Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana nazwy spółki cywilnej

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-07-28

1 marca do naszej firmy (spółka cywilna) doszedł nowy wspólnik, zmieniła się też nazwa. Inne dane firmy pozostały bez zmian. Czy powinniśmy sporządzić nowe umowy z pracownikami, czy może aneksy do umów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bardziej wskazane jest sporządzenie aneksu do umowy niż zawieranie nowej umowy. Aneks zmieniałby nazwę spółki cywilnej jako pracodawcy oraz ewentualnie dane osobowe wspólników, jeżeli byli oni wymienieni w umowie o pracę.

Poniżej przedstawiam uzasadnienie takiego poglądu.

Zmiana składu osobowego spółki cywilnej:

  1. Nie spowodowała zmiany spółki jako podatnika podatku VAT.
  2. Nie spowodowała tego, że dla potrzeb opłacania składek ZUS za pracowników przestała ona istnieć, a w jej miejsce pojawił się nowy podmiot.
  3. Nie spowodowała tego, że dla potrzeb opłacania zaliczek na podatek dochodowy za pracowników przestała ona istnieć, a w jej miejsce pojawił się nowy podmiot.
  4. Nie spowodowała zmiany formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa oraz prowadzonej przez wspólników działalności gospodarczej.

Doszło także do zmiany spółki, a tym samym do zmiany nazwy płatnika składek oraz płatnika zaliczek na podatek dochodowy za pracowników. Ta zmiana spowodowała jednak tylko wejście w życie nowej nazwy spółki cywilnej. Nie spowodowała ona:

  1. zmiany spółki jako podatnika podatku VAT;
  2. tego, że dla potrzeb opłacania składek ZUS za pracowników przestała ona istnieć, a w jej miejsce pojawił się nowy podmiot;
  3. tego, że dla potrzeb opłacania zaliczek na podatek dochodowy za pracowników przestała ona istnieć, a w jej miejsce pojawił się nowy podmiot;
  4. zmiany formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa oraz prowadzonej przez wspólników działalności gospodarczej.

Problem sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: kto jest pracodawcą w przypadku spółki cywilnej. Spółka taka to związek gospodarczy kilku osób (minimum dwóch), będących przedsiębiorcami. Na gruncie Kodeksu pracy (dalej – K.p.) pracodawcą może być spółka cywilna.

Stosownie do K.p.:

Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Art. 31.

§ 1. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie.

Pracodawcą może być spółka cywilna rozumiana jako jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 3 K.p. Na gruncie K.p. to spółka cywilna jako organizacja wspólników, a nie sami wspólnicy, jest pracodawcą. Pracodawcą nie może być na pewno umowa spółki cywilnej, jak i samo przedsiębiorstwo spółki cywilnej (jako zespół składników majątkowych, gdyż zespół ten nie ma podmiotowości prawnej). Pracodawcą według art. 3 K.p. jest jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. K.p. nie wymaga posiadania przez jednostkę organizacyjną osobowości prawnej, a przez osobę fizyczną statusu przedsiębiorcy (który jako osoba fizyczna prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej). Dlatego pod pojęciem spółki cywilnej jako pracodawcy rozumie się określoną strukturę organizacyjną kierowaną przez osobę lub osoby fizyczne.

Gdy jeden ze wspólników zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy – nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy, zmienia je itp., zawsze wskazując spółkę jako zakład pracy lub pracodawcę – to zasadniczo czyni to jako przedstawiciel spółki, pełnomocnik wszystkich wspólników łącznie. W takim wypadku nie można przyjąć, aby stał się samodzielnym pracodawcą.

Gdyby wspólnik w zakresie stosunków pracy działał tylko w swoim imieniu, a pozostali wspólnicy nie ingerowaliby w ogóle w sprawy pracownicze – to pracodawcą byłby tenże wspólnik.

Pracodawca w rozumieniu K.p. nie musi być samodzielnym podmiotem gospodarczym. K.p. opiera pojęcie pracodawcy na koncepcji zarządczej, a nie właścicielskiej – pracodawcą jest ten, kto pracę organizuje. Osoby zatrudnione realizują cel gospodarczy, dla jakiego spółka cywilna jest tworzona. Zasadniczo pracownicy świadczą pracę na rzecz spółki, a nie jej wspólników.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Umowa podpisana ze spółką cywilną, która zmienia wspólników

Prowadzę firmę oferującą usługi sprzątania. Od roku mamy podpisaną umowę z pewną spółką cywilną, która jest właścicielem pensjonatu – na...

 

Testament przedsiębiorcy, czyli przekazanie udziałów w spółce cywilnej

Chcę w przypadku mojej śmierci, bądź całkowitej niezdolności do pracy, przekazać swoje udziały w spółce cywilnej konkretnej osobie. Czy...

 

W jaki sposób przeprowadzić upadłość wspólników w spółce cywilnej?

Musimy spłacić kredyt, niestety najprawdopodobniej nie uda nam się zdobyć środków na jego spłatę. W jaki sposób przeprowadzić upadłość...

 

Czy udział i zysk w spółce cywilnej zalicza się do majątku wspólnego małżonków?

Prowadzę działalność od 1991 r. z jednym wspólnikiem – najpierw była to spółka cywilna, a następnie przekształciliśmy się...

 

Sprzedaż towaru po zamknięciu spółki cywilnej

Mąż był współwłaścicielem dwuosobowej spółki cywilnej. Po jego śmierci musieliśmy zlikwidować spółkę i ją wyrejestrować (tak też zrobiliśmy,...

 

Zamknięcie spółki cywilnej

Jak powinna przebiegać likwidacja spółki cywilnej po ogłoszeniu upadłości jednego z dwóch wspólników? Zobowiązania spółki cywilnej są wyższe od...

 

Zmiana składu osobowego spółki cywilnej a odpowiedzialność za długi

Dwa lata temu wystąpiłem ze spółki cywilnej. Na moje miejsce wstąpił inny wspólnik, któremu odstąpiłem 1% udziału, zaś dotychczasowy wspólnik przejął...

 

Przystąpienie do spółki cywilnej spadkobiercy

Zmarł jeden ze wspólników spółki cywilnej, a tym samym małżonek wspólniczki. W umowie spółki jest zapis, że w razie śmierci jego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »