Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana formy prowadzenia księgowości

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-06-19

Czy spółka z o.o może zmienić księgowość na KPiR? Jak to zrobić najkorzystniej i najtaniej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ma ona zastosowanie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. jako spółka handlowa zobowiązana jest prowadzić księgowość „pełną” w formie ksiąg rachunkowych według powszechnie obowiązujących przepisów.

Według tejże ustawy:

„Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym”.

Spółka z o.o. według ustawy o rachunkowości nie może rozliczać się na podstanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ewentualność prowadzenia księgowości pełniej lub KPiR przewidziana jest w tej ustawie tylko dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich wykonujących działalność gospodarczą.

Dodatkowo wskażę, iż rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wydane zostało na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obejmuje ono osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie obejmuje spółek z o. o. oraz innych osób prawnych.  A zatem, skoro prawo wyboru zasad prowadzenia księgowości w innej formie niż w postaci ksiąg rachunkowych nie jest przewidziana dla spółki z o.o. – to tym samym nie ma ona takiej możliwości.

Limit przychodów, po którego nieprzekroczeniu można prowadzić KPiR lub zdecydować się na pełna księgowość, nie ma znaczenia prawnego przy spółce z o.o. Ma on znaczenie dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich wykonujących działalność gospodarczą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. wobec ZUS

Jestem członkiem zarządu spółki z o.o., która ma znaczne zaległości płatnicze wobec ZUS. Przygotowuję wniosek o upadłość. Czy...

 

Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na kolejną kadencję

Jeden z członków zarządu spółki z o.o. został powołany do pełnienia funkcji członka zarządu w dniu 1 lutego 2011 roku. Zgodnie...

 

Egzekucja z majątku prezesa firmy

Czy komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne przeciwko osobie fizycznej, która jest prezesem spółki z o.o., a zarazem udziałowcem, który...

 

Objęcie funkcji wiceprezesa zarządu zadłużonej spółki

Sąd nie ogłosił upadłości spółki z o.o. po wniosku, który został złożony z powodu zaległości w ZUS w płatności składek....

 

Nabycie udziałów przez zagraniczną spółkę

Zagraniczna spółka szwajcarska chce nabyć (objąć) udziały w polskiej spółce z o.o. Zakup dotyczy ok. 9% wartości udziałów, ale różnica...

 

Świadczenie usług na rzecz spółki przez członka zarządu

Jest spółka z o.o. założona przez dwóch wspólników; w zarządzie jest tylko jeden z nich (księgowy). Zarządza on spółką i nie...

 

Zadłużona spółka z o.o.

Przejąłem kilka lat temu zadłużoną firmą, tworząc spółkę z o.o. z pewną osobą. Przez kilka miesięcy wszystko działało dobrze, ale potem...

 

Niezłożenie bilansu rocznego przez spółkę z o.o. do urzędu skarbowego

Spółka z o.o. nie zrobiła badania bilansu rocznego za 2016 i nie złożyła do urzędu skarbowego. Otrzymała pismo z US proszące...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »