Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Hodowla psów w ramach działów specjalnych produkcji rolnej

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-02-18

Mam pytanie dotyczące hodowli psów w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Aktualnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, ale planuję ze znajomą prowadzić hodowlę psów w formie spółki cywilnej. Jakie są możliwości rozliczania tej spółki z urzędem skarbowym? I przede wszystkim, czy mogę skorzystać z norm szacunkowych (dział specjalny produkcji rolnej)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy PIT działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

W przedstawionym przez Panią problemie bardzo istotne jest, że działy specjalne produkcji rolnej stanowią osobne źródło przychodu w stosunku do pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 za źródła przychodu uznaje się:

Pkt 3) pozarolniczą działalność gospodarcza,

Pkt 4) działy specjalne produkcji rolnej.

W konsekwencji dochody uzyskiwane w ramach działów specjalnych produkcji rolnej nie łączą się z dochodami z jednoosobowej działalności gospodarczej. Oznacza to, że działy specjalne produkcji rolnej mogą być opodatkowane na innych zasadach niż działalność gospodarcza. W tym zakresie podatnik ma możliwość wyboru.

W świetle powyższego może Pani prowadzić działy specjalne produkcji rolnej na zasadach ogólnych opodatkowanych wg skali podatkowej. Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy PIT przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Jeżeli zdecyduje się Pani prowadzić działy specjalne produkcji rolnej na zasadach ogólnych to ma Pani obowiązek prowadzenia osobnej księgi przychodów i rozchodów. W rezultacie będzie Pani zobligowana do prowadzenia dwóch ksiąg podatkowych – jedna dla działalności gospodarczej i druga dla działów specjalnych produkcji rolnej.

Dodatkowo wskazać należy, że w takim przypadku będzie Pani zobowiązana do wpłaty dwóch osobnych zaliczek na podatek w trakcie roku, ponieważ zarówno dochody, jak i zaliczki z działalności i działów specjalnych nie łączą się.

Może również Pani wybrać opodatkowane działów specjalnych w oparciu o normy szacunkowe. Zgodnie bowiem z treścią art. 24 ust. 4 ustawy PIT dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

Podstawowym obowiązkiem ciążącym na podatnikach, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych, jest obowiązek składania deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym. Deklaracje PIT-6 należy składać urzędowi skarbowemu w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w ciągu 7 dni od tej daty.

Dodatkowo, zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy PIT w przypadku korzystania z norm szacunkowych miesięczne zaliczki na podatek określa w drodze decyzji naczelnik urzędu skarbowego. Tak ustalone decyzją zaliczki należy wpłacać w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej podlega rozliczeniu na formularzu PIT-36 składany do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (część D.1. wiersz nr 4 „Działy specjalne produkcji rolnej”). Obowiązek wykazania dochodu w zeznaniu PIT-36 obejmuje zarówno podatników rozliczających działy specjalne na zasadach ogólnych, jak i podatników stosujących normy szacunkowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza

Stowarzyszenie posiadające status OPP prowadzi szkołę niepubliczną, dochody szkoły pochodzą z subwencji oświatowej. Dodatkowo stowarzyszenie podnajmuje...

 

Kontrola spółki przez burmistrza

Jestem prezesem spółki z o.o., gdzie wspólnik to w 100% gmina. Burmistrz na spotkaniu poinformował mnie, że rozpoczyna kontrolę natychmiast...

 

Jak zamknąć fundację?

Kilka lat temu żona razem ze mną założyła fundację, którą teraz chcielibyśmy formalnie zamknąć. Fundacja nie prowadziła działalności finansowej...

 

Ile czasu i jakie dokumenty muszą być archiwizowane w stowarzyszeniu?

Jestem likwidatorem stowarzyszenia. Po naszej kilkuletniej działalności zebrało się trochę dokumentów finansowych i sprawozdań z działalności...

 

Forma spółki dla cichego wspólnika

Szukam formy spółki dla cichego wspólnika, tzn. moje dane nie mogą pojawić się w KRS. Spotkałem się z opiniami, że taką anonimowość zapewnia...

 

Kupno mieszkań na wynajem - lepiej prywatnie czy na firmę?

Osoba będąca współwłaścicielem spółki jawnej, prowadząca działalność, chce zakupić 4 mieszkania w kamienicy z zamiarem późniejszego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »