Hodowla psów w ramach działów specjalnych produkcji rolnej

• Autor: Marcin Sądej

Mam pytanie dotyczące hodowli psów w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Aktualnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, ale planuję ze znajomą prowadzić hodowlę psów w formie spółki cywilnej. Jakie są możliwości rozliczania tej spółki z urzędem skarbowym? I przede wszystkim, czy mogę skorzystać z norm szacunkowych (dział specjalny produkcji rolnej)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Hodowla psów w ramach działów specjalnych produkcji rolnej

Działy specjalne produkcji rolnej

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy PIT działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

W przedstawionym przez Panią problemie bardzo istotne jest, że działy specjalne produkcji rolnej stanowią osobne źródło przychodu w stosunku do pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 za źródła przychodu uznaje się:

Pkt 3) pozarolniczą działalność gospodarcza,

Pkt 4) działy specjalne produkcji rolnej.

Zobacz też: Hodowla psów działalność gospodarcza

Uzyskiwanie dochodów z ramach działów specjalnych produkcji rolnej

W konsekwencji dochody uzyskiwane w ramach działów specjalnych produkcji rolnej nie łączą się z dochodami z jednoosobowej działalności gospodarczej. Oznacza to, że działy specjalne produkcji rolnej mogą być opodatkowane na innych zasadach niż działalność gospodarcza. W tym zakresie podatnik ma możliwość wyboru.

W świetle powyższego może Pani prowadzić działy specjalne produkcji rolnej na zasadach ogólnych opodatkowanych wg skali podatkowej. Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy PIT przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Jeżeli zdecyduje się Pani prowadzić działy specjalne produkcji rolnej na zasadach ogólnych to ma Pani obowiązek prowadzenia osobnej księgi przychodów i rozchodów. W rezultacie będzie Pani zobligowana do prowadzenia dwóch ksiąg podatkowych – jedna dla działalności gospodarczej i druga dla działów specjalnych produkcji rolnej.

Dodatkowo wskazać należy, że w takim przypadku będzie Pani zobowiązana do wpłaty dwóch osobnych zaliczek na podatek w trakcie roku, ponieważ zarówno dochody, jak i zaliczki z działalności i działów specjalnych nie łączą się.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opodatkowanie działów specjalnych w oparciu o normy szacunkowe

Może również Pani wybrać opodatkowane działów specjalnych w oparciu o normy szacunkowe. Zgodnie bowiem z treścią art. 24 ust. 4 ustawy PIT dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

Podstawowym obowiązkiem ciążącym na podatnikach, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych, jest obowiązek składania deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym. Deklaracje PIT-6 należy składać urzędowi skarbowemu w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w ciągu 7 dni od tej daty.

Dodatkowo, zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy PIT w przypadku korzystania z norm szacunkowych miesięczne zaliczki na podatek określa w drodze decyzji naczelnik urzędu skarbowego. Tak ustalone decyzją zaliczki należy wpłacać w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej podlega rozliczeniu na formularzu PIT-36 składany do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (część D.1. wiersz nr 4 „Działy specjalne produkcji rolnej”). Obowiązek wykazania dochodu w zeznaniu PIT-36 obejmuje zarówno podatników rozliczających działy specjalne na zasadach ogólnych, jak i podatników stosujących normy szacunkowe.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »