Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi wspólnika spółki z o.o.

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-07-28

Jeden wspólnik ma 99% udziałów w spółce z o.o., zaś drugi – 1%. Wspólnik posiadający 1% udziałów ma długi. Jak długi wspólnika spółki z o.o. mogą wpłynąć na majątek spółki i majątek wspólnika posiadającego 99% udziałów? Czy możliwa jest egzekucja z majątku spółki? Czy w polskim prawie możliwe jest, aby osoba z osobistymi długami miała udziały w spółce?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Jak wynika z opisu, wspólnik posiadający 1% udziałów w spółce z o.o. ma osobiste długi (powstałe przed objęciem udziałów w tejże spółce lub też w trakcie bycia jej wspólnikiem).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Spółka z o.o. jest podmiotem mającym osobowość prawną, który wiedzie własny byt prawny niezależnie od swoich wspólników. Długi wspólnika spółki z o.o. nie mają wpływu na działalność spółki.

Sytuacja, w jakiej wspólnik spółki z o.o. ma osobiste długi, nie należy do rzadkości. Jednakże dla spółki sytuacja ta jest obojętna.

Spółka nie odpowiada za długi swojego wspólnika, nie jest zobowiązana do ich uregulowania. Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby spółka była poręczycielem długu swojego wspólnika, przystąpiła do jego długu, przejęła dobrowolnie na siebie obowiązek spłaty długu wspólnika, zwolniła tego wspólnika z długu, składając oświadczenie w odpowiedniej formie. Jak przypuszczam, nie dojdzie do takiej sytuacji.

Długi wspólnika nie przechodzą z mocy prawa na spółkę. Aby spółka odpowiadała za długi osobiste swojego wspólnika, musiałaby przede wszystkim wyrazić na to zgodę. Według polskiego Kodeksu spółek handlowych:

„Art. 151. (…)

§ 3. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki.

§ 4. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki”.

Spółka nie ponosi żadnego ryzyka ekonomicznego z tytułu osobistego długu któregoś ze wspólników.

Podobnie jest przy odpowiedzialności jednego wspólnika za długi osobiste innego wspólnika. Wspólnicy nie odpowiadają co do zasady za długi osobiste innych wspólników.

W polskim systemie prawnym jedna osoba dorosła będąca wspólnikiem w spółce z o.o. nie odpowiada za długi innej osoby dorosłej będącej wspólnikiem w tej samej spółce z o.o.

Nie ma też regulacji powodujących, że dług jednego wspólnika przechodzi na drugiego wspólnika z mocy prawa.

Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby jeden wspólnik był poręczycielem długu drugiego wspólnika, przystąpił do długu drugiego wspólnika jako współdłużnik, przejął dobrowolnie na siebie obowiązek spłaty długu drugiego wspólnika lub stałby się odpowiedzialny za dług innej osoby z mocy obowiązujących przepisów. Jak przypuszczam, żadna z tych sytuacji nie ma miejsca.

Wspólnik jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, co umożliwia mu samodzielne zaciąganie zobowiązań, za które ponosi samodzielnie odpowiedzialność.

Wspólnik (o ile nie jest uwikłany osobiście lub rzeczowo – np. ustanowił hipotekę na swojej nieruchomości – w dług drugiego wspólnika) nie ponosi żadnego ryzyka ekonomicznego z tytułu długu osobistego drugiego wspólnika.

Polskie prawo nie wymaga od wspólnika w spółce z o.o. lub przyszłego wspólnika, by nie posiadał długów osobistych. Wymaga tylko, by wspólnik pokrył stosownie do umowy spółki swoje udziały (w pieniądzu lub aportem). Według Kodeksu spółek handlowych:

„Art. 163. Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

1) zawarcia umowy spółki,

2) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki, z uwzględnieniem art. 158 § 11,

3) powołania zarządu,

4) ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,

5) wpisu do rejestru”.

Dlatego też możliwe jest w praktyce, że przyszły wspólnik w chwili obejmowania udziałów w zakładanej spółce z o.o. ma już osobiste długi.

Możliwe i dopuszczalne prawem jest, że wspólnik popadnie w długi osobiste w trakcie bycia wspólnikiem w spółce z o.o.

Gdyby doszło do egzekwowania długu wspólnika-dłużnika, możliwe jest, że wierzyciel (osoba, której dług ma być spłacony) zajmie przez komornika udziały wspólnika, ale tylko te, które dłużnik posiada (a więc 1%). Po zajęciu może dojść do ich sprzedaży, a spółka posiada prawo do wskazania nabywcy tych udziałów – przy założeniu, że umowa spółki uzależnia zbycie udziału od zgody spółki lub w inny sposób ogranicza to zbycie. Stosownie do Kodeksu spółek handlowych:

„Art. 185. § 1. Jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziału, którego zbycie umowa spółki uzależnia od zgody spółki lub w inny sposób ogranicza, spółka ma prawo przedstawić osobę, która nabędzie udział za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, spółka powinna, w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia jej przez sąd rejestrowy o zarządzeniu sprzedaży, zgłosić wniosek o przeprowadzenie w tym trybie wyceny udziału.

§ 3. Jeżeli w terminie określonym w § 2 spółka nie wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie wyceny udziału albo jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia spółki o ustaleniu ceny nabycia osoba wskazana przez spółkę nie wpłaci komornikowi sądowemu ustalonej ceny, udziały będą sprzedane w trybie przewidzianym w przepisach egzekucyjnych.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do zbycia części udziału lub ułamkowej części udziału”.

Może więc dojść do tego, że spółka będzie miała nowego wspólnika lub też to Pan nabędzie te udziały w ramach postępowania egzekucyjnego (wtedy spółka stałaby się spółką jednoosobową).

Komornik w opisanym przypadku nie może zająć konta spółki, nie może zająć żadnego majątku spółki, nie może zająć należności spółki od jej kontrahentów – ponieważ należy to do spółki, a nie wspólnika. Dłużnikiem jest wspólnik, a nie spółka.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o.?

Czy osoba, u której zdiagnozowano chorobę alkoholową, może być członkiem zarządu spółki z o.o. i kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej?

Jak założyć spółkę z o.o.?

Chciałabym założyć spółkę z o.o. Jak to zrobić? Od czego zacząć? Podział udziałowców miałby być następujący: 70% udziałów...

Prowadzenie działalności konkurencyjnej przez prezesa spółki z o.o.

Jestem prezesem i udziałowcem małej spółki z o.o. (podział udziałów 50/50). Kilka miesięcy temu otworzyłem własną działalność gospodarczą....

Spółka z o.o. zalega z wynagrodzeniem – kiedy dług ulegnie przedawnieniu?

W 2008 roku sąd pracy wydał wyrok o zasądzeniu od spółki z o.o. zaległego wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop. Spółka długu do tej pory nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}