Szybkie zamknięcie spółki przez emerytów

• Data: 2023-05-12 • Autor: Adam Dąbrowski

Prowadzimy ze wspólnikiem spółkę jawną i ze względu na to, że nabyliśmy prawa emerytalne, postanowiliśmy zbyć w całości zarówno udziały, jak i majątek spółki innej spółce jawnej. Nie mamy takiego zapisu w umowie spółki i dlatego nie wiemy, od czego zacząć. Jeśli jednak nie doszłoby do tej sprzedaży, chcielibyśmy zlikwidować spółkę w sposób jak najbardziej uproszczony, tj. od wyprzedania majątku, a następnie dokonania likwidacji spółki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szybkie zamknięcie spółki przez emerytów

Zbycie spółki – praw i obowiązków

Jak zrozumiałem, umowa spółki nie przewiduje możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej. Aby była możliwa taka rzecz, konieczne byłoby dokonanie najpierw zmiany umowy spółki i ujawnienie zmiany w KRS. A potem zbycie przez wspólników swoich prawa i obowiązków na rzecz nowych wspólników. Spółka nie przestałaby istnieć, a Panowie przestaliby być jej wspólnikami. W ramach zbycie ustalona cena obejmować wartość Panów udziału kapitałowego związanego z majątkiem jaki ma spółka. Jako że spółka nadal istniałaby, jej los zależałby tylko od nowych wspólników.

Zmiana wspólników w spółce

Przy braku zapisu o prawie do zbycia ogółu praw i obowiązków możliwe byłoby powiększenie grona wspólników spółki jawnej, a następnie wyjście Panów ze spółki.

Wymagałoby to wtedy zmiany postanowień umowy spółki z udziałem najpierw 4 wspólników a potem dwóch. Konieczne jest porozumienie dotychczasowych wspólników i osoby przystępującej do spółki. Przyjęcie do spółki kolejnego uczestnika wymaga określenia jego praw i obowiązków w spółce, ewentualnie nowego rozkładu sił w związku z modyfikacją grona członków spółki. Nowy wspólnik przystępując do spółki powinien wnieść wkład( jakąś mała kwotę).

W wyniku tego doszłoby do:

 • Powiększenia się liczby wspólników o 2 osoby.
 • Zmiany umowy spółki co najmniej w zakresie ustalenia udziałów starych i nowych wspólników w zyskach i stratach. Wskazane, aby udział Panów był jak największy dla potrzeb późniejszego rozliczenia po wystąpieniu i dla celów kwot, jakie maja Panowie uzyskać, oraz kosztów uzyskania przychodów.
 • Uchwalenia tekstu jednolitego umowy spółki po jej zmianie.
 • Wyjścia dwojga wspólników ze spółki – czyli zmniejszenia się liczby wspólników o 2 osoby.
 • Zmiany umowy spółki co najmniej w zakresie ustalenia udziałów wspólników w zyskach i stratach, przez wspólników jacy zostaną.
 • Uchwalenia tekstu jednolitego umowy spółki po jej zmianie.
 • Zgłoszenia zmian do KRS.

Pomiędzy wejściem nowych wspólników oraz wyjściem ze spółki dwojga powinna być jakaś przerwa.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązki związane z KRS

Modyfikacja składu wspólników spółki jawnej wiąże się z koniecznością zgłoszenia zmian sądowi rejestrowemu. Obowiązek uzyskania wpisu do KRS w zakresie danych nowego wspólnika wynika zarówno z art. 26 § 1 pkt 3 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jak i art. 38 pkt 4 lit. a) oraz art. 47 ust. 1 ustawy o KRS. Robiliby to nowi wspólnicy.

Należy mieć na uwadze, że wpis do KRS, choć jest obowiązkowy, to nie decyduje o momencie nabycia statusu wspólnika przez osobę przystępującą lub utracie takiego statusu przez osobę występującą.

Wpis do KRS nowego wspólnika stanowi tzw. wpis ujawniający (deklaratoryjny), informujący jedynie o okolicznościach już zaistniałych. Nie jest on natomiast wpisem kształtującym (konstytutywnym), w wyniku którego powstaje nowa sytuacja prawna.

O dacie powiększenia składu członków spółki jawnej przesądza data wprowadzenia zmian do umowy spółki. Chodzi tu o datę zawarcia aneksu do niej, ewentualnie o datę wskazaną w aneksie.

Podobnie o dacie zmniejszenia się składu członków spółki jawnej przesądza data wprowadzenia zmian do umowy spółki. data zawarcia aneksu do umowy lub data wskazana w aneksie.

Wtedy spółka nadal istnieje i jej los zależałby tylko od nowych wspólników.

Sprzedaż przedsiębiorstwa

W opisie jest mowa o potencjalnym nabywcy w osobie innej spółki jawnej

To powoduje, że do rozważenia jest sprzedaż przedsiębiorstwa Panów spółki jawnej innemu podmiotowi – tutaj innej spółce jawnej. Wskażę ogólnie poza pytaniem: byłby dochód do opodatkowania u Panów jako wspólników. Nie byłoby podatku VAT, bowiem zbycie przedsiębiorstwa jest z VAT-u zwolnione.

Po sprzedaży spółka będzie w zasadzie tylko formalnie. I wtedy zakończenie przez Panów jej działalności bez likwidacji – przy założeniu, że umowa nie przewiduje tylko likwidacji.

Stosownie do Kodeksu Spółek Handlowych:

„Art. 58.

§ 1. Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;

3) ogłoszenie upadłości spółki;

4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;

6) prawomocne orzeczenie sądu.

Art. 67.

§ 1. W przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

§ 2. W przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenia upadłości wspólnika porozumienie w sprawie zakończenia działalności spółki po zaistnieniu powodu rozwiązania spółki wymaga zgody odpowiednio wierzyciela lub syndyka”.

Uznaje się, że art. 67 zawiera upoważnienie dla wspólników do tego, że mogą oni przewidzieć inny sposób zakończenia działalności spółki niż poprzez jej likwidację.

Uzgodnienie przez wspólników innego sposobu zakończenia działalności spółki nie może oznaczać nic innego, jak przyjęcie stosownego postanowienia w umowie spółki, a jeżeli takiego postanowienia brak w umowie, w jednomyślnej uchwale wspólników.

Zapisy w umowie spółki

Istotne byłoby, co umowa spółki przewiduje na wypadek rozwiązania:

 • jeżeli przewiduje likwidację, to powinna ona być przeprowadzona lub trzeba byłoby dokonać zmiany umowy spółki i wykreślić zapis o tym i przewidzieć możliwość zakończenia działania w inny sposób,
 • jeżeli umowa nic nie przewiduje – uchwala o rozwiązaniu oraz innym sposobie zakończenia – tutaj byłby to podział majątku między wspólników stosownie do ich udziałów w zyskach.

W przypadku 2. można uznać, że uchwała wspólników spółki jawnej przesądzałaby o rozwiązaniu tej spółki bez przeprowadzenia likwidacji. Będzie jednomyślna, wszystkich wspólników, o rozwiązaniu spółki. A skoro przepis dopuszcza rezygnację z likwidacji i ustalenie w to miejsce innego sposobu zakończenia działalności (w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki), odpowiednia uchwała to załatwia wstępnie.

Według poglądów doktryny, gdy spółka nie ma zobowiązań ani majątku, wystarczające jest podjęcie uchwały wszystkich wspólników o innym sposobie zakończenia działalności, a następnie zgłoszenie tego faktu do KRS. W takim przypadku spółka ulega rozwiązaniu

Gdy umowa spółki nie przewiduje, że w przypadku rozwiązania spółki przeprowadza się likwidację na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub jakichkolwiek innych zasadach – to teoretycznie nie powinien powstać ze strony sądu zarzut, że uchwała o innym sposobie zakończenia działalności niż likwidacja jest niezgodna z umową spółki. W takim przypadku treść umowy spółki nie byłaby przeszkodą do uchwalenia innego niż likwidacja zakończenia działalności spółki. Uchwała w tym zakresie byłaby zgodna z umowa spółki i można domniemywać, że wniosek o wykreślenie byłby pozytywnie oceniony.

Taka procedura możliwa byłaby także w razie niezbywania przedsiębiorstwa. Majątek spółki przypadłby Panom stosownie do udziałów w zyskach. Możliwe byłoby zbycie owej innej spółce składników majątkowych, ale (wskazanie poza pytaniem) oznaczałoby to po Panów stronie dochód opodatkowany podatkiem dochodowym tak jak dochód z działalności gospodarczej.

Rozwiązanie i zakończenie działalności

Przy braku sprzedaży ogółu praw i obowiązków; braku wstąpienia nowych wspólników i wystąpienia ze spółki Panów; braku zbycia przedsiębiorstwa, pozostałoby:

 • jej rozwiązanie i zakończenie działalności
 • w drodze likwidacji lub
 • bez likwidacji, albo
 • najpierw sprzedanie majątku spółki a potem jej rozwiązanie spółki i zakończenie działalności
 • w drodze likwidacji lub
 • bez likwidacji.

Rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia likwidacji wymaga dokonania następujących czynności:

 • Uzgodnienie przez wspólników – w drodze jednomyślnej uchwały – rozwiązania spółki w inny sposób, czyli bez zakończenia likwidacji; sposobu rozliczenia – ze wskazaniem daty sporządzenia bilansu jako podstawy rozliczenia, wskazanie losu majątku spółki (np. że majątek spółki przejmują wspólnicy).
 • Zawarcie odrębnego porozumienia między wspólnikami – porozumienie powinno wskazywać na datę sporządzenia bilansu jako podstawę rozliczenia. Ta data wskazuje więc niejako na koniec spółki. Ponadto porozumienie powinno precyzować, że np. majątek spółki przejmują wspólnicy stosownie do uchwały.
 • Podział majątku pomiędzy wspólników zgodnie z wolą wspólników, np. stosownie do ich udziałów w zyskach.
 • Ustalenie – w drodze uchwały wspólników – przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki. Przechowawcą może być wspólnik lub osoba trzecia. Jeżeli przechowywanie będzie się wiązało z poniesieniem kosztów, z majątku spółki, przed jego podziałem pomiędzy wspólników, należy wyasygnować stosowną kwotę na koszty przechowania ksiąg i dokumentów.
 • Ustalenie – w drodze uchwały wspólników – przechowawcy dokumentów związanych z pracownikami rozwiązanej spółki. Przechowawcą może być wspólnik lub osoba trzecia. Jeżeli przechowywanie będzie się wiązało z poniesieniem kosztów, z majątku spółki, przed jego podziałem pomiędzy wspólników, należy wyasygnować stosowną kwotę na koszty przechowania dokumentów. Ma to na celu wykonywanie obowiązków wobec byłych pracowników na przyszłość.
 • Zgłoszenie zakończenia działalności i złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS, do tego: zgoda wspólnika na bycie przechowawcą dokumentacji; lista wspólników wg stanu na dzień rozwiązania; informacja o adresach zamieszkania wspólników; oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzytelności; oświadczenie o tym, że spółka nie była pracodawcą, oświadczenia, ze spółka nie jest cudzoziemca w rozumieniu przepisów.
 • Wyrejestrowanie wspólników z ubezpieczeń.
 • Wyrejestrowanie spółki jako płatnika w ZUS-ie.
 • Zgłoszenie zakończenia wykonywania czynności opodatkowanych VAT-em.
 • Zgłoszenie zakończenia działalności w GUS-ie.

Z punktu widzenia księgowości należy zamknąć księgi na dzień zakończenia działalności. Ponadto należy poinformować sąd i urząd skarbowy o miejscu przechowywania ksiąg. Dodatkowo – zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości należy sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (jeżeli były prowadzone), stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości. Takie sprawozdanie należy złożyć w KRS drogą online.

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki nie jest równoznaczne z ustaniem jej bytu prawnego. Ustanie bytu prawnego spółki następuje dopiero z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki nazwa spółki nie będzie musiała być uzupełniona o dodatek „w likwidacji”, ponieważ rozwiązujemy spółkę bez przeprowadzenia likwidacji.

Warto też zaznaczyć, że nie ma wyznaczonego, maksymalnego okresu czasu na wykreślenie spółki z KRS od momentu podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji. Proces „zamykania” spółki może trwać dowolnie długo z zastrzeżeniem, że jeżeli wykreślenie spółki z KRS nie nastąpi do końca roku obrotowego, spółka powinna sporządzić sprawozdanie finansowe za mijający rok obrotowy.

Biorąc pod uwagę stan wskazany w opisie, oraz szybkość, zalecałbym w pierwszej kolejności zbycie przedsiębiorstwa oraz jednoczesną zmianę umowy spółki, o ile umowa przewiduje po rozwiązaniu tylko procedurę likwidacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Adam Dąbrowski

O autorze: Adam Dąbrowski

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »