Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana formy prawnej apteki

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-04-13

Wraz z mężem prowadzimy aptekę w formie spółki cywilnej. Chcielibyśmy przekształcić ją w spółkę jawną. Czy taka zmiana uruchamia całą procedurę zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki, nową umowę z NFZ idt., czy jest to tylko „czysta” formalność w tych urzędach? Czy potrzebne są nowe kasy fiskalne, czy wystarczy aktualizacja nagłówka? Czy trzeba robić remanent w momencie przekształcenia spółki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak widać z opisu, jest Pani zorientowana, że spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną.

W spółce cywilnej przedsiębiorcami są sami wspólnicy. Wspólnicy są tez podatnikami podatku dochodowego. Podatnikiem w zakresie podatku VAT jest spółka cywilna. Właścicielem majątku są wspólnicy. Wspólnicy są płatnikami składek ZUS. Dla celów ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wspólnicy spółek cywilnych traktowani są jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Podlegają tym samym zasadom ubezpieczeniowym co prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą. Wspólnik spółki cywilnej, tak jak prowadzący działalność gospodarczą, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, dobrowolnie natomiast ubezpieczeniu chorobowemu.

Spółka cywilna nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Wspólnicy spółki cywilnej są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.

W spółce jawnej właścicielem majątku jest spółka, a nie wspólnicy.

Podatnikiem podatku w zakresie VAT jest spółka. Podatnikami w zakresie podatku dochodowego są wspólnicy. W zakresie ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wspólnicy spółki jawnej są traktowani jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Każdy ze wspólników zgłasza się w ZUS odrębnie jako płatnik składek oraz jako osoba ubezpieczona. Spółka jawna natomiast zgłasza do ubezpieczeń oraz rozlicza składki za pracowników lub inne osoby, w stosunku do których jest płatnikiem.

Spółka jawna jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarcza i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS.

Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną w trybie art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych:

„Art. 26. § 1. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

1) firmę, siedzibę i adres spółki,

2) przedmiot działalności spółki,

3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,

4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

§ 2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu.

§ 3. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. Do zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

§ 4. Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w § 4, staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Przed zgłoszeniem, o którym mowa w § 4, wspólnicy dostosują umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej”.

„Art. 553 § 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

§ 3. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej”.

Jak wynika z tych przepisów, spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Ale: przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Spółka cywilna staje się spółka jawną z chwila wpisu do rejestru KRS.

Przed zgłoszeniem spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej wspólnicy muszą dostosować umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej. Owe dostosowanie umowy spółki do przepisów o spółce jawnej może nastąpić poprzez aneks do umowy spółki cywilnej lub sporządzenie nowego tekstu umowy. Wspólnicy winni zaznaczyć, jaki jest cel zawierania aneksu lub nowej umowy, a nadto że nowe lub zmienione regulacje wejdą w życie z chwilą wpisu spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców.

Oczywiście takie przekształcenie wymaga zgody wszystkich wspólników spółki cywilnej – wyrażonej ze względów dowodowych w formie pisemnej uchwały.

Wspólnicy spółki cywilnej w ramach procedury przekształcenia mogą postanowić, że ich wkładem będzie wspólny majątek wypracowany w ramach spółki cywilnej. Nie będzie to jednak aport przedsiębiorstwa, ale niejako przejście majątku wspólników spółki cywilnej na spółkę jawną w ramach przekształcenia.

Spółce jawnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej we wskazanym trybie przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Z art. 553 wynika zaś, że „wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej” (§ 3). Natomiast „spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej” (§ 2).

Z dniem wpisu do KRS wspólnicy spółki cywilnej stają się wspólnikami spółki jawnej. Najważniejsze jest postanowienie o tym, że spółka jawna jako spółka przekształcona staje się podmiotem koncesji i zezwoleń spółki przekształconej (cywilnej). Inaczej jest, jeżeli ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji stanowi inaczej.

Apteki prowadzone są na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z?art. 99 ust. 1 Prawa farmaceutycznego „apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na?podstawie uzyskanego zezwolenia na?prowadzenie apteki”.

Prawo do?uzyskania zezwolenia na?prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego. Zezwolenie może być wydane na więcej niż dwie osoby, np. na kilku wspólników spółki cywilnej. W wyroku WSA w?Warszawie z?dnia 19 września 2007 r. (sygn. akt VII SA/Wa 323/07, LEX nr 374319), stwierdza się:

„Brzmienie przepisów ustawy z?6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne jednoznacznie świadczy o?tym, iż zezwolenie na?prowadzenie apteki może uzyskać tylko (…) przedsiębiorca, który złożył stosowny wniosek, jeżeli spełnia wymogi określone przez prawo. Przedsiębiorca ten nie może swobodnie dysponować zezwoleniem, w?szczególności nie może dokonać cesji wynikającego z?niego uprawnienia do?prowadzenia apteki na?rzecz innego przedsiębiorcy”.

W wyroku NSA w?Warszawie z?dnia 20 lutego 2007 r. (sygn. akt II OSK 350/06, LEX nr 344615) podkreślono, że „koncesja na?prowadzenie apteki ma?charakter publicznoprawnego uprawnienia podmiotowego (osobistego) i?z?tej przyczyny co?do?zasady wyłączona jest z?obrotu cywilnoprawnego”.

Prawo farmaceutyczne nie przewiduje możliwości przejścia zezwolenia udzielonego spółce cywilnej (jej wspólnikom) na inny podmiot. Ale także nie zabrania takiego następstwa.

NSA wskazuje, że rozwiązanie zakładające możliwość przenoszenia skutków prawnych decyzji administracyjnych na inne podmioty jest rzadkością w prawie administracyjnym. Przyjmuje się, że co do zasady brak regulacji przewidującej taką możliwość jest równoznaczny z jej zakazem. U podstaw nieprzenaszalności uprawnień wynikających z koncesji, zezwoleń i licencji jest ochrona interesu publicznego. Korzystanie z indywidualnych uprawnień nabytych przez inną osobę nie może bowiem prowadzić do naruszenia prawa.

W przedmiotowej sprawie nie mamy jednak do czynienia ze zbyciem przedsiębiorstwa ani rezygnacją wspólników z prowadzenia działalności i prowadzenia apteki.

W uchwale składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.01.2009 r., sygn. akt II GPS 6/2008, stwierdzono, iż „spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, której wspólnicy prowadzili działalność gospodarczą na podstawie udzielonego im zezwolenia na prowadzenie apteki, o jakim mowa w art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 200 r. – Prawo farmaceutyczne (Tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271) pozostaje, w rozumieniu art. 553 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.), podmiotem tego zezwolenia”.

Spółka komandytowa jest spółką osobową prawa handlowego. Spółka jawna jest także spółką osobową prawa handlowego. W obu przypadkach stosuje się art. 553 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zezwolenie przechodzi więc na przekształconą spółkę jawną. Umowy NFZ wymagałyby sporządzenia aneksów w zakresie nazwy podmiotu oraz jego formy prawnej.

Jak wskazałem, mamy do czynienia z przejściem przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki jawnej. Przedsiębiorstwo zaś jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Stosownie do ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników:

„Art. 12. 1. NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:

1) przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy;

2) przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.

1a. Do celów identyfikacji podatkowej za przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się również wpis spółki cywilnej do rejestru na podstawie art. 26 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)”.

Przepisy ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, stanowią przepisy lex specialis w stosunku do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, jednakże wyłącznie w zakresie sukcesji nadanego podatnikowi numeru NIP.

Kwestię przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną uregulowano również w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z zapisem art. 26 § 5 „spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną”. W przedmiotowej sytuacji spółka jawna będzie następcą prawnym numeru identyfikacji podatkowej nadanego spółce cywilnej.

Kasy fiskalne

 

Stosownie do art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej „osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 • przekształcenia innej osoby prawnej,
 • przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej,

  wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki”.

Natomiast § 2 ww. artykułu stanowi, że przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

1) osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

 • innej spółki niemającej osobowości prawnej,
 • spółki kapitałowej;

2) spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Jak wynika z art. 93a § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, osobowa spółka handlowa (w tym spółka jawna) zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej (np. spółki cywilnej) – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki (cywilnej).

Efektem takiej regulacji jest fakt, że spółka przekształcona (powstała w wyniku przekształcenia) jest traktowana jako kontynuator swojego poprzednika i w związku z tym przechodzą na nią wszelkie uprawnienia i obowiązki przewidziane w regulacjach prawa materialnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia ze spółki cywilnej zachowa numer NIP spółki cywilnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług „opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”. Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy. I tak, w ust. 1 powołanego artykułu postanowiono, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Jak stanowi rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, z dnia 16.09.2013r., przez paragon fiskalny rozumie wydrukowany przez kasę w momencie sprzedaży dokument potwierdzający niezakończoną transakcję sprzedaży, z oznaczeniem „PARAGON FISKALNY” bez podanej łącznej wartości sprzedaży i bez numeru kolejnego paragonu fiskalnego, zakończony napisem „ANULOWANY”, datą, godziną i minutą wydruku, numerem kasy, oznaczeniem kasjera oraz numerem unikatowym.

Zgodnie z § 10 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia „paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać m.in. informacje:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP)”.

W przedmiotowej sprawie dojdzie do sukcesji podatkowej. Po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną nr NIP nie ulegnie zmianie. Zatem po dokonaniu zmian w nazwie paragon fiskalny po dokonaniu przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną będzie spełniał wymogi określone w rozporządzeniu.

W związku z powyższym kasy rejestrujące używane przez spółkę cywilna mogą być wykorzystywane przez spółkę jawną pod warunkiem dokonania stosownych zmian w pamięci kasy, w związku ze zmianą nazwy podatnika, która jest drukowana na paragonach fiskalnych z kasy.

Remanent

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej »księgą«, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a–22o”.

Zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy „w razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną (cywilna), lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki”. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Wykaz, o którym mowa w ust. 3a, sporządza się również na dzień przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.

Według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

„§ 27. 1. Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej »spisem z natury«, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

2. Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego”.

Teoretycznie to spółka jawna powinna sporządzić remanent początkowy. A skoro tak, to konieczne jest także sporządzenie remanentu końcowego w spółce cywilnej.

Remanent pozwala na odróżnienie przychodów wspólników, jakie uzyskali w spółce cywilnej, oraz przychodów wspólników, jakie uzyskają w spółce jawnej w jednym roku podatkowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »