Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uregulowanie sprawy leasingowanego samochodu w spółce

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-06-13

Od kilku lat prowadzimy wspólnie ze wspólnikiem spółkę cywilną. Niedawno podpisaliśmy jako spółka cywilna umowę leasingową na samochód, którego ja będę użytkownikiem i za który ja będę płacił ze swoich prywatnych pieniędzy. A dokładniej będę płacił różnicę pomiędzy kwota brutto faktury a połową VAT-u i podatkiem, które to od dochodu odliczy spółka cywilna. Czy w związku z tym powinniśmy dodać do naszej umowy spółki cywilnej jakiś aneks, który by regulował własność tego samochodu w trakcie trwania umowy leasingu i po jej zakończeniu? Chodzi mi o to, żeby nie było jakiś niedomówień w przyszłości, kogo jest samochód.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się odpowiedzieć na Pana pytanie. wyjaśniając Panu najpierw dokładnie stan prawny. Otóż kwestie związane z majątkiem spółki cywilnej reguluje Kodeks cywilny. Istotnym przepisem jest tu art. 863, który zacytuję Panu w całości:

„§ 1. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

§ 2. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.

§ 3. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku”.

Z przepisu tego wynika to, że majątek spółki w czasie jej trwania jest nienaruszalny. W konsekwencji nie stosuje się do niego w zakresie stosunków, dotyczących wierzytelności przepisów o zobowiązaniach podzielnych, a częściowo niepodzielnych i solidarnych (tak W. Czachórski, Zobowiązania, s. 519). Tak więc rzeczy wchodzące do majątku spółki należą łącznie do wszystkich wspólników, bezudziałowo i nie jest możliwe aby dokonać jakiegokolwiek podziału majątku np. poprzez przeniesienie na Pana własności samochodu w ramach podziału majątku spółki dopóki ona trwa.

Auto, o którym Pan pisze, wchodzi do majątku spółki i nie można tego zmienić zapisami umowy spółki ani też innym rodzajem umowy. Rzeczowo ono pozostanie majątkiem spółki, nawet jeśli Pan za nie zapłaci (to będzie stanowiło przedmiot rozliczeń pomiędzy Panem a wspólnikiem).

Przepis art. 863 jest bowiem przepisem bezwzględnie obowiązującym i nie może zostać wolą stron zmieniony. Potwierdza to m.in. uzasadnienie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2005 r., sygn. akt V CK 434/05.

Jeżeli doszłoby do rozwiązania spółki, to zastosowanie będą mieć reguły z art. 875, który to przepis mówi, że od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.

Jak Pan widzi, rozwiązanie spółki też nie gwarantuje Panu otrzymania auta na własność ale taka możliwość jak najbardziej występuje. Jeśli bowiem pozostanie niespieniężony majątek spółki na przykład w postaci auta będzie Pan – co do zasady – mógł domagać się przyznania Panu na własność tego majątku za spłatę udziału drugiego ze wspólników. Celem Pana jest, aby właśnie tej ewentualnej spłaty uniknąć, a uzyskać prawo własności samochodu. Rozwiązanie to będzie wymagało albo uzgodnień z Pana wspólnikiem, albo wyroku sądu, dlatego na pewno powinien Pan zadbać o dokumentowanie, że każda wpłata na rzecz leasingodawcy pochodziła z Pana majątku wspólnego, a nie z majątku spółki.

Wyjaśnię też, że jak wskazał w uzasadnieniu wyrok z dnia 24.04.2002 Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I SA/Łd 1152/00), „w myśl art. 863 KC wspólnik spółki prawa cywilnego nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku, nie może również w czasie trwania spółki domagać się podziału majątku wspólnego wspólników. Jednakże z tych zakazów nie wynika zakaz rozporządzania przez wspólników poszczególnymi składnikami ich wspólnego majątku, w tym na rzecz jednego ze wspólników (oczywiście za zgodą wszystkich wspólników, gdyż czynności tej nie można zaliczyć do zakresu zwykłych czynności spółki – art. 865 § 2 KC). Nie mamy w tym wypadku do czynienia z rozporządzeniem udziałem w składniku majątku wspólnego przez wspólnika, jak tego zakazuje art. 863 § 1 KC, lecz z rozporządzeniem całym składnikiem majątku przez wszystkich wspólników. Rozporządzeniu temu nie może też stać na przeszkodzie przepis § 2 powołanego artykułu, gdyż zakazuje on jedynie domagania się przez wspólnika w czasie trwania spółki podziału wspólnego majątku wspólników. Tak więc za dopuszczalne należy uznać rozporządzenie przez wspólników w czasie trwania spółki składnikiem majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego jednego ze wspólników; takie rozporządzenie zostało zaakceptowane przez Sąd Najwyższy w wypadku innej współwłasności łącznej – wspólności ustawowej małżonków (uchwały z dnia 10.4.1991 r. sygn. akt III CZP 76/90i z dnia 19.12.1991 r. sygn. akt III CZP 133/91)”.

Jest tym samym możliwość, aby Pan w trakcie trwania spółki nabył od niej ten samochód, np. po wykupieniu auta od leasingodawcy, co spowoduje, że bez likwidacji spółki możliwe będzie uzyskanie przez Pana własności.

A teraz odpowiadając na Pana pytanie o udokumentowanie tej czynności – sugerowałabym zawarcie umowy pomiędzy Panem i wspólnikiem, z której będzie jasno wynikało, że wspólnik zgadza się na finansowanie przez Pana zakupu auta z tym zastrzeżeniem, że auto zostanie Panu sprzedane w trakcie trwania spółki bądź wspólnik zobowiąże się po rozwiązaniu spółki przenieść je (a dokładnie jego udział w aucie) nieodpłatnie na Pan rzecz. Jeśli zaś zobowiązania tego nie dotrzyma, zobowiązany jest zwrócić Panu całą wpłaconą kwotę, np. jako karę umowną. Takie rozwiązanie z pewnością będzie zniechęcać Pana wspólnika do czynienia Panu przeszkód w uzyskaniu własności auta.

Tak jak bowiem wyjaśniłam wcześniej, z przyczyn wyżej wskazanych nie jest możliwe przeniesienie na Pana własności samochodu na podstawie zapisu umowy spółki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zmiana składu osobowego spółki cywilnej a odpowiedzialność za długi

Dwa lata temu wystąpiłem ze spółki cywilnej. Na moje miejsce wstąpił inny wspólnik, któremu odstąpiłem 1% udziału, zaś dotychczasowy wspólnik przejął...

 

Skuteczność wypowiedzenia udziałów w spółce cywilnej

Wspólnik spółki cywilnej (20% udziałów) wypowiedział umowę spółce z miesięcznym okresem wypowiedzenia, co jest zgodne z zapisami umowy spółki....

 

Zakup samochodu osobowego od spółki

Mam zamiar zakupić używany samochód, użytkownik poinformował mnie, że auto jest spółki cywilnej i wystawią mi fakturę VAT na zakup samochodu. Czy...

 

Odzyskanie wkładu wniesionego do spółki

Dwa lata temu założyłem z żoną spółkę cywilną. Z mojej poprzedniej działalności wniosłem do spółki samochód ciężarowy. Obecnie chcemy...

 

Dalsze funkcjonowanie spółki cywilnej po śmierci wspólnika

We dwoje z moją siostrą i jednocześnie wspólniczką prowadziliśmy w formie spółki cywilnej prywatną szkołę. Wczoraj moja siostra zmarła,...

 

Zabezpieczenie majątku firmowego

Jestem wspólnikiem spółki cywilej razem z mężem. Obecnie jesteśmy przed pierwszą sprawa rozwodową, na której nie będzie dzielony wspólny majątek...

 

Jak rozwiązać firmę i wyjść ze zobowiązań?

Aktualnie prowadzę ze wspólnikiem firmę (spółka cywilna). Firma zatrudnia kilka osób. Jak wygląda kwestia rozwiązania takiej firmy? Czy można to zrobić...

 

Dopisanie wspólnika do spółki cywilnej

Chcemy dopisać wspólnika do spółki cywilnej. Na razie spółka cywilna ma 2 wspólników. Jak wygląda sprawa majątku spółki, np. pieniędzy na koncie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »