Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna udziałów w spółce z o.o.

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-12-15

Ponad dwa lata temu mąż założył jednoosobową spółkę z o.o., gdzie jednocześnie jest prezesem zarządu jednoosobowego. Ja natomiast jestem prokurentem. Kilka miesięcy później mąż umową darowizny przekazał mi 5% udziałów. Nie dopełniliśmy jednak wymogów formalnych: umowa podpisana bez notariusza, brak zawiadomienia KRS oraz zawiadomienia urzędu skarbowego o darowiźnie. Czy przekazanie tych udziałów jest tym samym nieważne? Jakie kroki teraz (po prawie dwóch latach) należy podjąć? Najgorsze jest to, że teraz ZUS może obciążyć męża składkami ZUS. Jak z tego wybrnąć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konieczne jest odróżnienie posiadania udziałów w takiej spółce od samej spółki. Posiadanie udziałów daje określone prawa spółkowe, ale nie daje prawa własności do majątku spółki. Tak samo jest w spółce jednoosobowej. Jedyny wspólnik jest właścicielem udziałów, co potocznie uznawane jest za bycie właścicielem spółki. Jednak wspólnik w spółce, o ile nie jest w jej zarządzie, nie ma prawa do jej reprezentowania oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli.

Co do zasady zbycie udziałów w spółce z o.o. wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Dokonanie operacji zmiany właściciela udziałów spółki z o.o. w innej formie nie rodzi żadnych skutków prawnych.

Darowizna jest formą zbycia udziałów w wyniku czego dochodzi do zmiany właściciela udziałów objętych umową.

„Art. 180. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.”

Regulacje prawne, zwłaszcza Kodeks cywilny, stanowią:

„Art. 58. § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.”

W opisanej sytuacji umowa darowizny zawarta została w nieprawidłowej formie wymaganej przepisami – jest więc sprzeczna z ustawą. Rodzi to skutek w postaci jej nieważności. A to z kolei prowadzi do tego, że nie doszło do zbycia udziałów przez Pani małżonka dla Pani. On w dalszym ciągu był i nadal jest jedynym udziałowcem w spółce.

Aby doprowadzić do tego, że Pani ma owe 5% udziałów należy:

  1. zawrzeć umowę darowizny w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
  2. potem Pani pisemnie zawiadomi spółkę o nabyciu udziałów, załączając kopię umowy (z chwilą otrzymania zawiadomienia od Pani, staje się Pani wspólnikiem wobec spółki, nabycie udziałów staje się skuteczne wobec spółki wg K.s.h.: „Art. 187. § 1. O przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności”), ponieważ małżonek jest w zarządzie spółki zawiadomienie powinno pochodzić od Pani,
  3. małżonek jako zarząd dokona wpisu w księdze udziałów Pani jako wspólnika oraz sporządzi nową listę wspólników,
  4. małżonek jako zarząd złoży wniosek o wpis do KRS zmian w składzie osobowym wspólników, złoży nową listę wspólników.

Jeżeli zmiany w składzie wspólników nie były dotychczas zgłoszone to małżonek jako jedyny wspólnik spółki z o.o. jest traktowany jak przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu.

Teoretycznie, o ile nie zgłoszono po darowiźnie zmiany w zakresie ubezpieczenia małżonka (i opłacono składki z tego tytułu) to nic się nie stało. Był i nadal jest ubezpieczony z jednego tytułu jako jedyny wspólnik spółki z o.o.

Jeżeli jednak małżonek został wyrejestrowany z ubezpieczenia jako jedyny wspólnik po dokonaniu darowizny – to ZUS po uzyskaniu informacji o tym, dokona wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia podlegania ubezpieczeniom oraz z tytułu ubezpieczenia w feralnym okresie.

Należałoby sprawdzić z jakiego tytułu małżonek podlega ubezpieczeniom społecznym obecnie, z jakiego podlegał po założeniu spółki oraz po dokonaniu darowizny. Wtedy dopiero można rozważać dalsze możliwości i działania.

Istotne byłoby, czy nie nastąpił w tym czasie zbieg różnych tytułów ubezpieczenia, a jeżeli tak, to który ma pierwszeństwo.

Darowizna jako czynność nieważna o której US nic nie wie, nie powinna budzić zainteresowania US.

Obecnie dokonaną darowiznę należałoby zgłosić w ciągu 6 miesięcy od dnia jej dokonania. Pani nie zapłaci żadnego podatku. Darowizna jest w całości zwolniona z podatku od darowizn.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Czy właściciel spółki z o.o. może zawrzeć ze spółką umowę cywilnoprawną?

Jestem jedynym właścicielem spółki z o.o. Czy jako jedyny wspólnik mogę podpisać ze swoją spółką umowę cywilnoprawną np. umowę-zlecenie na...

 

Umorzenie udziałów spadkobierców w spółce z o.o.

Jestem jednym ze spadkobierców udziałów w spółce z o.o. Spółka nie zgodziła się na wejście w jej skład i chce umorzyć udziały...

 

Czy zakaz konkurencji może obowiązywać wyłącznie jednego członka zarządu spółki z o.o.?

Czy umowa o zakazie konkurencji może obowiązywać wyłącznie jednego członka zarządu spółki z o.o., gdy drugi członek prowadzi działalność...

 

Czy wspólnik spółki z o.o może jej wystawiać rachunki ze swojej działalności?

Wspólnik spółki z o.o. (bez wynagrodzenia) prowadzi swoją działalność o takim profilu jak spółka. Czy może z tej działalności wystawiać...

 

Spisanie umowy a rozliczenie się na innych warunkach

12 lat temu założyłam spółkę z o.o. z dwoma wspólnikami. Jeden ze wspólników wniósł aportem wierzytelność za czynsz wynajmowanego lokalu,...

 

Czy da się podzielić dług w spółce?

Prowadzę spółkę cywilną od 12 lat. Obecnie spółka ma lokal w księgach do sprzedaży, mamy długi jako spółka. Mój wspólnik nie płaci składek do...

 

Utworzenie spółki z o.o. przez stowarzyszenie

Stowarzyszenie chce założyć spółkę z o.o., w której będzie miało 100% udziałów. Czy wystarczy, jeśli zarząd stowarzyszenia podejmie taką...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »