Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Plan podziału spółki z o.o. przez wydzielenie

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-10-13

Planuję podział spółki z o.o. przez wydzielenie – chodzi o przeniesienie części majątku na spółkę nowo zawiązaną. Proszę o podanie sposobów podziału i przedstawienie, jak powinien wyglądać plan takiego wydzielenia, czyli w jakiej kolejności, jakie dokumenty i komu należy złożyć, aby do takiego podziału doprowadzić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wariant wydzielenia zależny jest od:

 • sposobu wydzielenie – do spółki istniejącej czy do spółki nowo zawiązanej;
 • trybu sfinansowania – z obniżeniem kapitału zakładowego spółki dzielonej czy też bez obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej;
 • tego, czy wszyscy wspólnicy każdej ze spółek uczestniczących w podziale wyrazili zgodę na taki podział lub ją wyrażą na 100% przed dniem sporządzenia planu podziału; albowiem wtedy nie jest wymagane:
  1. sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 (oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na dzień, o którym mowa w pkt 3, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny), lub
  2. udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 (zarząd spółki dzielonej zawiadamia zarządy każdej spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej w organizacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale), lub
  3. badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia;
 • tego, czy w przypadku podziału przez zawiązanie nowych spółek plan podziału przewidywał będzie, że wspólnicy spółki dzielonej zachowają udział posiadany w kapitale zakładowym spółki dzielonej w kapitałach zakładowych wszystkich spółek nowo zawiązanych – czy też udziały w spółkach nowo zawiązanych będą inne niż w spółce dzielonej. W pierwszym przypadku sporządzenie dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 oraz w art. 536 § 1, a także badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia nie są wymagane.

Stosownie do art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) podział spółki kapitałowej może być dokonany m.in.: przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Spółka dzielona nadal istnieje, ale następuje przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną.

Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej.

Wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru.

Według Kodeksu spółek handlowych (art. 532) – do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania właściwego typu spółki nowo zawiązanej, z wyłączeniem przepisów o wkładach niepieniężnych, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej.

Do podziału przez wydzielenie następującego przez obniżenie kapitału zakładowego nie stosuje się przepisów art. 264 § 1 i art. 265 § 2 pkt 2 i 3 – w razie podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podział przez wydzielenie może nastąpić z obniżeniem kapitału zakładowego lub bez takowego obniżenia.

Przy normalnym obniżeniu następuje ogłoszenie z wezwaniem wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Przy wydzieleniu bez obniżenia – takie ogłoszenie nie jest konieczne.

K.s.h. Art. 264. § 1. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.

Przy wydzieleniu z obniżeniem kapitału zakładowego fakt obniżenia zgłaszany jest do KRS wraz z uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego.

K.s.h. Art. 265. § 1. Obniżenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.

§ 2.Do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego należy dołączyć:

1) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego,

2) dowody należytego wezwania wierzycieli,

3) oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw w terminie określonym w art. 264 § 1, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.

Pomysł na dokonanie podziału przez wydzielenie powstaje w spółce, jaka ma zamiar dokonać podziału. Pierwszym krokiem jest dokonanie wyboru wariantu (jak wskazałem na wstępie).

Konieczne jest jeszcze przed sporządzeniem planu podziału:

 • opracowanie projektu uchwały o podziale,
 • opracowanie projektu uchwały zmieniającej umowę spółki istniejącej,
 • opracowanie projektu uchwały spółki nowo zawiązanej,
 • ustalenie dnia podziału,
 • ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału,

Po wyborze wariantu oraz przygotowaniu powyższych dokumentów następuje opracowanie pomysłu w drodze sporządzenia planu podziału. Plan podziału powinien być uzgodniony między spółką dzieloną a spółką istniejąca.

W przypadku podziału przez zawiązanie nowej spółki plan podziału sporządza w formie pisemnej spółka dzielona. Nie wymaga on pisemnego uzgodnienia ze spółką nowo zawiązywaną, albowiem ta jeszcze nie istnieje.

Plan podziału powinien zawierać co najmniej:

 1. typ, firmę i siedzibę każdej ze spółek uczestniczących w podziale,
 2. stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych i wysokość ewentualnych dopłat,
 3. zasady dotyczące przyznania udziałów lub akcji w spółkach przejmujących lub w spółkach nowo zawiązanych,
 4. dzień, od którego udziały lub akcje wymienione w pkt 3 uprawniają do uczestnictwa w zysku poszczególnych spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych,
 5. prawa przyznane przez spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej,
 6. szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane,
 7. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym,
 8. podział między wspólników dzielonej spółki udziałów lub akcji spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązanych oraz zasady podziału.

Do planu podziału należy dołączyć:

 1. projekt uchwały o podziale,
 2. projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej,
 3. ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału,
 4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na dzień, o którym mowa w pkt 3, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W informacji, o której mowa w pkt 4 nie jest konieczne przedstawienie nowej inwentaryzacji: wartości wykazane w ostatnim bilansie powinny być zmienione tylko w przypadku, gdy jest to konieczne dla odzwierciedlenia zmian w zapisach księgowych; należy wówczas uwzględnić tymczasowe odpisy amortyzacyjne i zapasy oraz istotne zmiany w aktualnej wartości niewykazane w księgach. Informacji nie sporządza spółka publiczna, jeżeli zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Zarządy spółki dzielonej i każdej spółki przejmującej sporządzają pisemne sprawozdanie uzasadniające podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, oraz kryteria ich podziału. W przypadku szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów albo akcji spółki dzielonej, sprawozdanie powinno wskazywać na te trudności.

Zarząd spółki dzielonej wykonuje w odniesieniu do spółki nowo zawiązanej czynności zarządów spółek uczestniczących w podziale w postaci wskazanych wyżej oraz – w zakresie wniosku o badanie planu podziału przez biegłego; oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na dzień, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny; pisemnego sprawozdania uzasadniającego podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, oraz kryteria ich podziału; zawiadomienia wspólników dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, o zamiarze dokonania podziału spółki dzielonej i przeniesienia jej majątku na spółki przejmujące bądź spółki nowo zawiązane, w terminie nie później niż na sześć tygodni przed planowanym dniem powzięcia uchwały o podziale; udostępnienia dokumentów do wglądu wspólników.

Ustalenie terminu zgromadzenia wspólników w sprawie podziału spółki. Termin ten ma znaczenie dla kolejnych działań, albowiem Kodeks spółek handlowych przewiduje określone działania na kilka tygodni przed tym terminem.

Plan podziału powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego spółki dzielonej (oczywiście po jego zatwierdzeniu przez ZW) lub spółki przejmującej, łącznie z wnioskiem, o którym mowa w art. 537 § 2(o wyznaczenie biegłego).

W przypadku podziału przez zawiązanie nowej spółki plan podziału wraz z wnioskiem, o którym mowa w art. 537 § 2(o wyznaczenie biegłego), podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego spółki dzielonej.

Plan podziału należy ogłosić nie później niż na sześć tygodni (w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie podziału, o której mowa w art. 541 K.s.h. A więc złożenie wniosku o ogłoszenie powinno nastąpić stosownie wcześniej. Ale:

Spółka dzielona albo spółka przejmująca nie jest obowiązana do ogłoszenia planu podziału, gdy nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, o której mowa w art. 541, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału, bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan podziału na swojej stronie internetowej.

K.s.h. Art. 5381. § 1. Jeżeli wszyscy wspólnicy każdej ze spółek uczestniczących w podziale wyrazili zgodę, nie jest wymagane:

1) sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4, lub

2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4, lub

3) badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia.

Sporządzenie dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 oraz w art. 536 § 1, a także badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia nie są wymagane w przypadku podziału przez zawiązanie nowych spółek, jeżeli plan podziału przewiduje, że wspólnicy spółki dzielonej zachowają udział posiadany w kapitale zakładowym spółki dzielonej w kapitałach zakładowych wszystkich spółek nowo zawiązanych.

Zarządy uczestniczących w podziale spółek powinny zawiadomić wspólników dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, o zamiarze dokonania podziału spółki dzielonej i przeniesienia jej majątku na spółki przejmujące bądź spółki nowo zawiązane, w terminie nie później niż na sześć tygodni przed planowanym dniem powzięcia uchwały o podziale.

Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać co najmniej:

 1. numer Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym dokonano ogłoszenia planu podziału, chyba że zawiadomienie to jest przedmiotem ogłoszenia,
 2. miejsce oraz termin, w którym wspólnicy mogą się zapoznać z dokumentami; termin ten nie może być krótszy niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o podziale.

Zarząd spółki dzielonej zawiadamia zarządy każdej spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej w organizacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale.

Podział spółki wymaga uchwały zgromadzenia wspólników spółki dzielonej oraz każdej spółki przejmującej, powziętej większością trzech czwartych głosów, przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze warunki.

Podział spółki przez zawiązanie nowej spółki wymaga uchwały zgromadzenia wspólników spółki dzielonej oraz uchwały wspólników każdej spółki nowo zawiązanej w organizacji, powziętej większością trzech czwartych głosów, przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze warunki.

Przy spółce nowo zawiązanej konieczne jest więc zawarcie umowy spółki w odniesieniu do niej, powołanie organów tej spółki.

Zarząd każdej ze spółek uczestniczących w podziale powinien zgłosić do sądu rejestrowego uchwałę o podziale spółki w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale ze wskazaniem, czy spółka uczestnicząca w podziale jest spółką dzieloną, spółką przejmującą, czy spółką nowo zawiązaną.

Wpisu nowej spółki do rejestru dokonuje się na podstawie aktów organizacyjnych i uchwały wspólników tej spółki oraz uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dzielonej.

Wpisu do rejestru podziału spółki przez wydzielenie dokonuje się niezwłocznie po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej, chyba że wydzielenie następuje z kapitałów własnych spółki innych niż zakładowy.

W przypadku gdy siedziby właściwych sądów rejestrowych znajdują się w różnych miejscowościach, sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej zawiadamia z urzędu niezwłocznie sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki dzielonej o wpisach, o których mowa w § 2-4.

W przypadku, o którym mowa w § 5, sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki dzielonej, po wykreśleniu tej spółki z rejestru, przekazuje z urzędu sądom rejestrowym właściwym według siedziby pozostałych spółek uczestniczących w podziale dokumenty spółki dzielonej w celu ich przechowania.

Ogłoszenie o podziale spółki jest dokonywane na wniosek spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej.

Jeżeli spółka dzielona lub spółka przejmująca prowadziła działalność w okresie krótszym niż trzy lata, sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 2, powinny obejmować cały okres działalności spółki.

Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o podziale spółki wspólnikom należy ustnie przedstawić istotne elementy treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały.

Pozostaje więc wybór najbardziej odpowiedniego wariantu i opracowania szczegółowego harmonogramu działania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Prawo kontroli spółki z o.o.

Jestem udziałowcem spółki z o.o. (mam 30% udziałów). Spółka ma siedzibę w Polsce, ale ja na stałe mieszkam w Anglii. Spotykam się jedynie ze wspólnikiem...

 

Sprzedaż spółki z o.o.

Chcę sprzedać spółkę z o.o. (100% udziałów – jestem jedynym udziałowcem). Jakich formalności muszę dopełnić po transakcji? Czy nabywca przejmuje...

 

Jak zamienić dopłaty na udziały w spółce z o.o.?

Spółka z o.o. ma czworo wspólników, którzy mają po 25% udziałów. W zeszłym roku po uchwale dokonaliśmy dopłaty do spółki po 100 tys. zł...

 

Jak odkupić udziały w spółce z o.o.?

Wspólnik (5% udziałów) na skutek nieporozumień w firmie odciął się od działalności, od kilku miesięcy nie pokazuje się w firmie, nie pracuje...

 

Celowe podwyższenie kapitału w spółce z o.o.

Posiadam mniejszościowe udziały w spółce z o.o. (mniej niż 10%). Obecnie negocjuję sprzedaż udziałów pozostałym wspólnikom. Zaproponowana przez...

 

Sprzedaż udziałów spółki z.o.o. - określenie wartości udziałów, podatki

Zdarzenie ma mieć miejsce w przyszłości. Spółka z o.o. jest jedynym wspólnikiem udziałów w innym podmiocie prawnym, spółce z o.o. 100%...

 

Wybór członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Mam pytanie odnośnie wyboru członka rady nadzorczej. Jest spółka z o.o. (spółka pracownicza, w której pracownicy i zarząd mają udziały),...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »