Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kadencja prezesa zarządu spółki z o.o. na 5 lat obrotowych

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-05-14

Spółka z o.o. ma dwóch wspólników – mają po 88 i 12 udziałów. Kadencja prezesa zarządu, który jest równocześnie głównym udziałowcem, została określona w protokole zgromadzenia wspólników z maja 2012 r. na 5 następujących po sobie lat obrotowych. Drugi udziałowiec został powołany na członka zarządu na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników w 2013 r. bez określenia terminu. Czy licząc pięć następujących po sobie lat obrotowych, ostatni jest rok obrotowy 2017, czy jest inaczej? Jakie w związku z tą sytuacją powinniśmy podjąć działania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznę od określenia pojęcia roku obrotowego. Otóż, z jaką sytuacją będziemy mieli do czynienia, zależy zasadniczo od tego, jak rok obrotowy określono w umowie spółki bądź też czy w ogóle pominięto tę kwestię. Najczęściej stosowaną praktyką jest ustalanie roku obrotowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, a więc również takiego, jaki wynika domyślnie z ustawy o rachunkowości. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 9 wskazanej ustawy: „ilekroć w ustawie jest mowa o   roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę”.

Kadencja prezesa zarządu ustalona na 5 następujących po sobie lat obrotowych, a jak czytamy, rok obrotowy równa się rokowi kalendarzowemu, bądź kolejnym 12-stu miesiącom. W mojej ocenie, skoro kadencja nie została dokładnie dookreślona jako trwająca 5 pełnych lat obrotowych, to jej upływ nastąpił z w maju 2017 r., przy czym nie oznacza to, iż mandat do pełnienia funkcji prezesa zarządu automatycznie wygasł. Zgodnie z art. 202 Kodeksu spółek handlowych:

„Art. 202 § 1. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

§ 2. W przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. Jeżeli umowa spółki przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 4. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

§ 5. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”

Zgodnie zatem z cytowanym przepisem, jeśli tegoroczne zgromadzenie wspólników odbyło się przed dniem upływu kadencji prezesa zarządu, wówczas jego mandat wygaśnie dopiero z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy. W sytuacji jednak, kiedy tegoroczne zgromadzenie wspólników odbyło się po dacie majowej 2017 r., obawiam się, że mandat członka zarządu już wygasł. W takiej sytuacji powinni Państwo dążyć do jak najszybszego zwołania zgromadzenia wspólników i ponownego powołania lub zmiany prezesa zarządu. Jest to szczególnie ważne, jeśli drugi członek zarządu nie może działać samodzielnie, a nie jest powołany prokurent. Niestety powołanie członka zarządu, ze względu na swój charakter, nie może nastąpić w trybie art. 227 §2, a więc poprzez głosowanie pisemne bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały. Nie pozwala na to przepis art. 247, który narzuca tajność głosowania w kwestii powoływania i odwoływania członków zarządu.

Innym wyjściem z sytuacji, kiedy zgromadzenie wspólników odbyło się w tym roku po dacie majowej, jest obstawanie przy tym, że kadencja zgodnie z wolą zgromadzenia wspólników, które powołało prezesa, miała obejmować pełne lata obrotowe i nie doszło jeszcze go wygaśnięcia mandatu. Należy jednak wskazać, iż rozwiązanie takie jest o tyle niebezpieczne, o ile może dojść do próby jego podważenia, co może skutkować np. nieważnością podjętych przez zarząd czynności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy wspólnik spółki z o.o może jej wystawiać rachunki ze swojej działalności?

Wspólnik spółki z o.o. (bez wynagrodzenia) prowadzi swoją działalność o takim profilu jak spółka. Czy może z tej działalności wystawiać...

 

Wybór członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Mam pytanie odnośnie wyboru członka rady nadzorczej. Jest spółka z o.o. (spółka pracownicza, w której pracownicy i zarząd mają udziały),...

 

Czy US może zgłosić wniosek o upadłość spółki?

Jestem księgową w spółce z o.o. Kondycja spółki jest bardzo zła. Dwa lata temu wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości. Obecnie tracimy...

 

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji prezesa spółki z o.o.?

Jestem prezesem zarządu spółki z o.o. zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Zarząd spółki jest jednoosobowy...

 

Kiedy działalność konkurencyjna członka zarządu spółki z o.o. jest zgodna z prawem?

W spółce z o.o. o profilu produkcyjno-handlowym posiadam 78% udziałów i pełnię funkcję prezesa zarządu. Pozostali wspólnicy posiadają...

 

Rozporządzenie udziałami w spółce z o.o. na wypadek śmierci

Osoba będąca wspólnikiem w spółce z o.o. posiada x udziałów. Ta osoba chce za życia rozporządzić udziałami na wypadek śmierci i komuś je...

 

Pobory podczas zwolnienia lekarskiego dla członka zarządu spółki z o.o.

Pełnię funkcję członka zarządu w spółce z o.o. (uchwała o powołaniu do zarządu). Przygotowuję się do operacji, po której mogę być na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »