Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2020-07-06

Wraz ze wspólnikiem mamy spółkę z. o.o., którą chcemy rozwiązać. Spółka nie posiada NIP, REGON, nie jest w rejestrze VAT i nie rozpoczęła działalności. Oboje współwłaściciele zgadzamy się na to, aby tę spółkę rozwiązać. Jaki jest najszybszy i najlepszy sposób rozwiązania takiej spółki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji?

Spółka z o.o. w organizacji

Właściwie w tym przypadku wszystko zależy od etapu, na jakim zakończyła się działalność spółki i jej wspólników. Zgodnie z art. 161 § 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.): „Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.”. To właśnie na tym etapie nie ma jeszcze NIP-u, Regonu i innych zgłoszeń. Taka spółka nie jest też wpisana do KRS. Jednak posiada już swoje organy i może podejmować pewne działania, głównie zmierzające do rejestracji.

Jeśli z taką sytuacją mamy do czynienia w opisanej sprawie, wówczas należy odwołać się do art. 169 K.s.h., który stanowi, że jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. Przy czym w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, termin na zgłoszenie wynosi 7 dni. Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego w terminie określonym wyżej albo postanowienie sądu odmawiające rejestracji stało się prawomocne, a spółka w organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich, zarząd dokona likwidacji. Jeżeli spółka w organizacji nie ma zarządu, zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ustanawia likwidatora albo likwidatorów.

Powyższe oznacza, że jeśli spółka nie ma długów i jest w stanie zwrócić wkłady albo wkłady te nie są przedmiotem sporu, wystarczy dokonać stosownych rozliczeń. Rozwiązanie spółki z o.o. w organizacji następuje z chwilą zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidacyjnego, gdy likwidacja jest przeprowadzana, a w przypadku niezwłocznego rozliczenia – z chwilą ostatniej wypłaty lub decyzji o zaspokojeniu lub zabezpieczeniu (wyrok WSA w Krakowie z 10.3.2016 r., III SA/Kr 836/15, Legalis).

Przeprowadzenie likwidacji spółki

Jeśli jednak spółka, której dotyczy pytanie, została zarejestrowana w KRS i posiada osobowość prawną, należy dokonać dodatkowych czynności. W pierwszej kolejności należy podjąć uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki zgodnie z regułami ustalonymi w statucie (kwestia zwołania zgromadzenia, ważności głosów, quorum, liczenie większości). Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Proces likwidacji jest czasochłonny i nie może, w przypadku spółek kapitałowych, zostać pominięty. Zatem nawet gdy majątek spółki równy jest zero i nie ma żadnych wierzycieli, należy dokonać wszystkich niżej opisanych formalnych czynności i zachować odpowiednie terminy. W uchwale Sądu Najwyższego z 18.01.1994 r. (III CZP 178/93, Legalis) wskazano, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie rozpoczęła prowadzenia swojego przedsiębiorstwa ani nie zaciągała zobowiązań, może być wykreślona z rejestru handlowego dopiero po przeprowadzeniu likwidacji.

Aby przeprowadzić likwidację spółki warto w uchwale wskazać, że likwidatorami są członkowie zarządu. To najprostsza wersja. Rozpoczęcie likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych likwidatorzy zobowiązani są do szeregu czynności. Przede wszystkim do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia. Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji i składają go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki.

Ostatnią czynnością w postępowaniu likwidacyjnym jest podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Nie może on nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

Rozwiązanie spółki z urzędu

Istnieje jeszcze jeden sposób, aczkolwiek możliwe jest, że sąd odmówi Państwu skorzystania z tej opcji z uwagi na brak przesłanek. Zgodnie z art. 25a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy:

  1. oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
  2. oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  3. wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;
  4. mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;
  5. mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

Aby skorzystać z tej opcji należałoby dokonać „samodonosu”, tj. poinformować sąd, że spółka nie podjęła działalności, nie posiada stosownych zgłoszeń i, jak rozumiem, nie składała sprawozdań finansowych. Wówczas sąd powinien dokonać stosownych wezwań, a następnie – wobec braku reakcji wspólników – dokonać wykreślenia.

Niestety, innych, prostszych sposobów zakończenia działalności spółek kapitałowych nie ma.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »