Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jednoosobowa działalność w wynajmowanym mieszkaniu

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-04-03

Wynajmuję mieszkanie na podstawie umowy najmu. W umowie określono, że można go używać tylko do celów mieszkaniowych. Planuję założyć firmę. W wynajmowanym lokalu nie będą przyjmowani klienci, prowadzone będą jedynie prace przy komputerze. Czy mogę zarejestrować jednoosobową działalność w wynajmowanym mieszkaniu oraz zostać zarejestrowanym jako płatnik VAT? Czy urząd skarbowy może wymagać pisemnej zgody właściciela mieszkania do prowadzenia tutaj firmy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obecnie wszelkie kwestie związane z rejestracją działalności gospodarczej reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, składa się oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ponadto, jak wskazuje art. 17 ustawy przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi.

W myśl natomiast art. 32 ust. 2 ustawy w przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, której adres wskazano, minister właściwy do spraw gospodarki, z urzędu lub na wniosek osoby przedstawiającej dowód posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie przedsiębiorcy, wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nie przedstawi dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresów, minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

Jak zatem widać z powyższych przepisów w celu zarejestrowania działalności gospodarczej pod tym adresem musi Pan przedstawić tytuł prawny do lokalu, którym w tym przypadku jest umowa najmu. Faktycznie, jeżeli w umowie najmu wskazane będzie, że mieszkanie jest wynajmowane wyłącznie na cele mieszkaniowe to urząd może odmówić prawa do zarejestrowania działalności pod tym adresem.

Na marginesie wskazać należy, że organem rejestracyjnym jest urząd miasta/gminy, a nie urząd skarbowy. W urzędzie skarbowym należy jedynie zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Zgodnie z art. 96 ust. 1 podatnicy są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.

W zgłoszeniu VAT-R należy podać NIP oraz adres siedziby firmy. NIP jest nadawany w momencie zarejestrowania działalności w CEIDG. W rezultacie bez rejestracji działalności w urzędzie gminy/miasta podatnik nie otrzyma NIP, zaś wniosek VAT-R bez NIP jest nieważny i urząd skarbowy wezwie do usunięcia braków formalnych.

Ponadto, zgodnie z art. 96 ust. 4a ustawy VAT naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:

1) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub

2) podmiot ten nie istnieje.

Jeżeli nie dokona Pan prawidłowej rejestracji w CEIDG to nie będzie Pan istniejącym przedsiębiorcą w związku z czym naczelnik US nie dokona rejestracji Pana jako podatnika VAT czynnego.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w celu zarejestrowania firmy w najętym mieszkaniu powinien Pan dysponować ważną umową najmu, w której właściciel wyrazi na to zgodę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Prowadzenie kursów językowych i tłumaczeń a VAT

Założyłam działalność gospodarczą i chce prowadzić kursy językowe, korepetycje. Te usługi są zwolnione z VAT. Jednak chciałabym też...

 

Zakup mieszkania na firmę - pułapki i ograniczenia

Rozważam zakup spółdzielczego mieszkania na firmę (jest to jednoosobowa działalność). Jakie są pułapki i ograniczenia lub potencjalne negatywne...

 

Otworzenie przez pracownika firmy z tej samej branży w której pracował

Jestem sprzedawcą w specjalistycznym sklepie i mam umowę o pracę na czas nieokreślony, nie mam podpisanej żadnej umowy lojalnościowej....

 

Zawieszenie a likwidacja sezonowej działalności gospodarczej

Prowadzę 6-pokojowy pensjonat – jest to sezonowa działalność gospodarcza. Na zimę ją zawieszam. Jestem na VAT i mam kasę fiskalną. Niedawno...

 

Gabinet lekarski żony a praca świadczona przez męża

Mamy z żoną wspólność majątkową. Małżonka prowadzi od dawna własną praktykę lekarską, pracując na kontrakcie w szpitalu. Chcielibyśmy, aby...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »