Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jednoosobowa działalność w wynajmowanym mieszkaniu

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-04-03 • Aktualizacja: 2021-03-25

Wynajmuję mieszkanie na podstawie umowy najmu. W umowie określono, że można go używać tylko do celów mieszkaniowych. Planuję założyć firmę. W wynajmowanym lokalu nie będą przyjmowani klienci, prowadzone będą jedynie prace przy komputerze. Czy mogę zarejestrować jednoosobową działalność w wynajmowanym mieszkaniu oraz zostać zarejestrowanym jako płatnik VAT? Czy urząd skarbowy może wymagać pisemnej zgody właściciela mieszkania do prowadzenia tutaj firmy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jednoosobowa działalność w wynajmowanym mieszkaniu

Rejestracja działalności gospodarczej - wpis do CEIDG

Obecnie wszelkie kwestie związane z rejestracją działalności gospodarczej reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, składa się oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ponadto, jak wskazuje art. 17 ustawy przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi.

Obowiązek przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości w celu zarejestrowania działalności gospodarczej pod danym adresem

W myśl natomiast art. 32 ust. 2 ustawy w przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, której adres wskazano, minister właściwy do spraw gospodarki, z urzędu lub na wniosek osoby przedstawiającej dowód posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie przedsiębiorcy, wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nie przedstawi dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresów, minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

Zarejestrowanie działalności gospodarczej w mieszkaniu wynajętym wyłącznie na cele mieszkaniowe

Jak zatem widać z powyższych przepisów w celu zarejestrowania działalności gospodarczej pod tym adresem musi Pan przedstawić tytuł prawny do lokalu, którym w tym przypadku jest umowa najmu. Faktycznie, jeżeli w umowie najmu wskazane będzie, że mieszkanie jest wynajmowane wyłącznie na cele mieszkaniowe to urząd może odmówić prawa do zarejestrowania działalności pod tym adresem.

Na marginesie wskazać należy, że organem rejestracyjnym jest urząd miasta/gminy, a nie urząd skarbowy. W urzędzie skarbowym należy jedynie zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Zgodnie z art. 96 ust. 1 podatnicy są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.

Zgłoszenie VAT-R

W zgłoszeniu VAT-R należy podać NIP oraz adres siedziby firmy. NIP jest nadawany w momencie zarejestrowania działalności w CEIDG. W rezultacie bez rejestracji działalności w urzędzie gminy/miasta podatnik nie otrzyma NIP, zaś wniosek VAT-R bez NIP jest nieważny i urząd skarbowy wezwie do usunięcia braków formalnych.

Ponadto, zgodnie z art. 96 ust. 4a ustawy VAT naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:

1) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub

2) podmiot ten nie istnieje.

Jeżeli nie dokona Pan prawidłowej rejestracji w CEIDG to nie będzie Pan istniejącym przedsiębiorcą w związku z czym naczelnik US nie dokona rejestracji Pana jako podatnika VAT czynnego.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w celu zarejestrowania firmy w najętym mieszkaniu powinien Pan dysponować ważną umową najmu, w której właściciel wyrazi na to zgodę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »