Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność gospodarcza lekarza dentysty a zawiązanie spółki z o.o.

Małgorzata Zegarowicz • Opublikowane: 2019-03-27

Jestem lekarzem dentystą, który posiada jednoosobową działalność gospodarczą. Chciałbym przekształcić moją działalność na spółkę z o.o. Czy istnieje jakiś konflikt prawny pomiędzy moim wolnym zawodem a tym charakterem działalności gospodarczej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przeanalizować zapisy zawarte w ustawie o działalności leczniczej oraz w ustawie – Prawo przedsiębiorców. Zawód lekarza, lekarza dentysty jest tzw. wolnym zawodem, co oznacza możliwość podjęcia takiej działalności w dowolnej formie.

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2190) obejmuje swoim zakresem także lekarzy dentystów. Wynika to z art. 2 ust. 2 pkt 4 tej ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 pkt 1 – podmiotem wykonującym działalność leczniczą jest podmiot leczniczy: „1. o którym mowa w art. 4 ustawy, czyli m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Przedsiębiorcą w rozumieniu wskazanej ustawy jest zaś osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą”.

Wyłączeniem z zakresu stosowania ustawy – Prawo przedsiębiorców objęto:

1) działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

2) wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;

3) wyrób wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859, z 2017 r., poz. 624 oraz z 2018 r., poz. 650);

4) działalność rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm. 2));

5) działalność prowadzoną przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. poz. 2212), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy.

Katalog ten nie obejmuje lekarzy dentystów, co oznacza, że mogą być oni przedsiębiorcami. Lekarz lub pielęgniarka wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5, czyli, gdy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej – lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w tej ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.

Zgodnie natomiast z ust. 2 tego przepisu, działalność lecznicza lekarzy, na zasadach określonych w ustawie może być wykonywana w formie:

„a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.”

Praktyka zawodowa jest drugim, obok podmiotów leczniczych, typem podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jedynym ograniczeniem pozostaje fakt, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151 § 1 i 2 K.s.h.). Wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zarówno osoba fizyczna, jak również osoba prawna.

W Kodeksie spółek handlowych (K.s.h.) nie ma ograniczeń, które nakazywałyby wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywanie określonego zawodu. Oznacza to, że spółkę może zawiązać lekarz razem z osobą niebędącą lekarzem, a wykonującą inny zawód. Jedną z możliwości przejścia od prowadzenia firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej do prowadzenia w formie spółki z o.o. jest przekształcenie tej działalności w spółkę. Zgodnie z art. 551 K.s.h. – zasady przekształcenia są następujące:

„§ 1. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

§ 2. Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna. Przepis ten nie narusza przepisów art. 26 § 4-6.

§ 3. Do przekształcenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, z tym że do skutków przekształcenia stosuje się art. 26 § 5.

§ 4. Nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

§ 5. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).”

Tak więc samo założenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością nie jest wykluczone, jednakże przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest uzależnione od tego, czy jest Pan przedsiębiorcą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Ograniczenia w obrocie udziałami w spółce z o.o.

W umowie spółki z o.o. zawarty jest zapis mówiący o tym, że jeden ze wspólników (posiadający kilkanaście procent udziałów) nie może...

 

Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy spółki z o.o.

Mamy w sp. z o.o. 100 tys. zł kapitału podstawowego.  650 tys. zł to zysk z lat ubiegłych (bez 2018 roku), który zostanie się...

 

Wprowadzenie nowego wspólnika do spółki z o.o.

Jestem prezesem spółki z o.o. oraz posiadam 99% jej udziałów. Spółka jest w tej chwili u mnie osobiście zadłużona. Osoba, który prowadzi...

 

Zatrudnienie członków zarządu spółki z o.o. na stanowiskach pracowniczych

Moje pytanie dotyczy zatrudnienia członków zarządu spółki z o.o. na stanowiskach pracowniczych. Sytuacja przedstawia się w ten sposób, że...

 

Utworzenie spółki z o.o. przez stowarzyszenie

Stowarzyszenie chce założyć spółkę z o.o., w której będzie miało 100% udziałów. Czy wystarczy, jeśli zarząd stowarzyszenia podejmie taką...

 

Pośrednictwo przy zakupie i sprzedaży towarów do Kirgizji

Mam spółkę z o.o. Chciałabym być pośrednikiem przy zakupie i sprzedaży towarów do Kirgizji. Zakup towarów będzie w Polsce, a sprzedaż...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »