Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy o pracę przez członka zarządu spółki z o.o.

Marek Gola • Opublikowane: 2015-02-09

Jestem prezesem zarządu spółki z o.o. (stosunek korporacyjny) i dyrektorem (stosunek pracy). Jest to dla mnie zrozumiała rozdzielność umów. Jestem w wieku przedemerytalnym, po ukończeniu 65 lat, chcę zacząć pobierać emeryturę z ZUS. Warunkiem jest rozwiązanie umowy o pracę. Zamierzam, przy aprobacie rady nadzorczej, rozwiązać umowę o pracę i po kilku dniach ponownie ją zawrzeć. Czy istnieje zagrożenie dla spółki, że będę prezesem bez umowy o pracę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadnym jest wskazanie na treść art. 203 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), zgodnie z którym:

„Art. 203. § 1. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

§ 2. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów.

§ 3. Odwołany członek zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1, chyba że akt odwołania stanowi inaczej.”

Zgodnie z art. 68 § 1 Kodeksu pracy (K.p.) stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu „treść tego przepisu może sugerować, że w przypadku powołania członków zarządu w spółce z o.o. dochodzi do nawiązania stosunku pracy. Tak jednak nie jest. Powołanie danej osoby na stanowisko członka zarządu w spółce z o.o. nie powoduje nawiązania stosunku pracy. Powołanie rodzi jedynie stosunek natury organizacyjnej w zakresie zarządzania spółką. Wspomniany stosunek organizacyjny regulowany jest głównie przepisami kodeksu spółek handlowych oraz w ograniczonym zakresie przepisami kodeksu cywilnego”1. Wskazać należy nadto na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 października 1998 r., sygn. akt I PKN 345/98 zgodnie z którym „przepisy Kodeksu handlowego i Prawa bankowego przewidujące powoływanie członków zarządu spółki akcyjnej (banku) nie są odrębnymi przepisami upoważniającymi do nawiązywania stosunku pracy na podstawie powołania (art. 68 § 1 Kodeksu pracy)”. Nadto w wyroku z dnia 2 grudnia 2004 r., sygn. akt I PK 51/04 Sąd Najwyższy wskazał, iż „powołanie na stanowisko prezesa lub członka zarządu spółki handlowej nie oznacza, iż jego stosunek pracy ma status powołania”.

Wyraźnie podkreślić należy zatem, iż Pana powołanie na stanowisko prezesa zarządu nie spowodowało z mocy prawa (automatycznie) nawiązania przez spółkę z Panem stosunku pracy. Jeżeli tak ,to rozwiązanie z Panem umowy o pracę nie pociąga za sobą konsekwencji równych z odwołaniem Pana ze stanowiska prezesa zarządu. W treści pytania wskazuje Pan na wiedzę w przedmiocie różnicy w zakresie stosunku korporacyjnego a stosunku pracy. Jednakże to właśnie z różnicy między tymi dwoma sferami organizacyjną i pracowniczą wynika brak jakiegokolwiek wpływu na Pana stanowisko rozwiązanie stosunku pracy.

Nie ma bowiem żadnego znaczenia, czy stanowisko prezesa zarządu pełni Pan, będąc jednocześnie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, czy też nie. Umowa o pracę, która łączy Pana ze spółką, skutkuje jedynie powstaniem między Panem a spółką stosunku pracowniczego, albowiem z chwilą podpisania umowy o pracę nabywa Pan statut pracownika spółki ze wszystkimi tego konsekwencjami – urlop wypoczynkowy, premia regulaminowa, nagrody, bony świąteczne dla pracowników.

„Powołanie na stanowisko członka zarządu jest czynnością prawną, która kreuje jedynie stosunek organizacyjny pomiędzy spółką, a członkiem zarządu. Stosunek ten uregulowany jest przede wszystkim przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Przepisy te określają właśnie jakie są prawa i obowiązki członka zarządu w relacjach ze spółką oraz osobami trzecimi”2.

Innymi słowy dopóki nie zostanie Pan odwołany ze stanowiska prezesa zarządu, dopóty przysługujące Panu prawa i nałożone na Pana obowiązki będą Pana obowiązywały. Samo rozwiązanie umowy o pracę nie stanowi natomiast dla spółki żadnego problemu i nie naraża spółkę na żaden uszczerbek. Z punktu widzenia Kodeku spółek handlowych to, czy będąc prezesem zarządu sp. z o.o. jest Pan jednocześnie jej pracownikiem, nie ma dla spółki żadnego znaczenia z punktu widzenia organizacyjnego. Z punktu widzenia finansowego spółka nie będzie zobowiązana do odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Na koniec pozwoli Pan, iż przytoczę pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., sygn. akt II UK 282/11 zgodnie z którym „członek zarządu, któremu powierzono funkcję na podstawie umowy o pracę poza stosunkiem mającym podstawę w prawie handlowym, pozostaje w stosunku pracy. Odrębność stosunku organizacyjnoprawnego i stosunku pracy członka zarządu spółki prawa handlowego powoduje, że z odwołaniem pracownika z funkcji w zarządzie ustaje tylko stosunek ogranizacyjnoprawny, a stosunek pracy trwa do czasu, aż zostanie rozwiązany przez pracodawcę lub pracownika albo za ich porozumieniem”. Per analogiam rozwiązanie stosunku pracy nie ma wpływu na Pana obowiązki i prawa wynikające ze stanowiska prezesa zarządu. Wyraźnie podkreślić należy, iż powyższe rozwiązanie nie pociąga ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla spółki.

1. LexPolonica, Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism, 2001-2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis – LexPolonica

2. LexPolonica, Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism, 2001-2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis – LexPolonica

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wypłata dywidendy wspólników spółki z o.o.

Czy wspólnicy spółki z o.o. mogą wypłacić sobie dywidendę w maju 2014 jednorazowo lub kilka razy dodatkowo, np. w październiku i grudniu...

 

Usunięcie wspólnika większościowego ze spółki z o.o.

Jak usunąć wspólnika (prezesa zarządu), który posiada 51% udziałów i który prowadzi działalność konkurencyjną i działa na szkodę spółki?...

 

Sprzedaż spółki z o.o. jako zorganizowanego przedsiębiorstwa

Jakie czynności należy wykonać i jakie formularze złożyć w KRS, by wykreślić spółkę? Jakie czynności powinna wykonać spółka kupująca...

 

Wykreślenie spółki z o.o. z KRS

Czy spółka z o.o., wpisana do KRS w 2005 r., która nie podjęła działalności gospodarczej i posiada od tego roku status martwego bytu prawnego,...

 

Zobowiązanie udziałowców do zarządu spółką z o.o. z należytą starannością również po zbyciu udziałów

Nabywca udziałów w spółce z o.o., w której decydującą rolę dla działalności spółki pełnią jej udziałowcy – będący zarazem...

 

Czy bezpieczne jest wejście w spółkę jako udziałowiec?

Od jakiegoś czasu pracuję ze swoim kolegą. Prowadzi on spółkę z o.o. W ramach zawężenia współpracy zaproponował mi 15% udziałów w jego...

 

Odpowiedzialność wspólnika i prezesa spółki z o.o. po sprzedaży udziałów

Mam pytanie dotyczące odpowiedzialności w spółce z o.o. Będąc wspólnikiem i prezesem spółki z o.o podpisałam umowę najmu lokalu....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »