Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy można zarejestrować siedzibę spółki w kontenerze?

• Opublikowane: 2022-10-21 • Autor: Marcin Sądej

Jestem prezesem spółki z o.o. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w wirtualnym biurze. Jestem właścicielem działki, na której prowadzona jest budowa domu z gabinetem do pracy. Nie ma na niej jeszcze formalnie postawionego budynku. Czy mogę zarejestrować siedzibę spółki w kontenerze (który zamierzam zakupić)? Kontener nie będzie związany z gruntem. Chcę w kontenerze odbierać korespondencję, od czasu do czasu przyjmować klientów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można zarejestrować siedzibę spółki w kontenerze?

Siedziba i adres spółki

Zgodnie z art. 157 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać firmę i siedzibę spółki.

Jak natomiast podaje art. 166 § 1 pkt 1, zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno zawierać firmę, siedzibę i adres spółki.

Teraz przejdźmy do kwestii zgłoszenia spółki do KRS. Otóż w myśl art. 164 Kodeksu „zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z powodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego, a nie mogą być usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów”.

Zobacz też: Siedziba spółki z o.o.

Siedziba a organ zarządzający

Przepisy Kodeksu nie wskazują, czym jest siedziba, i w tym zakresie należy sięgnąć do treści art. 41 Kodeksu cywilnego. Przepis ten podaje, że jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

Jak zatem widać, siedziba spółki jest ściśle powiązana z organem zarządzającym. Dlatego tez przyjmuje się,m że miejscem siedziby działalności gospodarczej podatnika jest miejsce, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa. W celu ustalenia takiego miejsca uwzględnia się miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem, adres zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa, i miejsce posiedzeń zarządu przedsiębiorstwa.

W przypadku gdy te kryteria nie pozwalają z całkowitą pewnością określić miejsca siedziby działalności gospodarczej podatnika, decydującym kryterium jest miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem. Sam adres pocztowy nie może być uznany za miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika.

Orzeczenia sądów

Można również odnieść się do wyroków sądowych. W wyroku NSA z dnia 26.08.2015 r., sygn. akt I FSK 112/15, czytamy:

„Przez »adres siedziby« należy uznać adres zawierający co najmniej nazwę miejscowości i ulicy, numer budynku oraz lokalu, w którym faktycznie funkcjonuje zarząd przedsiębiorstwa podatnika i zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego nim zarządzania”.

Orzeczenie SO w Białymstoku z dnia 22.02.2011 r., sygn. akt VII Gz 25/11:

„Siedzibą spółki nie jest adres spółki, a jest nią miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, jeżeli oczywiście z ustawy lub statutu nie wynika nic innego (art. 41 k.c.)”.

Rejestr KRS

Możemy także odnieść się do regulacji ustawy o KRS, gdzie w art. 35 wskazano, że „ilekroć do Rejestru wpisuje się:

1) osobę fizyczną – zamieszcza się nazwisko i imiona oraz identyfikator nadany w systemie ewidencji ludności, zwany dalej »numerem PESEL«;

2) inny podmiot niż określony w pkt 1 – zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny REGON, a gdy podmiot powstał w wyniku przekształcenia – NIP podmiotu przekształcanego, a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze – także jego numer w Rejestrze;

3) siedzibę i adres podmiotu – zamieszcza się dane obejmujące: województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa miejscowości stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową”.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli kontener położony jest na działce, która posiada adres (województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę), i w kontenerze tym będą podejmowane decyzje co do zarządu spółką, to moim zdaniem takie miejsce może być siedzibą spółki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info