zastanawiał się Pan nad umową o dzieło. Istotą takiej umowy jest osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej (tak w swoim wyroku WSA w Białymstoku w dniu 14 grudnia 2017 roku, sygn. akt III AUa 480/17). Do takiej umowy nie są stosowane przepisy Kodeksu pracy, nie trzeba także odprowadzać od niej składek do ZUS-u. Zamawiający (a więc Pan) będzie jednak obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia przewidzianego w umowie. Taką zaliczkę oblicza się odejmując od wynagrodzenia koszty uzyskania przychodu. Niestety ze względu na fakt, że działalność zespołów uznawana jest za działalność odtwórczą, a nie twórczą, nie można będzie skorzystać z podwyższonych kosztów, które przysługują twórcą na mocy art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie koszty należy ustalić zgodnie z art. 22 ust 9 pkt 4 ww. ustawy na 20%. Umowa o dzieło wygasa po jego wykonaniu i zapłacie należności. Stała współpraca z tymi samymi członkami zespołu nie będzie kwalifikowała się pod dzieło. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dzieło ma raczej charakter jednorazowego wykonania. Dlatego każde organizowane wydarzenie powinno być osobnym dziełem, co łączy się ze zwiększeniem liczby formalności. W związku z powyższym zakwalifikowanie takiej współpracy pod umowy o dzieło jest niekorzystne, a także może budzić wątpliwości ze strony urzędów skarbowych.

 

W takiej sytuacji warto byłoby rozważyć zawarcie umów-zlecenia z poszczególnymi członkami zespołu. Umowa-zlecenie jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Z uwagi na fakt, że do tej umowy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, osobie wykonującej zlecenie przysługują tylko takie prawa, jakie bezpośrednio wynikają z treści umowy. Przez umowę-zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W przypadku umów zlecenia od 2017 roku do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia mamy narzuconą odgórnie minimalną stawkę, tj. 13,70 zł brutto za godzinę. W związku z powyższym przedsiębiorca będzie musiał ewidencjonować czas przepracowany przez zleceniobiorcę. Ewidencja powinna być prowadzona w takiej formie, by organy kontrolujące mogły zweryfikować, czy zostały zastosowane wymogi dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Przedsiębiorca, zatrudniając zleceniobiorcę na podstawie umowy zlecenie, powinien pamiętać, iż w przypadku takiej umowy istnieje obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Zleceniodawca zwolniony jest z odprowadzania składek społecznych za zleceniobiorcę, dopiero w momencie, kiedy zleceniobiorca posiada inne tytułu do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa niż minimalna krajowa. W takim przypadku obowiązkowo opłacana będzie jedynie składka zdrowotna. Od wynagrodzeń z umowy zlecenie przedsiębiorca musi naliczać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów oraz składki potrącone przez płatnika na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, o ile zostały pobrane.

 

W naszej opinii jednak najkorzystniejsze byłoby, gdyby wszyscy z muzyków zdecydowali się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług artystycznych. W tym wypadku wszyscy z muzyków byliby przedsiębiorcami. Przede wszystkim skoro Pan zarejestrował swoją działalność, było to równe z oświadczeniem, że wykonuje Pan działalność w sposób ciągły i zorganizowany. Osoby, które tworzą zespół z Panem, wykonują te czynności w ten sam sposób. Każdy z przedsiębiorców będzie sam decydował o formie opodatkowania i o składkach ZUS. Dla nowych przedsiębiorców przewidziane jest preferencyjne oskładkowanie przez pierwsze dwa lata działalności. Po zarejestrowaniu działalności przez członków zespołu mógłby Pan nawiązać z każdym z nich umowę współpracy, która dokładnie określiłaby warunki świadczenia usług.  

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Tłumaczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a opodatkowanie

Jestem tłumaczem przysięgłym i wykonuję tłumaczenia dla sądów, policji oraz biur tłumaczeń i firm. Dotychczas rozliczałam się na umowy...

 

Korepetycje, działalność wykonywana osobiście czy działalność gospodarcza?

Jestem studentem, nie ukończyłem jeszcze 25 lat. Jaka forma opodatkowania byłaby dla mnie najkorzystniejsza w przypadku udzielania korepetycji codziennie po...

 

Dwie działalności gospodarcze pod jednym adresem

Czy pod jednym adresem można prowadzić dwie działalności gospodarcze opodatkowane w formie karty podatkowej (wynajem pokoi gościnnych)? Właścicielem...

 

Czy muszę zawiesić firmę po podjęciu pracy na etat?

Mam jednoosobowa firmę świadcząca usługi handlowe. Za dwa tygodnie podejmuję pracę na etat. Czy muszę likwidować firmę lub ją zawiesić? Jakie...

 

Przeprowadzka z Ukrainy do Polski, jak rozpocząć działalność artystyczną?

Przeprowadzam się z Ukrainy do Polski na podstawie zezwolenia wojewody na pobyt stały (po Karcie Polaka), osiedlenie się na terytorium RP i dostęp do...

 

Dropshipping a sprzedaż bezpośrednia

Jestem studentem, chciałbym zająć się dropshippingiem z Chin. Zakładam taki model: mam konto na Allegro, tam też wystawiam określony towar do...

 

Działalność dietetyka i trenera personalnego

Chcę otworzyć działalność gospodarczą. Skończyłem kursy zawodowe z urzędu pracy na dietetyka, trenera personalnego. Jak najlepiej otworzyć...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »