Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja fundatora po podpisaniu aktu fundacyjnego

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-03-30

Aktem fundacyjnym została powołana fundacja, jest w trakcie rejestracji do KRS. Założyłem ją wraz z drugim fundatorem i on właśnie chce się jednak wycofać. Czy jest możliwa jego rezygnacja z aktu fundacyjnego za porozumieniem stron z jednoczesnym uzupełnieniem dokumentów rejestrowych do KRS? Zależy mi na zachowaniu złożonego wniosku w KRS. Chciałbym uniknąć składania kolejnego, bo wiąże się to z wydłużeniem terminu otrzymania wpisu.

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„1. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie.

2. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

3. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości”.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że wycofanie się z aktu fundacyjnego budzi wątpliwości, z pewnością jeżeli chodzi o wycofanie się za porozumieniem stron, gdyż akt taki nie jest umową.

Aktem fundacyjnym jest oświadczenie woli zmierzające do ustanowienia fundacji, w którym wskazano jej cele i majątek przeznaczony na ich realizację. Akt fundacyjny nie tworzy fundacji, ale złożenie tego oświadczenia jest pierwszą z trzech czynności niezbędnych do jej powstania (akt fundacyjny, ustanowienie statutu, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego).

W doktrynie występują rozbieżności co do charakteru prawnego aktu. Odosobniony jest pogląd, że akt fundacyjny to czynność prawna rozporządzająca między żyjącymi, przeważa natomiast stanowisko, według którego akt fundacyjny jest jednostronną czynnością prawną mającą charakter zobowiązujący, dokonaną pod warunkiem zawieszającym.

Natomiast w uzasadnieniu uchwały z 12 kwietnia 2007 r., III CZP 26/07, odwołano się do wymienionych wyżej orzeczeń oraz do tych poglądów doktryny, które uznają akt o ustanowieniu fundacji za oświadczenie woli zmierzające do ustanowienia fundacji i wskazujących, że jest to jednostronna czynność prawna o charakterze zobowiązującym, i stwierdzono, że nie budzi wątpliwości, iż akt o ustanowieniu fundacji jest jednostronną czynnością prawną. Konsekwencją tego jest stwierdzenie, że odnoszą się do niego przepisy dotyczące czynności prawnych, w tym zwłaszcza art. 56, 58 i 65 K.c.

Należy podzielić pogląd, że akt fundacyjny jest czynnością prawną zobowiązującą, dokonaną pod warunkiem zawieszającym. Fundator zobowiązuje się bowiem do świadczenia (przeniesienia własności składników majątkowych wymienionych w art. 3 ust. 3 u.f.) na rzecz fundacji, która ma uzyskać osobowość prawną. Do tej chwili obowiązek świadczenia przez fundatora jest zawieszony.

Po uzyskaniu przez fundację osobowości prawnej fundator jest obowiązany spełnić świadczenie. Gdy tego obowiązku nie wykonuje, fundacja może dochodzić jego wykonania na zasadach ogólnych.

W piśmiennictwie prezentowany jest pogląd, że za wykonanie zobowiązania fundator odpowiada wobec fundacji na tych samych zasadach, według których odpowiada darczyńca względem obdarowanego tytułem przyrzeczonej, a niewykonanej darowizny (art. 891 i n. K.c.).

Konsekwencją przyjęcia zobowiązującego charakteru aktu fundacyjnego jest dopuszczalność odwołania tego aktu (por. art. 61 § 1 K.c.). Możliwość taka istnieje do czasu powstania fundacji, tj. do wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Odwołujący nie ma obowiązku podawania powodu odwołania. Oświadczenie o odwołaniu aktu fundacyjnego powinno być złożone w formie aktu notarialnego (art. 3 ust. 1 u.f. per analogiam).

Oświadczenie o odwołaniu aktu fundacyjnego może złożyć fundator. Jednak gdy oświadczenie woli o utworzeniu fundacji złożyło kilka osób, do odwołania go konieczne jest złożenie oświadczenia przez wszystkie te osoby.(por. Stowarzyszenia i fundacje, Paweł Suski, 2011, komentarz do art. 3)

Tak więc w Pana przypadku oświadczenie dwóch fundatorów traktowane jest jako jedno zobowiązanie, tak więc biorąc pod uwagę powyższe poglądy doktryny prawa (Sąd Najwyższy w tym zakresie nie zajmował stanowiska) – zachowanie aktu fundacyjnego ze zmianą o odwołaniu swojego oświadczenia przez jednego z fundatorów jest niedopuszczalne.

Dopuszczalne jest natomiast dokonanie aktu fundacyjnego przez pełnomocnika, należy więc uznać, że odwołać go można również w ten sposób. Jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd, nie wystarcza zatem udzielenie pełnomocnictwa ogólnego (art. 98 K.c.), lecz konieczne jest pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego (art. 99 § 1 K.c. w zw. z art. 3 ust. 1 u.f.).

Na marginesie także wskażę, że niemożliwe będą zmiany aktu fundacyjnego po rejestracji fundacji. W uzasadnieniu uchwały z 12 kwietnia 2007 r., III CZP 26/07, Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na różnice między aktem fundacyjnym a statutem, wynikające przede wszystkim z ich funkcji. Funkcją aktu fundacyjnego jest ustanowienie fundacji, statutu zaś – umożliwienie jej działania przez określenie jej organizacji i sposobu działania. Ustanowienie fundacji wymaga oświadczenia woli fundatora, statut jednak może być sporządzony także przez inny podmiot. Ze względu na swoją „założycielską” funkcję akt fundacyjny po zarejestrowaniu fundacji nie może ulegać zmianom, podczas gdy zmiana statutu jest dopuszczalna.

Tak więc dopiero po uzyskaniu przez fundację osobowości prawnej zobowiązanie fundatora może być realizowane, bowiem wtedy jest on obowiązany przenieść własność składników majątkowych i dlatego konieczne jest ich dokładne określenie. W sytuacji gdy jest kilku fundatorów, niezbędne jest również wskazanie, jakie składniki, a w wypadku pieniędzy – jaką kwotę każdy z nich przeznacza na realizację celu fundacji. Jest to o tyle ważne, gdyż jeśli fundator nie wywiąże się z zobowiązania, to po uzyskaniu przez fundację osobowości prawnej, czyli po dokonaniu przez sąd wpisu do KRS, fundacja może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych, czyli określonych w Kodeksie cywilnym.

Tak więc w opisanym przez Pana przypadku możliwe jest cofnięcie aktu fundacyjnego przez wszystkich fundatorów jednocześnie w formie aktu notarialnego, gdyż – jak było to zaznaczone powyżej – złożenie takiego oświadczenia przez jednego z nich będzie bezskuteczne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Skład masy upadłości

Firma X przekazała naszej firmie w 2010 r. trzy maszyny w celu wykonania ostatecznych produktów, za które firma X nie zapłaciła (uzyskaliśmy...

Ochrona członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników

Czy członek rady nadzorczej spółki prywatnej wybrany przez pracowników ma taką samą ochronę stosunku pracy jak to ma miejsce w spółkach powstałych...

Wykonanie usługi przez jedną firmę dla innej bez umowy

Jakie przepisy regulują sytuację, gdy jedna firma wykonuje dla drugiej usługę na podstawie np. ustaleń telefonicznych, czyli bez umowy pisemnej? Czy fakt...

Wspólnik odsunął mnie od prowadzenia firmy – spółka cicha

Wraz ze spokrewnioną osobą założyłem firmę, niestety wszelkie nasze ustalenia miały jedynie formę ustną lub mailową. Sama firma, jako działalność...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}