Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna udziałów w spółce z o.o.

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-12-15

Ponad dwa lata temu mąż założył jednoosobową spółkę z o.o., gdzie jednocześnie jest prezesem zarządu jednoosobowego. Ja natomiast jestem prokurentem. Kilka miesięcy później mąż umową darowizny przekazał mi 5% udziałów. Nie dopełniliśmy jednak wymogów formalnych: umowa podpisana bez notariusza, brak zawiadomienia KRS oraz zawiadomienia urzędu skarbowego o darowiźnie. Czy przekazanie tych udziałów jest tym samym nieważne? Jakie kroki teraz (po prawie dwóch latach) należy podjąć? Najgorsze jest to, że teraz ZUS może obciążyć męża składkami ZUS. Jak z tego wybrnąć?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Konieczne jest odróżnienie posiadania udziałów w takiej spółce od samej spółki. Posiadanie udziałów daje określone prawa spółkowe, ale nie daje prawa własności do majątku spółki. Tak samo jest w spółce jednoosobowej. Jedyny wspólnik jest właścicielem udziałów, co potocznie uznawane jest za bycie właścicielem spółki. Jednak wspólnik w spółce, o ile nie jest w jej zarządzie, nie ma prawa do jej reprezentowania oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Co do zasady zbycie udziałów w spółce z o.o. wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Dokonanie operacji zmiany właściciela udziałów spółki z o.o. w innej formie nie rodzi żadnych skutków prawnych.

Darowizna jest formą zbycia udziałów w wyniku czego dochodzi do zmiany właściciela udziałów objętych umową.

„Art. 180. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.”

Regulacje prawne, zwłaszcza Kodeks cywilny, stanowią:

„Art. 58. § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.”

W opisanej sytuacji umowa darowizny zawarta została w nieprawidłowej formie wymaganej przepisami – jest więc sprzeczna z ustawą. Rodzi to skutek w postaci jej nieważności. A to z kolei prowadzi do tego, że nie doszło do zbycia udziałów przez Pani małżonka dla Pani. On w dalszym ciągu był i nadal jest jedynym udziałowcem w spółce.

Aby doprowadzić do tego, że Pani ma owe 5% udziałów należy:

  1. zawrzeć umowę darowizny w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
  2. potem Pani pisemnie zawiadomi spółkę o nabyciu udziałów, załączając kopię umowy (z chwilą otrzymania zawiadomienia od Pani, staje się Pani wspólnikiem wobec spółki, nabycie udziałów staje się skuteczne wobec spółki wg K.s.h.: „Art. 187. § 1. O przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności”), ponieważ małżonek jest w zarządzie spółki zawiadomienie powinno pochodzić od Pani,
  3. małżonek jako zarząd dokona wpisu w księdze udziałów Pani jako wspólnika oraz sporządzi nową listę wspólników,
  4. małżonek jako zarząd złoży wniosek o wpis do KRS zmian w składzie osobowym wspólników, złoży nową listę wspólników.

Jeżeli zmiany w składzie wspólników nie były dotychczas zgłoszone to małżonek jako jedyny wspólnik spółki z o.o. jest traktowany jak przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu.

Teoretycznie, o ile nie zgłoszono po darowiźnie zmiany w zakresie ubezpieczenia małżonka (i opłacono składki z tego tytułu) to nic się nie stało. Był i nadal jest ubezpieczony z jednego tytułu jako jedyny wspólnik spółki z o.o.

Jeżeli jednak małżonek został wyrejestrowany z ubezpieczenia jako jedyny wspólnik po dokonaniu darowizny – to ZUS po uzyskaniu informacji o tym, dokona wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia podlegania ubezpieczeniom oraz z tytułu ubezpieczenia w feralnym okresie.

Należałoby sprawdzić z jakiego tytułu małżonek podlega ubezpieczeniom społecznym obecnie, z jakiego podlegał po założeniu spółki oraz po dokonaniu darowizny. Wtedy dopiero można rozważać dalsze możliwości i działania.

Istotne byłoby, czy nie nastąpił w tym czasie zbieg różnych tytułów ubezpieczenia, a jeżeli tak, to który ma pierwszeństwo.

Darowizna jako czynność nieważna o której US nic nie wie, nie powinna budzić zainteresowania US.

Obecnie dokonaną darowiznę należałoby zgłosić w ciągu 6 miesięcy od dnia jej dokonania. Pani nie zapłaci żadnego podatku. Darowizna jest w całości zwolniona z podatku od darowizn.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Prawa akcjonariusza w spółce z o.o.

Chcę w sposób formalny, jako udziałowiec mniejszościowy, dostać na piśmie odpowiedzi na konkretne pytania. Interesuje mnie poznanie aktualnej finansowej...

Czy właściciel spółki z o.o. może zawrzeć ze spółką umowę cywilnoprawną?

Jestem jedynym właścicielem spółki z o.o. Czy jako jedyny wspólnik mogę podpisać ze swoją spółką umowę cywilnoprawną np. umowę-zlecenie na...

Umorzenie udziałów spadkobierców w spółce z o.o.

Jestem jednym ze spadkobierców udziałów w spółce z o.o. Spółka nie zgodziła się na wejście w jej skład i chce umorzyć udziały...

Czy zakaz konkurencji może obowiązywać wyłącznie jednego członka zarządu spółki z o.o.?

Czy umowa o zakazie konkurencji może obowiązywać wyłącznie jednego członka zarządu spółki z o.o., gdy drugi członek prowadzi działalność...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}