Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana spółki jawnej na z o.o.

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-07-25

Jestem wspólnikiem spółki jawnej i wraz z wspólnikami chcemy przekształcić tę spółkę w spółkę z o.o. Jak tego dokonać, by majątek spółki jawnej wnieść do spółki z o.o.? W spółce jawnej jest nas troje wspólników, a do spółki z o.o. chcemy przystąpić we dwoje.

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Niekiedy wspólnicy spółki jawnej, mówiąc o przekształceniu, mają na myśli działania polegające na tym, że:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  • zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie
  • dokonają podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. poprzez wniesienie przedsiębiorstwa spółki jawnej lub jej zorganizowanej części w formie wkładu niepieniężnego (aportem).

Ponieważ takie działanie wymagają dodatkowo wyeliminowania wspólników, którzy nie chcą być wspólnikami w spółce z o.o., to przy trzech wspólnikach – niechętny spółce z o.o. występuje ze spółki jawnej za zgodnym porozumieniem. Spółka jawna rozlicza się z nim, a potem pozostali wspólnicy wnoszą jej przedsiębiorstwo do spółki z o.o.

Wspólnik niechętny otrzymuje w pieniądzu równowartość swego udziału kapitałowego.

Takie działanie powoduje, że do spółki z o.o., wnoszony jest cały majątek spółki jawnej, poza kwotą jaka otrzymuje wspólnik spółki jawnej niechętny udziałowi w spółce z o.o.

Formalnie (i zgodnie z prawem) spółka jawna jako spółka osobowa może być przekształcona w spółkę z o.o. (spółkę kapitałową), stosownie do kodeksu spółek handlowych. Do przekształcenia spółki jawnej z spółkę z o.o. stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej (z o.o.). Spółka przekształcona (z o.o.) nie może jednak powstać przez jej zawiązanie przy wykorzystaniu wzorca umowy. Jest to czyste przekształcenie.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. to, ogólnie rzecz biorąc, zmiana formy prawnej prowadzonej działalności i dalsze jej prowadzenie przy wykorzystaniu całego dotychczasowego majątku spółki jawnej.

Majątek spółki jawnej w wyniku przekształcenia stanie się własnością spółki powstałej w wyniku przekształcenia (z o.o.). Jak wskazuje Kodeks spółek handlowych:

  • spółce przekształconej (z o.o.) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej,
  • spółka przekształcona (z o.o.) pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej,
  • wspólnicy spółki przekształcanej (spółki jawnej) uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (z o.o.).

Majątek przekształcanej spółki jawnej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki z o.o. Uchwała o przekształceniu powinna wskazywać wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. (nie mniejszą niż 5 tys. zł), biorąc pod uwagę wartość majątku spółki jawnej. Nie jest konieczne, aby wysokość kapitału zakładowego była tożsama z wartością majątku spółki jawnej. Gdy wartość kapitału będzie niższa niż wartość majątku spółki, należy pozostałą część majątku przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki z o.o.

Spółka jawna ma troje wspólników, a w spółce z o.o., jaka ma powstać po formalnym przekształceniu, uczestniczyć chce tylko dwóch wspólników. Jak wskazałem powyżej, wspólnicy spółki przekształcanej (spółki jawnej) uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (z o.o.).

Otóż nie wszyscy wspólnicy spółki jawnej muszą zostać wspólnikami spółki z o.o. ( po przekształceniu). Kodeks przewiduje sytuację, gdy jakiś wspólnik nie chce uczestniczyć w spółce przekształconej (powstałej po przekształceniu spółki jawnej).

Dla przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. wymagane jest podjęcie przez wspólników spółki jawnej uchwały o przekształceniu.

Po podjęciu uchwały spółka jawna wzywa wspólników, w sposób przewidziany dla ich zawiadamiania, do złożenia, w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej. Nie dotyczy to wspólników, którzy złożyli takie oświadczenia w dniu powzięcia uchwały. Oświadczenie to wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Gdy dany wspólnik nie chce uczestniczyć w spółce przekształconej, nie składa oświadczenia o uczestniczeniu w niej w dniu podejmowania uchwały o przekształceniu, ani po otrzymaniu wezwania do spółki. W takim przypadku wspólnik ten nie zostaje wspólnikiem w powstałej wskutek przekształcenia spółce z o.o.

Takiemu wspólnikowi (który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej), przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce przekształcanej (jawnej), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia.

Spółka dokonuje wypłaty nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia przekształcenia. Jeżeli roszczenie zostało zgłoszone po dniu przekształcenia, termin ten biegnie od dnia zgłoszenia roszczenia.

Ewentualnie:

  • w spółce przekształconej (z o.o.) uczestniczą wszyscy wspólnicy spółki jawnej,
  • zawierają umowę na przyszłość odkupienia udziałów od tego jednego wspólnika: przez spółkę w celu ich umorzenia lub pozostałych wspólników,
  • dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czego skutkiem jest pozostanie w spółce z o.o. tylko dwóch wspólników.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}