Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ukrainiec w zarządzie spółki z o.o.

Michał Soćko • Opublikowane: 2019-07-31

Zgłosiłem internetowo rejestrację jednoosobowej sp. z o.o. Finalnie okazało się, iż jestem osobą karaną (mogę być udziałowcem firmy, lecz nie mogę zasiadać w zarządzie sp. z.o.o). Od wielu lat przyjaźnię się z obywatelem Ukrainy, któremu mogę ufać, i chciałbym, aby ta osoba stanowiła jednoosobowy zarząd spółki. Dodam, że obywatel Ukrainy, o którym mowa, posiada kartę pobytu – pobyt czasowy (w Polsce przebywa od dwóch lat i legalnie pracuje). Jakie są realne możliwości powołania jego osoby na to stanowisko w spółce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

K warunków, jakie musi spełnić członek zarządu, reguluje ogólnie art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (w skrócie K.s.h.). Przepis ten stanowi jak niżej:

„Art. 18. § 1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.

§ 4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.

§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje się do członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej”.

Zatem, żeby można być członkiem zarządu, w tym członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, trzeba spełnić trzy warunki:

  1. trzeba być osobą fizyczna,
  2. trzeba mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie można być skazanym za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 K.s.h.

Wobec tego, jeżeli obywatel Ukrainy, o którym Pan wspominał, ma pełną zdolność do czynności prawny (nie został ubezwłasnowolniony częściowo lub całkowicie oraz ukończył 18 lat) oraz nie był skazany za ww. przestępstwa, to potencjalnie może on być członkiem zarządu. Z punktu widzenia art. 18 K.s.h. obywatelstwo nie ma bowiem istotnego znaczenia.

Niemniej jednak, gdyby ten obywatel Ukrainy miał być członkiem zarządu ponad 6 miesięcy w roku, to wówczas będzie musiał uzyskać pozwolenie na pracę. Wymaga tego art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepis ten stanowi jak niżej:

„Art. 88. 1. Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec:

1) wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym;

4) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

5) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2–4.

2. Zezwolenie na pracę sezonową, o którym mowa w art. 88n–88y, jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę w zakresie działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (praca sezonowa)”.

Gdyby zaś zajmowanie przez niego stanowiska członka zarządu miało miejsce na czas krótszy niż 6 miesięcy w roku, to wystarczy pobyt czasowy. Dodać również należy, że pewne problemy mogą się pojawić także podczas dokonywania czynności w formie notarialnej (np. zawieranie umów w formie aktu notarialnego, protokołowanie przez notariusza zgromadzenia wspólników etc.). Wówczas trzeba będzie korzystać z pomocy tłumacza.

Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie czynności notarialne powinny być dokonywane w języku polskim. Natomiast jeżeli dana osoba nie zna języka polskiego, to dokument sporządzany przez notariusza powinien być tłumaczony na język znany tej osobie.

„Art. 2. § 1. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa w art. 1, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 2. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

§ 3. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Art. 87. § 1. Jeżeli osoba biorąca udział w czynnościach:

1) nie zna języka polskiego i do czynności nie jest dołączony przekład na inny znany tej osobie język, notariusz powinien przetłumaczyć akt lub inny dokument osobiście albo przy pomocy tłumacza; przepis art. 2 § 3 stosuje się;

2) jest głucha lub głuchoniema, notariusz jest obowiązany przekonać się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała, z tym że notariusz może przywołać do czynności biegłego;

3) jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema, notariusz na życzenie takiej osoby powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę; o powyższym notariusz powinien uprzedzić osoby zainteresowane;

4) nie umie lub nie może pisać, powinna na dokumencie złożyć tuszowy odcisk palca; obok tego odcisku zaś inna osoba wpisze imię i nazwisko osoby nieumiejącej lub niemogącej pisać, umieszczając swój podpis;

5) może złożyć podpis jedynie w alfabecie nieznanym notariuszowi, należy stwierdzić, że jest to podpis tej osoby.

§ 2. O zachowaniu warunków przewidzianych w § 1 pkt 2 i 3, a także o sposobie stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 1, bądź o niemożności złożenia podpisu lub tuszowego odcisku – notariusz czyni stosowną wzmiankę w treści sporządzonego dokumentu.

§ 3. Nie może być świadkiem czynności notarialnej osoba będąca z zawierającymi czynność lub z osobami, na których rzecz czynność jest dokonywana, w takim stosunku, który nie pozwala notariuszowi w jej imieniu ani na jej rzecz dokonać czynności”.

Podsumowując, generalnie obcokrajowiec, w tym spoza Unii Europejskiej, może być członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Jednakże jeżeli miałby on pełnić tę funkcję ponad 6 miesięcy w roku, to powinien posiadać zezwolenie na pracę w Polsce. Poza tym nawet jeżeli będzie legitymował się takim zezwoleniem, to pewne niedogodności w codziennym funkcjonowaniu spółki mogą się pojawić. Najpoważniejszą z niech będzie sytuacja, gdy z jakichś powodów wygaśnie mu prawo pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przekształcenie zadłużonej działalności w spółkę z o.o.

Prowadzę działalność jednoosobową. Chciałbym przekształcić zadłużoną działalność w spółkę z o.o. – udziałowcem będzie żona....

 

Kontrola w spółce komunalnej

W spółce komunalnej będącej jednocześnie spółką prawa handlowego (sp.z o.o.) na wniosek burmistrza pełniącego funkcję zgromadzenia wspólników (100%...

 

Utworzenie spółki z o.o. z branży IT

Chcemy utworzyć spółkę (prawdopodobnie z o.o.) z branży IT. Pierwszy wspólnik posiada dobrze prosperującą firmę, a pozostali dwaj wnoszą do...

 

Rozliczenia za wynajem pojazdów i maszyn od zadłużonej firmy

Mam pytanie z zakresu prawa i księgowości spółki z o.o. Sprawa wygląda tak. Nasza firma jest mała spółką z o.o. i chce wynająć...

 

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki z o.o.?

W spółce z o.o. jest zarząd, który składa się z prezesa (udziałowiec z 60% udziałów), zastępcy prezesa (udziałowiec z 40% udziałów)...

 

Pośrednictwo przy zakupie i sprzedaży towarów do Kirgizji

Mam spółkę z o.o. Chciałabym być pośrednikiem przy zakupie i sprzedaży towarów do Kirgizji. Zakup towarów będzie w Polsce, a sprzedaż...

 

Jak zlikwidować spółkę z o.o. za pośrednictwem systemu elektronicznego

Mam pytanie w sprawie sp. z o.o. założonej w systemie S24, którą ze wspólnikiem chcielibyśmy zlikwidować. Spółka posiada znikomy majątek....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »