Czy można zarejestrować siedzibę spółki w kontenerze?

• Data: 2022-10-21 • Autor: Marcin Sądej

Jestem prezesem spółki z o.o. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w wirtualnym biurze. Jestem właścicielem działki, na której prowadzona jest budowa domu z gabinetem do pracy. Nie ma na niej jeszcze formalnie postawionego budynku. Czy mogę zarejestrować siedzibę spółki w kontenerze (który zamierzam zakupić)? Kontener nie będzie związany z gruntem. Chcę w kontenerze odbierać korespondencję, od czasu do czasu przyjmować klientów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można zarejestrować siedzibę spółki w kontenerze?

Siedziba i adres spółki

Zgodnie z art. 157 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać firmę i siedzibę spółki.

Jak natomiast podaje art. 166 § 1 pkt 1, zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno zawierać firmę, siedzibę i adres spółki.

Teraz przejdźmy do kwestii zgłoszenia spółki do KRS. Otóż w myśl art. 164 Kodeksu „zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z powodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego, a nie mogą być usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów”.

Zobacz też: Siedziba spółki z o.o.

Siedziba a organ zarządzający

Przepisy Kodeksu nie wskazują, czym jest siedziba, i w tym zakresie należy sięgnąć do treści art. 41 Kodeksu cywilnego. Przepis ten podaje, że jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

Jak zatem widać, siedziba spółki jest ściśle powiązana z organem zarządzającym. Dlatego tez przyjmuje się,m że miejscem siedziby działalności gospodarczej podatnika jest miejsce, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa. W celu ustalenia takiego miejsca uwzględnia się miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem, adres zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa, i miejsce posiedzeń zarządu przedsiębiorstwa.

W przypadku gdy te kryteria nie pozwalają z całkowitą pewnością określić miejsca siedziby działalności gospodarczej podatnika, decydującym kryterium jest miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem. Sam adres pocztowy nie może być uznany za miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika.

Orzeczenia sądów

Można również odnieść się do wyroków sądowych. W wyroku NSA z dnia 26.08.2015 r., sygn. akt I FSK 112/15, czytamy:

„Przez »adres siedziby« należy uznać adres zawierający co najmniej nazwę miejscowości i ulicy, numer budynku oraz lokalu, w którym faktycznie funkcjonuje zarząd przedsiębiorstwa podatnika i zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego nim zarządzania”.

Orzeczenie SO w Białymstoku z dnia 22.02.2011 r., sygn. akt VII Gz 25/11:

„Siedzibą spółki nie jest adres spółki, a jest nią miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, jeżeli oczywiście z ustawy lub statutu nie wynika nic innego (art. 41 k.c.)”.

Rejestr KRS

Możemy także odnieść się do regulacji ustawy o KRS, gdzie w art. 35 wskazano, że „ilekroć do Rejestru wpisuje się:

1) osobę fizyczną – zamieszcza się nazwisko i imiona oraz identyfikator nadany w systemie ewidencji ludności, zwany dalej »numerem PESEL«;

2) inny podmiot niż określony w pkt 1 – zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny REGON, a gdy podmiot powstał w wyniku przekształcenia – NIP podmiotu przekształcanego, a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze – także jego numer w Rejestrze;

3) siedzibę i adres podmiotu – zamieszcza się dane obejmujące: województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa miejscowości stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową”.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli kontener położony jest na działce, która posiada adres (województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę), i w kontenerze tym będą podejmowane decyzje co do zarządu spółką, to moim zdaniem takie miejsce może być siedzibą spółki.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »