Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana spółki na działalność

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-08-19

Dwaj wspólnicy chcą rozwiązać spółkę jawną. Jeden ze wspólników (ja) chce kontynuować prowadzenie firmy w formie działalności jednoosobowej. Czy istnieje możliwość przeniesienia mojego udziału do nowej firmy, jak to zrobić? A może lepsza będzie sprzedaż lub aport?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że ma to być koniecznie działalność jednoosobowa, ale wspomnę pomimo tego o jeszcze jednej możliwości, o której pomyślałam, a mianowicie chodzi mi np. o przekształcenie spółki jawnej, która nie może być jednoosobowa, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która już może być jednoosobowa. Wówczas po przekształceniu mógłby Pan odkupić udziały w kapitale zakładowym od wspólnika i zostać jedynym wspólnikiem spółki z o.o.

Stosownie do postanowień art. 553 § 1 i 3 Kodeks spółek handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Tak wiec nie trzeba przenosić majątku bo ten stałby się majątkiem spółki z o.o. Takie przekształcenie nie powodowałoby konieczności likwidacji spółki jawnej i związanych z tym obowiązków sporządzania spisu inwentarza i opłaty podatku bo czynność przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. dokonana w trybie przepisów art. 551–574 Kodeksu – nie spowoduje zatem powstania po stronie wspólników tej spółki przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 15 czerwca 2011 r., nr ITPB1/415-288a/11/TK).

Jeśli chciałby Pan, aby była to koniecznie działalność jednoosobowa, to widzę jeszcze takie dwie możliwości. Pierwsza to po prostu podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki – jednomyślnej uchwały, o jakiej mowa w art. 58 Kodeksu spółek handlowych, i następnie przeprowadzenie jej likwidacji – to i tak bez opcji przekształcenia będzie trzeba zrobić. Art. 67 § 1 Kodeksu zakłada, że w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

W nauce prawa podkreśla się, że ten inny sposób ma polegać na porozumieniu co do podziału majątku, sposobu zaspokojenia i zabezpieczenia majątku, zasad odpowiedzialności za część zobowiązań, w końcu może to być ustalenie metody podziału majątku w naturze (łac. in natura) poprzez odpowiedni podział składników majątkowych między wspólników bez konieczności spieniężenia majątku spółki, część in natura, część spieniężona.

Możliwe jest ponadto zadysponowanie majątkiem w ten sposób, że zostaje zbyte przedsiębiorstwo spółki czy jego zorganizowane części [zob. również A. Witosz, Likwdacja spółek handlowych w Kodeksie spółek handlowych. Stan obecny a stan pożądany (w:) Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010, s. 687). Zbycie przedsiębiorstwa może nastąpić na rzecz osób trzecich, jak również na rzecz jednego lub kilku wspólników z obowiązkiem spłaty udziałów na rzecz wspólników. Poza zbyciem przedsiębiorstwa wspólnicy mogą przenieść niektóre aktywa spółki do istniejącej lub utworzonej spółki (S. Sołtysiński, Kodeks, 2006, t. I, s. 52).

Tak wiec możliwości tu jest wiele, ale każda de facto wiąże się z likwidacją spółki jawnej, zgłoszeniem tej likwidacji do KRS itd.

W zakresie podatków – w podobnej sytuacji wydano interpretację 17 stycznia 2013 r., sygn. akt ILPB1/415-1014/12-2/AMN, gdzie uznano, że skoro zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i w przypadku likwidacji spółki osobowej jedna osoba otrzyma określone składniki majątku, w chwili likwidacji tej spółki po stronie tej osoby nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten powstanie dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji spółki składników majątku z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Inną możliwością może bardziej karkołomną jest przejęcie majątku spółki w drodze wyroku sądowego, tj. w oparciu o art. 66, który mówi, że „jeżeli w spółce składającej się z dwóch wspólników po stronie jednego z nich zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd może przyznać drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem zgodnie z art. 65”.

W wyniku uprawomocnienia się wyroku następuje przejście całego majątku spółki na jednego ze wspólników (por. J. Szwaja S. Sottysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, Komentarz do art. 1—150, wyd. 2, s. 514). Powoduje to brak konieczności przeprowadzania likwidacji spółki, nie mamy tu do czynienia z żadną czynnością prawną między zbywcą a nabywcą, a przejęcie następuje z mocy orzeczenia sądowego. W tym kontekście można mówić o nabyciu przedsiębiorstwa, a nie jego zbyciu. Po drugie, gdy chodzi o skutki w sferze praw i obowiązków, to ma to miejsce podobnie jak przy przekształceniu spółki. Nabywca majątku spółki wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki (sukcesja uniwersalna), co potwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie o sygn. akt V CSK 343/2007.

Z kolei kwestie podatkowe wyjaśnia interpretacja podatkowa o sygn. akt IBPBII/1/415-735/09/HK, w której Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że „otrzymana przez wspólnika, w związku z rozwiązaniem spółki, spłata nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – tylko do wysokości wniesionego do tej spółki przez tegoż wspólnika wkładu. Zgodnie bowiem z treścią art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej. Natomiast przychód otrzymany ponad wartość wniesionego wkładu, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy”.

Natomiast sprzedaż majątku na rzecz Pana jako jednoosobowego przedsiębiorcy oczywiście jest możliwa, ale i tak będzie konieczność likwidacji późniejszej spółki jawnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »