Zmiany w spółce jawnej i rozpoczęcie działalności spółki po latach od założenia

• Data: 2022-10-07 • Autor: Kinga Karaś

Spółka jawna została założona trzy lata temu przez trzech wspólników, lecz nie podjęła działalności gospodarczej. Nie były też składane żadne deklaracje. Spółka posiada KRS, NIP, umowę spółki w formie aktu. Wobec spółki nie są prowadzone żadne postępowanie sądowe, administracyjne i komornicze. Aktualnie chcielibyśmy rozpocząć faktyczną działalność spółki, jednak tylko przez dwóch wspólników. Wydaje nam się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, zgodnie z § 10 umowy spółki, aby jeden ze wspólników wypowiedział umowę spółki, a spółka była dalej prowadzona przez dwóch wspólników. Jeśli takie rozumowanie jest prawidłowe, proszę o informację, jakie dokumenty i gdzie powinny zostać złożone przez spółkę oraz czy w firmie pisemnej, czy za pośrednictwem strony S24? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiany w spółce jawnej i rozpoczęcie działalności spółki po latach od założenia

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z wypowiedzeniem umowy spółki jawnej.

Wspólnik spółki jawnej może wystąpić ze spółki za porozumieniem z pozostałymi wspólnikami (poprzez zmianę umowy spółki), przez zbycie praw i obowiązków w spółce innej osobie (np. pozostałym wspólnikom) bądź w drodze wypowiedzenia umowy. Zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką strony przewidziały w celu jej zawarcia – tak więc niezbędne będzie w tym przypadku zachowanie formy czynności prawnej w postaci aktu notarialnego, w którym dojdzie do zmiany umowy spółki. Zmiana umowy spółki powinna zostać zgłoszona w terminie 7 dni do KRS. Chodzi o złożenie dokonane na formularzu KRS-Z1 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Do formularza tego należy załączyć załączniki w postaci aktu notarialnego zawierającego uchwalę o zmianie umowy oraz tekst jednolity umowy spółki. Niezbędne jest również dokonane opłaty sądowej w wysokości 250 zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym – 100 zł.

W przypadku braku porozumienie między wspólnikami wspólnik niezainteresowany dalszą współpracą w ramach spółki powinien wypowiedzieć umowę spółki (zgodnie z § 10 umowy). Wypowiedzenia umowy spółki wspólnik powinien dokonać w formie pisemnego oświadczenia, które powinien złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Co do zasady, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, co oznacza, że w takim przypadku wypowiedzenie umowy spółki powinno nastąpić najpóźniej do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Wówczas zgodnie z § 10 ust. 5 umowy spółki spółka może kontynuować swoją działalność.

Zobacz też: Zmiana wspólnika w spółce jawnej jakie dokumenty do KRS

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmiana umowy spółki

Stosownie do art. 9 ustawy „zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej”.

Zgodnie z art. 61 Kodeksu spółek handlowych:

„§ 1. Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.

§ 2. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.

§ 3. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki”.

Na gruncie art. 64:

„§ 1. Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.

§ 2. Uzgodnienie takie powinno w przypadku śmierci lub ogłoszenia upadłości nastąpić niezwłocznie, a w przypadku wypowiedzenia - przed upływem terminu wypowiedzenia. W przeciwnym razie spadkobierca, syndyk lub wspólnik, który wypowiedział umowę spółki, a także jego wierzyciel, mogą domagać się przeprowadzenia likwidacji”.

Podsumowując, zmianę składu osobowego spółki jawnej można przeprowadzić na trzy sposoby: poprzez zmianę umowy spółki, poprzez nabycie praw i obowiązków występującego wspólnika albo w następstwie wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika.

Przeczytaj też: S24 zmiana wspólnika

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Kinga Karaś

O autorze: Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »