Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wciągnięcie mieszkania na kredyt jako środek trwały działalności

• Autor: Marcin Sądej

Czy mieszkanie na kredyt hipoteczny mogę wciągnąć do środków trwałych działalności? Mieszkanie będzie wynajmowane. Jak zoptymalizować to podatkowo dla ogółu działalności? Amortyzacje nieruchomości, koszty remontu, opłaty, czynsz. Czy mieszkanie musi być kupione bezpośrednio na działalność, czy na właściciela?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wciągnięcie mieszkania na kredyt jako środek trwały działalności

Wprowadzenie składnika prywatnego majątku na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

W pierwszej kolejności wskazać należy, że każdy składnik prywatnego majątku może zostać wprowadzony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W rezultacie jeżeli mieszkanie stanowi Pana prywatną własność, może je Pan przekazać do majątku firmowego.

Jeżeli mieszkanie chce Pan wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej, należy je wprowadzić jako środek trwały. Ujmowaniu w kosztach podatkowych podlegają odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych.

Zgodnie bowiem z art. 22a ustawy PIT „amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy”.

Zobacz też: Czy zakup mieszkania można wrzucić w koszty

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego. W Pana przypadku wartością początkową będzie cena nabycia nieruchomości (wynikająca z aktu notarialnego), powiększona o wartość odsetek od kredytu zapłaconych do dnia wprowadzenia mieszkania do ewidencji środków trwałych.

Odsetki bankowe płacone po przekazaniu środka trwałego do majątku firmowego będą bezpośrednio ujmowane w koszty prowadzonej działalności w momencie ich zapłaty. Jeżeli przed wprowadzeniem nieruchomości do ewidencji ponosił Pan wydatki na remont, to koszty remontu również zwiększają wartość początkową nieruchomości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji.

Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane w ratach równych co miesiąc, kwartał lub jednorazowo na koniec roku. Co do zasady stawka amortyzacyjna wynosi dla lokali mieszkalnych 1,5%. Jeżeli jednak lokal mieszkalny był przed nabyciem wykorzystywany przez co najmniej 60 miesięcy, to istnieje możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej do 10%.

Przeczytaj też: Sprzedaż nieruchomości wprowadzonej do ewidencji środków trwałych a VAT

Remont mieszkania wprowadzonego do działalności gospodarczej

Na gruncie przepisów podatkowych ważne jest to, że czym innym jest remont, a czym innym ulepszenie. Co do zasady remont ma na celu przywrócenie stanu pierwotnego nieruchomości, natomiast ulepszenie to poprawa jakości nieruchomości, jej modernizacja.

W celu prześledzenia skutków podatkowych proszę mi wskazać. czy będzie Pan remontował/ulepszał nieruchomość? Jaka jest planowana wartość nakładów? Czy może już jakieś wydatki Pan ponosił?

Rozliczenie podatku z tytułu wynajmu mieszkania

Odnośnie natomiast samego rozliczenia podatku przychodem podatkowym z tytułu samego wynajmu mieszkania jest czynsz za wynajem. Przeważnie umowa najmu jest skonstruowana w taki sposób że opłaty za media ponoszą najemcy. Za przychód nie będą uznawane przekazywane przez najemcę kwoty tytułem zwrotu opłat. Dodatkowo nie będą stanowiły kosztu te opłaty, które zostały zwrócone przez najemcę, zobowiązanego umową do ich ponoszenia. Jeśli jednak najemca jest zobowiązany umową do zapłaty wynajmującemu za zużyte media, należy wówczas rozpoznać przychód z tytułu kwot uzyskanych od najemcy oraz koszt uzyskania przychodu z tytułu poniesionych na przedmiotowe opłaty wydatków.

Prawidłowe określenie w umowie obowiązków co do płatności za wynajem pozwoli ewidencjonować w księgach podatkowych po stronie przychodu wyłącznie sam czynsz. Natomiast do kosztów można dodatkowo wrzucić:

  • podatek od nieruchomości,
  • ubezpieczenie mieszkania,
  • opłaty administracyjne,
  • koszty wyposażenia lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info