Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zyski wspólnika spółki cichej

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2017-05-12

Zawiązałam ustną umowę ze znajomą prowadzącą działalność gospodarczą (ja nie prowadzę DG) na takich zasadach, że ja daję wkład 50% i pobieram zyski 50% z prowadzenia jej biznesu. Wpłaciłam już tej osobie na konto część wkładu (połowa franczyzy i połowa kosztów za dostosowanie lokalu do przyszłego wykorzystania), a część ustalonej kwoty dałam jej w gotówce. Zatem jakiej formy prawnej użyć, aby zawrzeć w niej naszą umowę i rozliczenia? Zastanawiam się nad umową cichej spółki – czy to jest dla nas dobre rozwiązanie i jak taka umowa jest opodatkowana? Czy konieczne są dwie umowy – pierwsza na franczyzę (bo z niej korzystamy również w innym lokalu, gdzie nie mam prawa do takich zysków) i druga – na wkład i zyski z nowego lokalu? Jak spisać pokwitowanie na już przekazany wkład finansowy? Czytałam o cichej spółce, że mogę mieć zyski z tytułu odsetek od pożyczki, czy to znaczy, że w pokwitowaniu na otrzymane ode mnie wsparcie finansowe mogę użyć słowa „pożyczka” i czy takie pokwitowanie też jest opodatkowane?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy często korzystają z różnego rodzaju pomocy finansowej w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Istnieje wiele różnych rozwiązań pozwalających na uzyskanie zastrzyku finansowego. Wśród nich do rozwiązań bardzo atrakcyjnych dla stron należy „cicha spółka”.

Umowa cichej spółki nie została skodyfikowana w Kodeksie cywilnym (K.c.), w związku z tym zalicza się do tak zwanych umów nienazwanych. Podstawą do jej zawarcia jest art. 3531 K.c. W przepisie tym została zawarta niezwykle ważna zasada swobody umów. Zgodnie z nią strony mogą w sposób dowolny ustalić treść łączącego je stosunku prawnego, a w konsekwencji – w sposób zgodny ze swoją wolą spisać treść umowy. Oczywiście musi ona być zgodna z przepisami, zasadami współżycia społecznego oraz naturą tego stosunku prawnego. Na tej podstawie jak najbardziej możliwe jest zawarcie tak zwanej umowy spółki cichej. Staje się ona coraz bardziej rozpowszechniona, gdyż jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron. Dla inwestora może to być bardzo korzystna forma lokaty kapitału przy zachowaniu anonimowości, gdyż w obrocie gospodarczym i prawnym jego postać w ogóle się nie pojawia. W związku z tym nie uczestniczy on w prowadzeniu działalności gospodarczej, nie dotyczą go kłopoty ani uciążliwości z tym związane. Niezwykle istotne z punktu widzenia inwestora jest to, że nie odpowiada on za zobowiązania przedsiębiorcy, nie ponosi również odpowiedzialności wobec wierzycieli przedsiębiorcy. Z kolei dla przedsiębiorcy, czy to osoby fizycznej, czy spółki, umowa taka jest również korzystna, gdyż otrzymuje on zastrzyk finansowy, a przy tym nie zmienia się jego skład osobowy, nie musi przyjmować do spółki dodatkowego wspólnika. Dalej prowadzi swoją działalność tak jak przedtem, samodzielnie.

Cichy wspólnik musi jednak liczyć się z ekonomicznym ryzykiem niepowodzenia przedsięwzięcia. Wówczas nie otrzyma zwrotu poniesionego wkładu, co sprawia, że pod pewnymi względami jest to mniej korzystne od pożyczki. Należy jednakże wskazać, że zasadniczo nie ma on udziału w stratach przedsiębiorcy (oczywiście strony mogą odmiennie postanowić w umowie spółki, jednakże takie rozwiązanie jest powszechną praktyką).

Podstawowym uprawnieniem cichego wspólnika jest prawo do udziału w zysku spółki lub przedsiębiorcy indywidualnego na koniec każdego roku obrotowego.

Mimo że w Kodeksie cywilnym ani Kodeksie spółek handlowych (K.s.h.) nie ma regulacji dotyczących tego rodzaju umowy, warto wspomnieć, co powinno się w niej znaleźć. A więc zalecane jest, aby taka umowa zawierała:

 • możliwie dokładne oznaczenie stron;
 • oznaczenie przedsiębiorstwa, którego umowa dotyczy;
 • dokładne określenie wysokości wniesionego wkładu (przy wkładzie rzeczowym należy określić jego wartość);
 • określenie wysokości partycypacji w zyskach spółki, a także terminu ustalania wysokości zysku;
 • termin, na jaki zostaje zawarta umowa, a w przeciwnym wypadku określenie, że umowa została zawarta na czas nieokreślony;
 • możliwość i termin wypowiedzenia umowy;
 • kiedy umowa wygasa (np. śmierć jednej ze stron, porozumienie, likwidacja przedsiębiorstwa, porozumienie stron);
 • konsekwencje rozwiązania umowy (np. konieczność zwrotu niewypłaconej jeszcze części wkładu);
 • można dodać również informację dotyczącą sposobu rozwiązywania sporów; czy będą rozwiązywane polubownie lub też do jakiego sądu będą kierowane ewentualne spory.

Umowa może zostać zawarta w dowolnej formie, również w sposób dorozumiany, byleby zawierała wszelkie essentialia negoti (elementy niezbędne). Skoro zawarły Panie umowę ustną, pozostaje ona ważna w świetle prawa. Zawarcie umowy pisemnej nie jest niezbędne. Jest ono jednak pożądane, gdyż bywa to przydatne ze względów dowodowych. Dla stron (i ewentualnie w razie sporu) jest zdecydowanie korzystniej, gdy umowa została w formie pisemnej. Dużo łatwiej wówczas udowodnić jej treść i nie ma miejsca na wątpliwości w tym względzie. Nie ma więc konieczności, aby Panie spisywały umowę w formie pisemnej, jednakże byłoby to wskazane. Niewątpliwie pożądaną sytuacją jest, gdy umowa zostanie zawarta przed dokonaniem wpłaty. Pozwoli to uniknąć wielu problemów i komplikacji, jeśli obie strony wyrażą zgodę. Poza tym w tym przypadku spisanie tej umowy będzie jedynie potwierdzeniem zawarcia wcześniej umowy ustnej, która pozostaje ważna.

Jako że umowa cichej spółki należy do umów nienazwanych, nie ma przepisów wprost regulujących konsekwencje podatkowe jej zawarcia. Dopuszczalne jednak (a niekiedy konieczne) jest stosowanie przez analogię przepisów o umowach nazwanych. W przypadku umowy spółki cichej często stosuje się przepisy dotyczące umowy pożyczki, a wkład traktowany jest jako pożyczka. Dopuszczalne jest to wówczas, gdy wkład przyjmuje postać pieniężną (a taka sytuacja ma miejsce w tym przypadku). Wtedy opodatkowaniu podlega zysk, jaki Pani będzie otrzymywać jako cichy wspólnik z tytułu wniesionego wkładu. Samo wniesienie wkładu oraz jego ewentualny zwrot nie stanowią dochodu. Jako że jest Pani osobą fizyczną, do zysków otrzymywanych jako cichy wspólnik stosuje się właśnie w drodze analogii art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktujący o odsetkach. Dlatego Pani dochód (czyli udział w zyskach) powinien zostać potraktowany tak jak dochód z tytułu odsetek od pożyczki. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od wysokości odsetek (nie wkładu) pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 19%, którego nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. W Pani przypadku jednak, jako że pieniądze otrzymała osoba prowadząca działalność gospodarczą, to ona będzie płatnikiem podatku. Wskazuje na to treść art. 41 ust. 4 tej samej ustawy. Zgodnie z jego treścią, gdy pożyczka została udzielona osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, to ona występuje w roli płatnika składek, ma obowiązek ustalić wysokość podatku, zapłacić go i rozliczyć na specjalnym formularzu PIT8AR. W związku z tym na Pani nie ciążą obowiązki podatkowe (byłoby inaczej, gdyby umowa została zawarta między dwoma osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).

Co do kwestii umowy na franczyzę i na zyski z wniesionego wkładu. Byłoby niewątpliwie pożądane i wskazane, aby zostały zawarte dwie osobne umowy, zwłaszcza skoro w pierwszym lokalu nie ma Pani prawa do takich zysków. Będzie to bardziej przejrzyste i korzystne, zwłaszcza jeśli umowy te zostały nawiązane w różnych terminach.

Pokwitowanie odbioru jest dokumentem, za pomocą którego strona podpisująca się poświadcza, że otrzymała od drugiej osoby pewną kwotę. Jest to dokument potwierdzający pewien fakt, niekreujący jednak obowiązków ani nieprzyznający praw. Stanowi on po prostu pewien dowód w sprawie. Pokwitowanie może mieć dowolną treść, wskazane jest jednak, aby zawierało takie dane, jak:

 • dane osoby otrzymującej pieniądze;
 • dane osoby płacącej;
 • jaka kwota została przekazana;
 • z jakiego tytułu zostały przekazane pieniądze;
 • data.

Nie jest konieczne, aby używać słowa pożyczka na pokwitowaniu. Wsparcie finansowe jest udzielane jako wkład do spółki przez cichego wspólnika. Nie ma powodu, aby to ukrywać, używając słowa pożyczka, gdyż wniesienie takiego wkładu jest jak najbardziej dopuszczalne przez przepisy prawa. Przepisy o pożyczce stosuje się jedynie w drodze analogii, jako że nie ma przepisów dotyczących zawarcia umowy „cichej spółki”. Aby uniknąć niejasności i wątpliwości, lepiej byłoby wskazać zgodnie ze stanem faktycznym, iż pieniądze te zostały przekazane jako wkład do przedsiębiorstwa. Istnieją liczne rozbieżności między „cichą spółką” a pożyczką, w związku z tym lepiej byłoby nie wskazywać, że pieniądze zostały przekazane jako pożyczka.

Samo pokwitowanie nie jest przedmiotem opodatkowania i od samego podpisania pokwitowania nie należy się żaden podatek. Pokwitowanie to tylko potwierdzenie dokonania pewnej czynności i jako takie może stanowić jedynie dowód powstania ewentualnego obowiązku podatkowego. Jak jednak zostało wskazane wcześniej, opodatkowaniu nie podlega przekazanie pieniędzy, a wypłata zysku, dokonywana z reguły raz do roku, wykazywana przez przedsiębiorcę na stosownym formularzu PIT.

Umowa „cichej spółki” należy do naprawdę korzystnych w takich przypadkach i stosunkowo prostych umów. Nie przysparza również zbyt wielu problemów także w sferze podatkowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki