Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja prezesa gdy spółka ma długi

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-03-31 • Aktualizacja: 2021-04-14

Jestem prezesem spółki z o.o. z zarządem jednoosobowym, posiadam też w niej udziały oraz jestem zatrudniony. Spółka pod moim zarządem przynosiła przez 5 lat zyski, niestety przez ostatnie 2 lata notujemy straty. W tej chwili jestem zmęczony tą pracą, nie widzę perspektyw na dalsze funkcjonowanie firmy. Chciałbym złożyć rezygnację z funkcji prezesa. Obecnie jednak spółka ma długi. Czy będę narażony na zwrot tych wierzytelności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rezygnacja prezesa gdy spółka ma długi

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki istniejące w czasie pełnienia przez niego funkcji

Niestety nie ma do końca dobrych wiadomości dla Pana, a to z uwagi na charakter odpowiedzialności z art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Oczywiście może Pan złożyć rezygnację z funkcji członka zarządu, ale jeśli od 2 lat istnieją już nieregulowane zobowiązania finansowe wobec wierzycieli, nie oznacza to, że nie poniesie Pan z tego tytułu odpowiedzialności.

Generalnie bowiem członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki istniejące w czasie pełnienia przez niego funkcji, o ile w tym czasie wystąpiły przesłanki upadłości, a nie zgłoszono wniosku o jej ogłoszenie. Tak więc po pierwsze musi istnieć zobowiązanie (ono nawet nie musi być wymagalne), spółka musi stać się niewypłacalna i przy tym z wnioskiem o ogłoszenie upadłości nie wystąpiono. Nie jest natomiast konieczne wszczęcie egzekucji przeciwko spółki i jej umorzenie z powodu bezskuteczności w czasie pełnienia funkcji w zarządzie przez daną osobę. To może nastąpić później. Tak więc hipotetycznie, gdyby egzekucja okazała się bezskuteczna już po rezygnacji przez Pana ze stanowiska, niestety nie oznacza to, że Pana odpowiedzialność wygasa. Jeśli zobowiązanie to istnieje teraz, odpowiedzialność ta niestety zaistniałaby.

Dla odpowiedzialności uregulowanej w art. 299 nie ma znaczenia to, czy członek (członkowie) jest zarazem wspólnikiem spółki (zob. wyrok SN z dnia 14 lutego 2003 r., sygn. akt IV CKN 1779/00).

Czy członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności za długi spółki?

Natomiast zgodnie z § 2 „członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa wyżej, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody”.

Niezgłoszenie we właściwym czasie upadłości spółki

Wyjaśnię jeszcze, że niezgłoszenie we właściwym czasie upadłości ma miejsce wówczas, gdy dany członek zarządu nie zajmuje się

sprawami finansowymi, w sposób niezawiniony, tj. np. uległ wypadkowi czy jest chory, i to uniemożliwia mu kontrolę finansów spółki. W Pana przypadku taka sytuacja nie występuje, zresztą ona tak naprawdę może wystąpić przy zarządzie wieloosobowym. Jednoosobowy zarząd musiałby siłą rzeczy zostać zmieniony lub zastąpiony.

Natomiast wspomnę też, że Sąd Najwyższy przyjął, że „nieuzyskanie przez wierzyciela zaspokojenia ze względu na niepodjęcie w stosownym czasie egzekucji przeciwko spółce, choć egzekucja była możliwa, zwalnia członka zarządu od odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h., albowiem wierzyciel nie wykazał, iż egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna” (tak w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt III CSK 70/13). Proszę zatem mieć na uwadze, że gdyby już istniały niezaspokojone zobowiązania, a wierzyciel nie wszczynałby egzekucji, mógłby Pan się na ten fakt powołać.

Rezygnacja członka zarządu spółki a zobowiązania spółki

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby wyprowadzić spółkę do takiego stanu, aby nie miała nieuregulowanych zobowiązań, wówczas złożyć rezygnację, wtedy to, co nastąpiłoby później, nie obciążałoby już Pana. W inny sposób niestety nie można zagwarantować, że wierzyciel, nie uzyskawszy zaspokojenia z firmy, nie będzie chciał dochodzić od Pana zapłaty tych zobowiązań.

Pominę w zasadzie już niewykonalne pomysły z rezygnacją rzekomo złożoną wcześniej, a nie zgłoszoną do KRS (de facto wpis do KRS ma tylko charakter deklaratoryjny), gdyby reszta wspólników chciała jakoś pomóc Panu, bo jest to zbyt długi okres po prostu. 2 lata to już bardzo długo.

Proszę ewentualnie skoncentrować się na sprzedaży jakiejś części majątku osobistego, jeśli nosi się Pan z takim zamiarem oczywiście, bo później ryzyko ewentualnej skargi paulińskiej na pewno będzie rosło.

Niestety odpowiedzialność, o której mowa wyżej, jest odpowiedzialnością z ustawy, więc nie można jej w zasadzie znieść, w dodatku z mocą wsteczną. Będzie się natomiast mógł Pan bronić przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich. Jeśli nie ma szans na wyprowadzenie spółki na prostą, to sugerowałabym Panu jak najszybsze złożenie rezygnacji, bo rozmiar tej odpowiedzialność będzie się zwiększał. Dodatkowo na mocy art. 116a Ordynacji podatkowej odpowiada Pan na analogicznych zasadach wobec wierzycieli publicznoprawnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »