Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmniejszenie udziału w firmie

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-05-10

Posiadam ponad 5% akcji firmy. Zamierzam sprzedać część akcji, co spowoduje spadek mojego udziału poniżej 5%. Czy o tym fakcie powinienem zawiadomić firmę i KNF?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź brzmi: tak. Kwestia ta regulowana jest w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Stosownie do niej, a konkretnie art. 69, „każdy:

  1. kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów na WZA spółki publicznej,
  2. kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów na WZA spółki publicznej i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji”.

Obowiązek zawiadomienia powstaje również w sytuacji zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu o co najmniej:

  • 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, oraz
  • 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym, oraz
  • zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie musi zawierać następujące informacje:

  • datę i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie,
  • liczbę akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczbę głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów,
  • liczbę aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym oraz liczbę głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Jak odkupić aptekę bez konieczności uzyskania zezwolenia?

Wraz z żoną chcemy założyć firmę i odkupić aptekę. Jaka forma prawna byłaby w takim wypadku najlepsza, jak to przeprowadzić? Zależy nam na...

 

Zezwolenie na pracę dla obywatela Turcji

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, zatrudniłam na umowę-zlecenie obywatela Turcji, który w innej firmie w Polsce jest również...

 

Reprezentowanie spółki do określonej wysokości

Spółka jawna ma trzech wspólników, w umowie spółki jest zapis o reprezentowaniu spółki przez każdego wspólnika do wysokości 10 tys. zł,...

 

Skompletowanie podpisów pod sprawozdaniem finansowym

Jeżeli sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez wszystkich członków zarządu, a przebywają oni na terenach czterech rożnych krajów, to...

 

Czy osoba spoza stowarzyszenia może uczestniczyć w jego zebraniu?

Prowadzę (jako członek zarządu) stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna i w związku z tym mam pytanie natury prawnej. Jak co roku organizuję...

 

Czy uchwały spółki wymagają zgody wszystkich wspólników?

W umowie spółki jest zapis, że uchwały zgromadzenia wspólników wymaga m.in. określenie wysokości i terminów uiszczenia dopłat oraz ich zwrotu;...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »