Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rachunkowość w szkole niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-06-04

Stowarzyszenie dzierżawiące budynek od gminy jest organem prowadzącym szkołę niepubliczną. Szkoła oraz stowarzyszenie posiadają odrębne numery NIP i REGON. Dyrektor szkoły zawarł w jej imieniu umowy na media, faktury wystawiane są na dane szkoły. Czy jest to sytuacja prawidłowa, czy raczej umowy powinny być zawierane przez stowarzyszenie, a faktury refakturowane na szkołę? Czy w sytuacji prowadzenia szkoły niepublicznej przez stowarzyszenie księgowość tych jednostek powinna być prowadzona oddzielnie, a pod koniec roku dokonywana powinna być konsolidacja bilansów, czy może lepiej od razu prowadzić jedynie księgi stowarzyszenia? Na jakie dane w takim przypadku powinny być wystawiane dokumenty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyróżnia się zasadniczo dwa rodzaje stowarzyszeń: 1) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mające osobowość prawną, 2) zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań, czyli księgowości, jest obowiązkiem każdej działającej organizacji pozarządowej, wynikającym z określonych przepisów. Punktem wyjścia jest tu ustawa o rachunkowości. Jej przepisy dotyczą każdej organizacji, która ma osobowość prawną, czyli jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także organizacji bez osobowości prawnej, np. stowarzyszeń zwykłych.

Z kolei ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) określa zasady, na jakich prowadzone są szkoły, przedszkola, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki pracy przedszkolnej, placówki kształcenia ustawicznego, poradnie psychologiczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze oraz biblioteki pedagogiczne. W świetle tych przepisów szkoły i placówki oświatowe są odrębnymi jednostkami od organów, które je prowadzą, co oznacza, że jedna osoba prawna może prowadzić wiele szkół i placówek. Zgodnie z art. 5 cyt. ustawy, organem prowadzącym szkołę może być minister, jednostka samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i fizyczne. Stosownie do treści art. 82 ust. 1 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Prowadzenie szkoły lub placówki nie jest działalnością gospodarczą (art. 83a ust. 1 ww. ustawy). Wpis do ewidencji określa m.in. statut szkoły, tworzący zakres działania i organizację oraz ustalający prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów – z czego wynika, iż mogą być zakładami pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), czyli mogą występować w obrocie samodzielnie. Warto pamiętać, że przepisy o rachunkowości nie regulują kwestii zasad ustanawiania w strukturze organizacyjnej jednostki macierzystej oddziałów (zakładów). Status wyodrębnionego oddziału (zakładu) oraz zasady rozliczeń wewnętrznych między jednostką a jej oddziałami (zakładami) powinny wynikać z decyzji jednostki i być potwierdzone w statucie lub innym regulaminie organizacyjnym.

Warto tu zauważyć, że nadanie nr Regon oraz nr NIP dla każdego rodzaju specjalności placówki oświatowej nie przesądza o formie organizacyjnej jednostki, o tym decydują przepisy ustaw oraz właśnie statut, a także fakt, czy jest wpisana do KRS-u, czy nie.

Nie znając formy prawnej stowarzyszenia ani jego statutu, trudno mi zdecydować, czy przedmiotowa szkoła jest wyodrębniona tylko organizacyjnie, zatem działa w ramach stowarzyszenia. W takiej bowiem sytuacji, zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 3 ww. ustawy o systemie oświaty do zadań stowarzyszenia prowadzącego szkołę należy w szczególności zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 1223 ze zm.) i organizacyjnej szkoły. Struktura organizacyjna stowarzyszenia jako jednostki macierzystej może przewidywać, że w jej skład wchodzi nieposiadająca osobowości prawnej szkoła – jako oddział (zakład) samodzielnie sporządzający sprawozdania finansowe, (tzw. jednostka na pełnym wewnętrznym rozrachunku, tj. oddział samobilansujący się). W tym przypadku będą miały zastosowanie przepisy art. 51 ustawy o rachunkowości. Wynika z nich, że jednostka, w skład której wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, sporządza łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania finansowego jednostki macierzystej – stowarzyszenia – i wszystkich jej oddziałów (tutaj: szkoły). W tej sytuacji podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów o rachunkowości a także badania i ogłaszania sprawozdań finansowych, pozostaje stowarzyszenie jako całość. Przepis ten dotyczy bowiem oddziałów sporządzających sprawozdania finansowe (będących na tzw. pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym), ale nieposiadających osobowości prawnej. Zatem w tej sytuacji księgi rachunkowe prowadzi stowarzyszenie jako całość i na nim ciąży obowiązek sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego na podstawie art. 51 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie to składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień, a także, jeżeli sprawozdanie podlega badaniu w trybie art. 64 ww. ustawy, z zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Sprawozdanie to posiada własną specyfikę, sporządzane jest bowiem poprzez sumowanie odpowiednich danych sprawozdań finansowych jednostki statutowej i jej oddziałów, z zastosowaniem odpowiednich wyłączeń m.in. pozycji aktywów i funduszy wydzielonych czy wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze. Podkreślam, że dotyczy to oddziałów bez osobowości prawnej sporządzających sprawozdania finansowe (tj. oddziałów będących na tzw. pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym).

W księgach rachunkowych stowarzyszenia można wówczas przyjąć rozwiązanie ewidencyjne polegające na wyodrębnieniu przychodów oraz kosztów związanych z prowadzeniem szkoły w taki sposób, aby można było ustalić wyniki finansowe oddzielnie według zasad ww. rozrachunku.

Szkoła więc może być wyodrębniona w księgach rachunkowych stowarzyszeni albo jako ww. zakład (oddział) samobilansujący się (pełny rozrachunek gospodarczy) albo jako zakład (oddział), który nie sporządza samodzielnego sprawozdania finansowego (ograniczony rozrachunek gospodarczy). Jeżeli zaś stowarzyszenie w swojej strukturze organizacyjnej wyodrębni szkołę jako oddział niesporządzający samodzielnego sprawozdania finansowego, będący na tzw. ograniczonym rozrachunku gospodarczym, wówczas w księgach rachunkowych stowarzyszenia wyodrębnia się przychody oraz koszty związane z osiągnięciem przychodów danego rodzaju prowadzonej działalności – w taki sposób, aby można było ustalić wyniki finansowe oddzielnie dla każdego rodzaju prowadzonej działalności według zasad ww. rozrachunku.

Podsumowując: powinna być osobna księgowość dla stowarzyszenia i osobna dla szkoły, jak również rachunki bankowe również oddzielne. Ewentualny dochód w wypadku szkoły powinna ona zamknąć się wynikowo na zero, a wyniki wykazywać już w stowarzyszeniu. Szkoła, jeżeli posiada oddzielny KRS, NIP i Regon, sama składa sprawozdanie, które nie łączy się ze sprawozdaniem stowarzyszenia, natomiast jeśli szkoła nie ma swojego KRS-u, ale ma NIP i REGON, sporządza sprawozdania, które się łączy i składa jako jedno do US. Faktury za media do szkoły wystawia się na wyodrębniony organizacyjnie odział (szkołę).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zatrudnienie przez osobę nieprowadzącą działalności

Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z planowanym dłuższym wyjazdem chciałabym zatrudnić na czas mojej...

 

Rezygnacja z pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Po roku pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nabawiłam się ciężkiej nerwicy. Jak dyplomatycznie uzasadnić swoją rezygnację? Nie chcę...

 

Podpisanie umowy ze spółką z o.o. a odwołanie prezesa

Podpisałam umowę ze spółką z o.o. o usługowe prowadzenie ksiąg, ale osoba podpisująca z ramienia spółki została w dniu kilka dni...

 

Zakaz handlu w niedziele i święta - czy wspólnicy spółki jawnej mogą pracować?

Prowadzę działalność gospodarczą handlową – 4 sklepy spożywcze w sieci franczyzowej. Wszystkie sklepy prowadzę pod jednym numerem NIP wraz...

 

Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza

Stowarzyszenie posiadające status OPP prowadzi szkołę niepubliczną, dochody szkoły pochodzą z subwencji oświatowej. Dodatkowo stowarzyszenie podnajmuje...

 

Zasady wynagradzania członków rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Moje pytanie dotyczy wynagradzania członków rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. Statut spółdzielni przewiduje wynagrodzenie za udział...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »