Kategoria: Spółka cywilna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uregulowanie sprawy leasingowanego samochodu w spółce

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-06-13

Od kilku lat prowadzimy wspólnie ze wspólnikiem spółkę cywilną. Niedawno podpisaliśmy jako spółka cywilna umowę leasingową na samochód, którego ja będę użytkownikiem i za który ja będę płacił ze swoich prywatnych pieniędzy. A dokładniej będę płacił różnicę pomiędzy kwota brutto faktury a połową VAT-u i podatkiem, które to od dochodu odliczy spółka cywilna. Czy w związku z tym powinniśmy dodać do naszej umowy spółki cywilnej jakiś aneks, który by regulował własność tego samochodu w trakcie trwania umowy leasingu i po jej zakończeniu? Chodzi mi o to, żeby nie było jakiś niedomówień w przyszłości, kogo jest samochód.

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Postaram się odpowiedzieć na Pana pytanie. wyjaśniając Panu najpierw dokładnie stan prawny. Otóż kwestie związane z majątkiem spółki cywilnej reguluje Kodeks cywilny. Istotnym przepisem jest tu art. 863, który zacytuję Panu w całości:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„§ 1. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

§ 2. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.

§ 3. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku”.

Z przepisu tego wynika to, że majątek spółki w czasie jej trwania jest nienaruszalny. W konsekwencji nie stosuje się do niego w zakresie stosunków, dotyczących wierzytelności przepisów o zobowiązaniach podzielnych, a częściowo niepodzielnych i solidarnych (tak W. Czachórski, Zobowiązania, s. 519). Tak więc rzeczy wchodzące do majątku spółki należą łącznie do wszystkich wspólników, bezudziałowo i nie jest możliwe aby dokonać jakiegokolwiek podziału majątku np. poprzez przeniesienie na Pana własności samochodu w ramach podziału majątku spółki dopóki ona trwa.

Auto, o którym Pan pisze, wchodzi do majątku spółki i nie można tego zmienić zapisami umowy spółki ani też innym rodzajem umowy. Rzeczowo ono pozostanie majątkiem spółki, nawet jeśli Pan za nie zapłaci (to będzie stanowiło przedmiot rozliczeń pomiędzy Panem a wspólnikiem).

Przepis art. 863 jest bowiem przepisem bezwzględnie obowiązującym i nie może zostać wolą stron zmieniony. Potwierdza to m.in. uzasadnienie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2005 r., sygn. akt V CK 434/05.

Jeżeli doszłoby do rozwiązania spółki, to zastosowanie będą mieć reguły z art. 875, który to przepis mówi, że od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.

Jak Pan widzi, rozwiązanie spółki też nie gwarantuje Panu otrzymania auta na własność ale taka możliwość jak najbardziej występuje. Jeśli bowiem pozostanie niespieniężony majątek spółki na przykład w postaci auta będzie Pan – co do zasady – mógł domagać się przyznania Panu na własność tego majątku za spłatę udziału drugiego ze wspólników. Celem Pana jest, aby właśnie tej ewentualnej spłaty uniknąć, a uzyskać prawo własności samochodu. Rozwiązanie to będzie wymagało albo uzgodnień z Pana wspólnikiem, albo wyroku sądu, dlatego na pewno powinien Pan zadbać o dokumentowanie, że każda wpłata na rzecz leasingodawcy pochodziła z Pana majątku wspólnego, a nie z majątku spółki.

Wyjaśnię też, że jak wskazał w uzasadnieniu wyrok z dnia 24.04.2002 Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I SA/Łd 1152/00), „w myśl art. 863 KC wspólnik spółki prawa cywilnego nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku, nie może również w czasie trwania spółki domagać się podziału majątku wspólnego wspólników. Jednakże z tych zakazów nie wynika zakaz rozporządzania przez wspólników poszczególnymi składnikami ich wspólnego majątku, w tym na rzecz jednego ze wspólników (oczywiście za zgodą wszystkich wspólników, gdyż czynności tej nie można zaliczyć do zakresu zwykłych czynności spółki – art. 865 § 2 KC). Nie mamy w tym wypadku do czynienia z rozporządzeniem udziałem w składniku majątku wspólnego przez wspólnika, jak tego zakazuje art. 863 § 1 KC, lecz z rozporządzeniem całym składnikiem majątku przez wszystkich wspólników. Rozporządzeniu temu nie może też stać na przeszkodzie przepis § 2 powołanego artykułu, gdyż zakazuje on jedynie domagania się przez wspólnika w czasie trwania spółki podziału wspólnego majątku wspólników. Tak więc za dopuszczalne należy uznać rozporządzenie przez wspólników w czasie trwania spółki składnikiem majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego jednego ze wspólników; takie rozporządzenie zostało zaakceptowane przez Sąd Najwyższy w wypadku innej współwłasności łącznej – wspólności ustawowej małżonków (uchwały z dnia 10.4.1991 r. sygn. akt III CZP 76/90i z dnia 19.12.1991 r. sygn. akt III CZP 133/91)”.

Jest tym samym możliwość, aby Pan w trakcie trwania spółki nabył od niej ten samochód, np. po wykupieniu auta od leasingodawcy, co spowoduje, że bez likwidacji spółki możliwe będzie uzyskanie przez Pana własności.

A teraz odpowiadając na Pana pytanie o udokumentowanie tej czynności – sugerowałabym zawarcie umowy pomiędzy Panem i wspólnikiem, z której będzie jasno wynikało, że wspólnik zgadza się na finansowanie przez Pana zakupu auta z tym zastrzeżeniem, że auto zostanie Panu sprzedane w trakcie trwania spółki bądź wspólnik zobowiąże się po rozwiązaniu spółki przenieść je (a dokładnie jego udział w aucie) nieodpłatnie na Pan rzecz. Jeśli zaś zobowiązania tego nie dotrzyma, zobowiązany jest zwrócić Panu całą wpłaconą kwotę, np. jako karę umowną. Takie rozwiązanie z pewnością będzie zniechęcać Pana wspólnika do czynienia Panu przeszkód w uzyskaniu własności auta.

Tak jak bowiem wyjaśniłam wcześniej, z przyczyn wyżej wskazanych nie jest możliwe przeniesienie na Pana własności samochodu na podstawie zapisu umowy spółki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}