Założenie zespołu muzycznego

• Autor: Wioleta Biel

Chcę założyć zespół muzyczny, który będzie grał na różnych uroczystościach, ale głównie będą to wesela. Działalność będzie na mnie (ryczałt), a co z umowami z resztą członków zespołu? Umowa o dzieło? Jeśli tak to, jak ją napisać, aby była w świetle prawa legalna? Chcę wybrać sposób najbardziej korzystny dla mnie, a zarazem legalny.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie zespołu muzycznego

Formy współpracy z muzykami oraz obciążeniami finansowymi z tym związanymi

Jak rozumiem, zarejestrował Pan działalność w celu prowadzenia zespołu muzycznego. Oprócz Pana w skład zespołu będą wchodziły inne osoby. Chciałby Pan dowiedzieć się, w jaki najkorzystniejszy sposób nawiązać współpracę z tymi osobami.

 

W przypadku takiego kształtu działalności należałoby zastanowić się nad formami współpracy z muzykami oraz obciążeniami finansowymi z tym związanymi. Zastanawiał się Pan nad umową o dzieło. Istotą takiej umowy jest osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej (tak w swoim wyroku WSA w Białymstoku w dniu 14 grudnia 2017 roku, sygn. akt III AUa 480/17). Do takiej umowy nie są stosowane przepisy Kodeksu pracy, nie trzeba także odprowadzać od niej składek do ZUS-u. Zamawiający (a więc Pan) będzie jednak obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia przewidzianego w umowie. Taką zaliczkę oblicza się odejmując od wynagrodzenia koszty uzyskania przychodu. Niestety ze względu na fakt, że działalność zespołów uznawana jest za działalność odtwórczą, a nie twórczą, nie można będzie skorzystać z podwyższonych kosztów, które przysługują twórcą na mocy art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie koszty należy ustalić zgodnie z art. 22 ust 9 pkt 4 ww. ustawy na 20%. Umowa o dzieło wygasa po jego wykonaniu i zapłacie należności. Stała współpraca z tymi samymi członkami zespołu nie będzie kwalifikowała się pod dzieło. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dzieło ma raczej charakter jednorazowego wykonania. Dlatego każde organizowane wydarzenie powinno być osobnym dziełem, co łączy się ze zwiększeniem liczby formalności. W związku z powyższym zakwalifikowanie takiej współpracy pod umowy o dzieło jest niekorzystne, a także może budzić wątpliwości ze strony urzędów skarbowych.

Zawarcie umów - zlecenia z poszczególnymi członkami zespołu

W takiej sytuacji warto byłoby rozważyć zawarcie umów-zlecenia z poszczególnymi członkami zespołu. Umowa-zlecenie jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Z uwagi na fakt, że do tej umowy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, osobie wykonującej zlecenie przysługują tylko takie prawa, jakie bezpośrednio wynikają z treści umowy. Przez umowę-zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W przypadku umów zlecenia od 2017 roku do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia mamy narzuconą odgórnie minimalną stawkę, tj. 13,70 zł brutto za godzinę. W związku z powyższym przedsiębiorca będzie musiał ewidencjonować czas przepracowany przez zleceniobiorcę. Ewidencja powinna być prowadzona w takiej formie, by organy kontrolujące mogły zweryfikować, czy zostały zastosowane wymogi dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Przedsiębiorca, zatrudniając zleceniobiorcę na podstawie umowy zlecenie, powinien pamiętać, iż w przypadku takiej umowy istnieje obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Zleceniodawca zwolniony jest z odprowadzania składek społecznych za zleceniobiorcę, dopiero w momencie, kiedy zleceniobiorca posiada inne tytułu do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa niż minimalna krajowa. W takim przypadku obowiązkowo opłacana będzie jedynie składka zdrowotna. Od wynagrodzeń z umowy zlecenie przedsiębiorca musi naliczać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów oraz składki potrącone przez płatnika na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, o ile zostały pobrane.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług artystycznych

W naszej opinii jednak najkorzystniejsze byłoby, gdyby wszyscy z muzyków zdecydowali się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług artystycznych. W tym wypadku wszyscy z muzyków byliby przedsiębiorcami. Przede wszystkim skoro Pan zarejestrował swoją działalność, było to równe z oświadczeniem, że wykonuje Pan działalność w sposób ciągły i zorganizowany. Osoby, które tworzą zespół z Panem, wykonują te czynności w ten sam sposób. Każdy z przedsiębiorców będzie sam decydował o formie opodatkowania i o składkach ZUS. Dla nowych przedsiębiorców przewidziane jest preferencyjne oskładkowanie przez pierwsze dwa lata działalności. Po zarejestrowaniu działalności przez członków zespołu mógłby Pan nawiązać z każdym z nich umowę współpracy, która dokładnie określiłaby warunki świadczenia usług.  

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Wioleta Biel

O autorze: Wioleta Biel

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12310). Od 6 lat związana z doradztwem biznesowym dla największych spółek w Polsce. Doradza w zakresie prawa podatkowego, prawa spółek handlowych oraz prawa gospodarczego. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, międzynarodowej optymalizacji podatkowej, planowaniu podatkowym oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Na swoim koncie ma liczne publikacje z zakresu zarówno polskiego, jak i zagranicznego systemu podatkowego. Pracuje w języku polskim i angielskim.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »