Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozpoczęcie działalności a obowiązek zawiadomienia Sanepidu

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-05-01

Otwieramy gabinet manicure i pedicure. Nasze zapytanie dotyczy odbioru i kontroli Sanepid. Według pozyskanych informacji ustawa to regulująca (z 2014 r.) przestała obowiązywać, a nowej nie ma, w związku z tym podobno nie musimy składać wniosku o odbiór lokalu przez Sanepid. Czy to prawda?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do 31 grudnia 2008 r. obowiązywała ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Uchylona ona została przez ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ustawa z 2001 r. stanowiła:

„Art. 13. 1. Użytkownicy nieruchomości obowiązani są utrzymywać je w stanie sanitarnym nienaruszającym wymagań higienicznych i zdrowotnych, w tym w szczególności niestwarzającym zagrożenia przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzeń, szczegółowe wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać niektóre obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, a także sposoby postępowania, mające na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym, uwzględniając w szczególności rodzaje prowadzonej działalności oraz procedury postępowania przeciwepidemicznego.

Na podstawie art. 13. 2 wydane zostało rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej, które określa szczegółowe wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać m.in. zakłady kosmetyczne. Przestało ono obowiązywać wraz z uchyleniem ustawy z 2001 r.

Nowa ustawa z 2008 r. nie zawiera takiej regulacji jak art. 13. 2 ustawy z 2001 r. Stanowi ona, że:

„Art. 16. 1. Osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.

2. Procedury, o których mowa w ust. 1, powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń.

3. Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, o których mowa w ust. 1, państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.”

Jednak nie oznacza to jakiegokolwiek zgłaszania otwarcia gabinetu do sanepidu.

Kiedyś obowiązywał art. 209 Kodeksu pracy (K.p.). Zgodnie z nim przedsiębiorca zatrudniający pracowników, rozpoczynający swą działalność gospodarczą, musiał w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić w formie pisemnej właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu prowadzonej działalności gospodarczej, zakresie działalności, rodzaju działalności. Zgłoszenia działalności gospodarczej należało dokonać w wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Instytucja ta musi zostać powiadomiona o liczbie pracowników, jakich zamierza zatrudniać pracodawca. We wniosku o zarejestrowanie działalności w PIS należało wpisać informacje o środkach i procedurach przyjętych w zakładzie pracy, aby spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Wraz z wnioskiem do PIS należało złożyć przedstawienie inwentaryzacji wraz z opisem technologicznym, plany architektoniczne pomieszczeń i ich opis.

Miał on brzmienie:

Art. 209. § 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

§ 3.

§ 4. Właściwy okręgowy inspektor pracy lub właściwy państwowy inspektor sanitarny może zobowiązać pracodawcę prowadzącego działalność powodującą szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników do okresowej aktualizacji informacji, o której mowa w § 1.”

Przepis ten był podstawą zgłaszania do Sanepid rozpoczynania działalności wraz z szeregiem informacji i dokumentów.

Artykuł 209 K.p. został uchylony ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Została ona ogłoszona 2 stycznia 2013 r. Weszła w życie 17 stycznia 2013 r. Stanowiła:

„Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 209; (…).

(…)

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

Obecnie, wobec uchylenia art. 209 K.p., obowiązku zgłaszania do tzw. odbioru gabinetu manicure i pedicure nie ma.

Należy jednak pamiętać, że kontrola przedsiębiorcy to rzecz całkowicie odmienna od rozpoczynania działalności i związanych z tym obowiązków. Sanepid ma prawo na ogólnych zasadach wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przeprowadzić kontrole w ramach swej właściwości.

Brak obowiązku zgłaszania otwarcia gabinetu do Sanepidu nie zwalania z przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów, np. rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych budynków.

W chwili otwierania działalności takiej jak Pańska nie trzeba zgłaszać do Sanepidu planów gabinetu. Co jednak nie zwalnia z obowiązku zachowania i stosowania środków i procedur w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W czasie ewentualnej kontroli oraz po jej zakończeniu należy spodziewać się ze strony kontrolujących określonych żądań, wskazań, udoskonaleń. Przy tym jednak powinny one opierać się na aktualnych a nie poprzednio obowiązujących przepisach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Gabinet w mieszkaniu – zmiana sposobu użytkowania na lokal użytkowy

Zamierzam prowadzić gabinet psychoterapii w formie działalności gospodarczej w mieszkaniu, którego jestem właścicielem. Mieszkanie znajduje się pod...

 

Przekazanie firmy żonie

Chciałbym przekazać (np. w formie darowizny) firmę mojej żonie, która już prowadzi działalność gospodarczą o tym samym charakterze. Co...

 

Zakup i sprzedaż domen przez osobę prywatną

Zakupiłam kilka miesięcy temu kilkadziesiąt domen z zamiarem zagospodarowania części pod stronę internetową firmy, którą będę zakładać,...

 

Zyski wspólnika spółki cichej

Zawiązałam ustną umowę ze znajomą prowadzącą działalność gospodarczą (ja nie prowadzę DG) na takich zasadach, że ja daję wkład 50% i pobieram...

 

Dochodowa strona internetowa niepełnoletniej osoby

Prowadzę własną stronę internetową, która przynosi dość ciekawe przychody, jednak nie jest zarejestrowana jako działalność, gdyż nie jestem jeszcze...

 

Założenie portalu internetowego, czy to od razu działalność gospodarcza?

Chciałbym założyć portal internetowy z ogłoszeniami tematycznymi. Wszystkie ogłoszenia wprowadzałbym osobiście po spotkaniu z zainteresowanym...

 

Dwie działalności gospodarcze pod jednym adresem

Czy pod jednym adresem można prowadzić dwie działalności gospodarcze opodatkowane w formie karty podatkowej (wynajem pokoi gościnnych)? Właścicielem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »