Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zobowiązanie udziałowców do zarządu spółką z o.o. z należytą starannością również po zbyciu udziałów

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-03-09

Nabywca udziałów w spółce z o.o., w której decydującą rolę dla działalności spółki pełnią jej udziałowcy – będący zarazem członkami zarządu, chciałby w umowie nabycia udziałów zawrzeć zobowiązanie (zapewnienie) obecnych udziałowców (zbywców), że sprawować będą swoje obowiązki przez okres 2 lat z taką samą starannością i zaangażowaniem jak wówczas, gdy byli udziałowcami, a tym samym spółka po zmianie właściciela funkcjonować będzie nadal w sposób niezakłócony. Jak zapis taki powinien wyglądać, aby zabezpieczał nowego nabywcę spółki z o.o.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatem Pana intencją jest, aby zbywający udziały zobowiązali się do dalszego dbania o interesy spółki jak dotychczas. Podał Pan, że są oni także członkami zarządu, dlatego też wyjaśnię w pierwszej kolejności, że jeśli zgromadzenie wspólników nie odwoła zarządu, to będą oni zobowiązani w dalszym ciągu pełnić tę funkcję ze wszystkimi jej konsekwencjami do momentu, dopóki mandat członków zarządu po prostu nie wygaśnie.

Bycie wspólnikiem w spółce jest bowiem zupełnie niezależne od bycia członkiem zarządu spółki. Zgodnie jednak z Kodeksem spółek handlowych, a precyzyjniej – zgodnie z art. 293 § 1 i 2: „Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności”.

Przez pojęcie działań lub zaniechań sprzecznych z prawem należy rozumieć uchybienia względem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Odpowiedzialność powodują również działania i zaniechania, które stoją w sprzeczności z umową spółki. Odnosić się to może w szczególności do naruszenia zawartego w umowie obowiązku konsultowania podjęcia w imieniu spółki określonych czynności ze wskazanym w tej umowie organem. Nie bez znaczenia mogą być też dokonane postanowieniami umownymi podziały kompetencji między członków organów spółki. Zatem w zależności od tego, co stanowi umowa spółki, odpowiedzialność ta może być szersza lub węższa.

Wykonywanie obowiązków przez członków organów spółki oraz likwidatorów (kuratora) powinno się odbyć z zachowaniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności. Obejmuje to w szczególności znajomość procesów organizacyjnych, finansowych, ale także kierowania zasobami ludzkimi oraz znajomości obowiązującego prawa i następstw z niego wynikających w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (tak również SA w Gdańsku w wyroku z dnia 23 stycznia 2013 r., V ACa, LEX nr 1313248). Por. także orzeczenia: orzeczenie SN z 17 sierpnia 1993 r., III CRN 77/93, OSN 1994, nr 3, poz. 69; uchwała SN z 18 grudnia 1990 r., III CZP 77/90, OSN 1991, nr 5-6, poz. 65; orzeczenie SA w Katowicach z 30 kwietnia 1993 r., I ACr 115/93, OSA 1994, z. 1, poz. 7.

Dlatego też nie jest możliwe bez negatywnych konsekwencji odszkodowawczych zaniedbywanie obowiązków wynikających z członkowstwa w zarządzie, zawsze jeśli członkowie zarządu będą działać na szkodę spółki, będzie możliwe pozwanie ich o odszkodowanie za wyrządzoną w ten sposób szkodę, więc o to proszę być spokojnym.

Nie wiem też, czy członkowie zarządu pełnią tylko tę funkcję na podstawie powołania, czy też np. umowy o pracę, czy umowy o zarządzanie, bo jeśli są związani tego typu stosunkiem prawnym, to również negatywne dla nich konsekwencje mogą wynikać i z tego tytułu jak zatrudnienie czy umowa cywilna.

Zmuszona jestem też wspomnieć o wyroku wydanym przez sąd Apelacyjny w Gdańsku w dniu 23 stycznia 2013 roku, w sprawie o sygn. akt V ACa 1016/12, w której sąd ten przesądził, iż biorąc pod uwagę prymat stosunku organizacyjnego nad innym stosunkiem prawnym łączącym danego członka zarządu ze spółką, uznać należy, że dyspozycja art. 483 § 1 K.s.h., w przypadku wyrządzenia szkody spółce przez członka zarządu wadliwym wykonywaniem zarządu, stanowi autonomiczną podstawę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W tym wypadku wyłączone zostały tzw. zasady ogólne wynikające z Kodeksu cywilnego. Spółka mogłaby dochodzić od danego członka zarządu roszczeń wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania np. kontraktu managerskiego o zarządzanie, ale tylko w zakresie wykraczającym poza obowiązki wynikające z nawiązania stosunku organizacyjnego. Powyższą argumentację wzmacnia treść art. 490 K.s.h. Ustawodawca przewidział na podstawie art. 490 K.s.h. w zw. z art. 483 § 1 K.s.h. a contrario, możliwość dochodzenia naprawienia szkody od m.in. członka zarządu przez akcjonariusza oraz inne osoby na zasadach ogólnych.

Tak pokrótce wynika z tego wyroku, że przywołany przeze mnie przepis stanowi samodzielną podstawę roszczeń o odszkodowanie względem członków zarządu, a odszkodowanie w ewentualnym szerszym zakresie będzie dotyczyć sytuacji, w których odpowiedzialność taką przewidziano w innych umowach z członkami zarządu.

Aczkolwiek jeśli chodzi o zapisy w umowie proponuję zapis w typu:

Zbywca oświadcza, że pomimo zbycia udziałów i ustania stosunku członkowstwa nadal tj. do momentu odwołania go lub wygaśnięcia mandatu, będzie pełnił funkcję członka zarządu z należytą starannością, dbał o interesy spółki z dotychczasowym stopniem zaangażowania, utrzymywał dotychczasowe pozytywne stosunki handlowe z kontrahentami spółki i w podobny sposób zajmował się interesami majątkowymi spółki.

W przypadku naruszenia powyższych obowiązków wyrażających się w szczególności zawinioną przez zbywcę utratą klientów, zawinionym spadkiem obrotów finansowych o 10% w stosunku do tych wynikających z ostatniego sprawozdania rocznego na dzień podpisania umowy, sprzedaży majątku spółki bądź podpisania umów rodzących po stronie spółki zobowiązania przekraczające kwotę …… zł bez zgody nabywcy udziałów, zbywca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz nabywcy kary umownej w wysokości …… zł za każde naruszenie powyższych postanowień umownych. Zapłata kary nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania wezwania nabywcy do jej zapłaty.

Oczywiście zapis tego rodzaju będzie można rozszerzyć o kwestie ustalone przez strony, jest jedynie modelowy z mojego punktu widzenia – gdyż tak sobie wyobrażam rozszerzenie obowiązków ponad treść art. 293 K.s.h.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Problemy finansowe spółki z o.o. – dopłaty na pokrycie zobowiązań

Moje pytanie dotyczy dopłat na pokrycie zobowiązań i opłacenie wniosku o upadłość spółki z o.o. Spółka ma problemy finansowe. Członkowie...

 

Rozwiązanie umowy o pracę przez członka zarządu spółki z o.o.

Jestem prezesem zarządu spółki z o.o. (stosunek korporacyjny) i dyrektorem (stosunek pracy). Jest to dla mnie zrozumiała rozdzielność umów. Jestem...

 

Kontrola w spółce z o.o.

Jestem wspólnikiem spółki z o.o., w której prawdopodobnie dochodzi do nadużyć. Mieszkam i pracuję za granicą, wkrótce przyjeżdżam do...

 

Udział w nieruchomości zakupiony przez spółkę

Zawiązałem spółkę z o.o., która z wniesionego przeze mnie wkładu zakupiła udział 1/2 w nieruchomości. Spółka nie zdążyła się...

 

Prawo wspólnika do dokonania kontroli firmy

Jestem wspólnikiem mniejszościowym spółki z o.o. Nie otrzymuję od zarządu żadnych informacji o sprawach spółki. Wiem, że jako wspólnik mam...

 

Podział majątku, gdy w grę wchodzi spółka z o.o.

Jesteśmy w trakcie rozwodu, mamy rozdzielność majątkową. Żona nie chce podzielić się majątkiem, chciałbym więc przeprowadzić podział majątku. Do...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »