Roczne rozliczenie spółki LTD z UK

• Data: 2023-04-14 • Autor: Michał Berliński

Czy spółka LTD z UK zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a nieposiadająca oddziału w RP, jest zobowiązana do składania rocznego rozliczenia do Prezesa UKE?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Roczne rozliczenie spółki LTD z UK

Składanie rocznego rozliczenia – sprawozdania

Zwrócił się Pan do nas z ciekawym tematem, mianowicie czy podmiot zagraniczny, taki jak brytyjska spółka LTD, która to zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a która nie posiada oddziału w Polsce, jest zobowiązana do składania rocznego sprawozdania. Oczywiście jak się Pan zapewne domyśla, żaden przepis nie mówi o tym wprost, jednak idąc drogą analizy poszczególnych przepisów, należy wskazać, że tak. Taki obowiązek istnieje bowiem dla wszystkich tego rodzaju przedsiębiorców, niezależnie od miejsca prowadzenia przez nich działalności. Już tłumaczę dlaczego.

Jak Pan na wstępie wskazał, Pańska spółka posiada wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Z uwagi na fakt, iż jest to spółka zagraniczna, to podlega umieszczeniu we wpisie na zasadzie innych przepisów. Zgodnie z przepisami wpisowi podlega: „przedsiębiorca telekomunikacyjny z państwa członkowskiego albo państwa, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, który czasowo świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Definicja ta bez żadnych wątpliwości wypełniana jest przez Państwa instytucję.

Obowiązek składania sprawozdania przez spółkę – przedsiębiorcę telekomunikacyjnego

Obowiązki składania sprawozdań regulowane są w art. 7 Prawa telekomunikacyjnego:

„1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 marca, danych za poprzedni rok kalendarzowy dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych.

2. (uchylony).

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE danych, o których mowa w ust. 1, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania,

2) sposób i elektroniczny format przekazywania danych

– kierując się koniecznością zapewnienia Prezesowi UKE informacji niezbędnych do właściwego realizowania jego obowiązków oraz potrzebą usprawnienia i ujednolicenia procesu przekazywania danych”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Spółka z UK a obowiązek informacyjny w Polsce

Przepis posługuje się jedynie sformułowaniem „przedsiębiorca telekomunikacyjny”, nie rozróżnia tutaj przedsiębiorców polskich czy też zagranicznych. Państwa spółka na zasadzie przepisów odrębnych (unijnych oraz bilateralnych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i za takiego jest uznawana) w związku z powyższym obowiązek przywołany w ww. artykule dotyczy również Państwa.

W przeciwieństwie do art. 6, który przewiduje obowiązek informacyjny jedynie na wezwanie prezesa UKE, czyli nie o charakterze stałym, przepis art. 7 wprowadza stały obowiązek informacyjny, który jest realizowany bez wezwania prezesa UKE. Obowiązki te wynikają z przepisów prawa i przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany je realizować bez odrębnego wezwania. Rozwiązanie to jest wyjątkiem od zasady wyrażonej w art. 5 dyrektywy 2002/21/WE, zgodnie z którym informacja jest przekazywana jedynie na żądanie regulatora. Obowiązek wynikający z art. 7 jest skierowany do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, czyli przedsiębiorców lub innych podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, którzy wykonują działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Pojęcie to obejmuje zarówno dostawców usług, a więc przedsiębiorców telekomunikacyjnych uprawnionych do świadczenia usług telekomunikacyjnych, jak i operatorów czy przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących (art. 2 pkt 27). Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej oraz inne podmioty, w tym przedsiębiorców na podstawie przepisów innych Państw członkowskich UE lub EFTA.

Podobnie wypowiedział się też w wyroku z 22 marca 2017 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, który wskazał, że „uzyskanie statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego jest odrębną kwestią od przychodu osiąganego z prowadzonej działalności telekomunikacyjnej. Obowiązek wynikający z art. 7 p.t. jest skierowany do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, czyli przedsiębiorców lub innych podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, którzy wykonują opisaną powyżej działalność gospodarczą”.

W związku z powyższym w mojej ocenie jeśli spełniacie Państwo wyżej opisane warunki, ten obowiązek dotyczy również i Państwa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Michał Berliński

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »