Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wprowadzenie nowego wspólnika do spółki z o.o.

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2019-03-15

Jestem prezesem spółki z o.o. oraz posiadam 99% jej udziałów. Spółka jest w tej chwili u mnie osobiście zadłużona. Osoba, który prowadzi księgowość spółki, wyraziła chęć wejścia do spółki. Na co powinienem zwrócić uwagę, przystępując do negocjacji? Jakie istnieją dla mnie zagrożenia w związku z wprowadzeniem nowego wspólnika do spółki z o.o.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Negocjacje obejmować będą co najmniej cenę (wartość wkładu nowego wspólnika), sposób i termin wejścia do spółki, liczbę udziałów nowego wspólnika, być może zmiany w zarządzie, zasady finansowania spółki w przyszłości, zasady wybory zarządu.

Na początek kwestia, kto ma na tym zyskać: Pan czy spółka? Jeśli spółka, to należy doprowadzić do nowych udziałów i objęcia ich przez nowego wspólnika. Pieniądze będą na kapitał zakładowy i będą należały do spółki. Pan zostaje dalej wierzycielem spółki. Jeśli jednak dla Pana ma być to korzystne, to powinien Pan sprzedać swoje udziały. Cena to Pana przychód do opodatkowania i nadal jest Pani wierzycielem spółki.

W rachubę wchodzi jeszcze inne rozwiązanie, a mianowicie:

  1. konwersja długu spółki wobec Pana na nowe udziały i objęcie ich przez Pana oraz
  2. emisja nowych udziałów i objęcie ich przez nowego wspólnika – on miałby wnieść tytułem wkładu kwotę równą długowi, jaki ulegnie konwersji.

W ten sposób spółka nie ma długu oraz ma pieniądze na dalsze działanie.

Cena to kwota, jaką nowy wspólnik chce zainwestować, oraz forma jego inwestycji – pieniądze czy aport rzeczowy. Niezależnie od formy optowałbym za pieniędzmi.

Istotny byłby termin przekazania oraz ujemne konsekwencje w razie opóźnienia w przekazaniu (odsetki, kary umowne itp.).

Kolejna kwestia to układ sił po wejściu nowego wspólnika. Ile udziałów będzie miał Pan, a ile nowy wspólnik w procentach. Od tego bowiem zależy wiele decyzji spółki (wspólników na zgromadzeniu wspólników).

Do tego konieczna byłaby analiza umowy spółki i jej ewentualna zmiana z uwzględnieniem nowego wspólnika oraz zmiany w stanie Pana posiadania. Jest wiele kwestii, które mogą być w umowie spółki rozwiązane inaczej niż na to wskazuje Kodeks spółek handlowych (K.s.h.).

Umowa powinna przewidywać umorzenie udziałów (dobrowolne, przymusowe, a nawet automatyczne). Te rozwiązania powinny być w umowie przed pojawieniem się w niej nowego wspólnika. Umowa powinna przewidywać także dopłaty od wspólników.

Zmianę umowy należałoby zrobić tak, aby zachowała Pani kontrolę nad spółką. A w przyszłości nie była narażona na to, że nie jest możliwe zastosowanie jakiegoś rozwiązania.

Wskazałbym na to, by np. posiedzenia zarządu mieli prawo zwoływać wspólnicy mający co najmniej 25% udziałów. To samo dotyczyć powinno zgromadzenia wspólników. I kilka innych zagadnień. Mając 99% udziałów, jest Pan „prawie jedynym wspólnikiem”. Prawdopodobnie podlega Pan z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym.

Wyzbycie się statusu „jedynego” lub „prawie jedynego” wspólnika to utrata tytułu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Konieczne byłoby poszukanie nowego tytułu do ubezpieczeń (chyba że już go Pan ma).

Nowy wspólnik, o ile będzie miał co najmniej 10% udziałów, będzie razem z Panem ujawniony w KRS. Owe 10% udziałów daje mu już określone prawa jako wspólnikowi mniejszościowemu.

Jeżeli nowy wspólnik chciałby wnosić aport rzeczowy na pokrycie swego wkładu, należałoby dokładnie ustalić jego wartość, by nie doszło do niedoszacowania.

Zagrożenie dla Pana to utrata kontroli nad spółka z powodu nieodpowiedniego brzmienia umowy spółki. Jeżeli pożyczał Pan spółce pieniądze, to nie wolno dopuścić do przedawnienia ich zwrotu – co następuje po trzech latach od umówionego lub wyznaczonego przez Pana terminu zwrotu.

Nowy wspólnik może chcieć powiązać swoje wejście z tymi pożyczkami. Jeżeli będzie Pan w zarządzie, a spółka popadnie w kłopoty, to wierzyciele będą mieli prawo zażądać spłaty długów od Pana (art. 199 K.s.h.).

Gdyby zarząd miał być dwu- lub więcej osobowy, warto od razu ustalić zasady reprezentowania spółki (samodzielnie każdy z zarządu czy wspólnie); do jakiej kwoty możliwe jest podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań samodzielnie przez jednego członka zarządu, zwłaszcza w kontekście składania przelewów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Rozporządzenie udziałami w spółce z o.o. na wypadek śmierci

Osoba będąca wspólnikiem w spółce z o.o. posiada x udziałów. Ta osoba chce za życia rozporządzić udziałami na wypadek śmierci i komuś je...

 

Sprzedaż spółki z o.o. bez sprawozdania finansowego

Jestem w zarządzie sp. z o.o. z 10% udziałów od 2016 r. Prezes, który miał 90% udziałów, sprzedał spółkę w 2018 r., nie dokonując do...

 

Komu prezes zarządu spółki z o.o. składa rezygnację?

Jestem prezesem spółki z o.o., której wspólnicy chcą sprzedać w drodze umowy 100% udziałów innej spółce z o.o. W związku z tym...

 

Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy spółki z o.o.

Mamy w sp. z o.o. 100 tys. zł kapitału podstawowego.  650 tys. zł to zysk z lat ubiegłych (bez 2018 roku), który zostanie się...

 

Zatrudnienie członków zarządu spółki z o.o. na stanowiskach pracowniczych

Moje pytanie dotyczy zatrudnienia członków zarządu spółki z o.o. na stanowiskach pracowniczych. Sytuacja przedstawia się w ten sposób, że...

 

Działalność gospodarcza lekarza dentysty a zawiązanie spółki z o.o.

Jestem lekarzem dentystą, który posiada jednoosobową działalność gospodarczą. Chciałbym przekształcić moją działalność na spółkę z o.o. Czy...

 

Zakup przez spółkę z o.o. owoców i warzyw na targowisku a udokumentowanie wydatku

Czy spółka z o.o. może zakupić i wprowadzić do obrotu (do odsprzedaży) owoce i warzywa nabyte na targowisku, nie posiadając danych sprzedawcy,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »